PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pozorování a pokus organismální I - MB180C27
Anglický název: Observations and Experiments on Organismal Level I
Český název: Pozorování a pokus organismální I
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Bude se učit ve dvou paralelkách, každá s kapacitou max. 15 studentů. První cvičení proběhne ve středu 2. října
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=568
Garant: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (29.10.2019)
V rámci tohoto předmětu se posluchači seznámí s méně známými a atraktivními náměty na praktická cvičení, které lze zařadit do výuky přírodopisu/biologie na základní a střední škole. Cvičení jsou zaměřena především na pozorování a pokusy s biologickými objekty na úrovni celého organismu, ať už živého nebo usmrceného a fixovaného. Na cvičení spolupracují odborné katedry biologické sekce, podílejí se především na inovaci a rozšíření spektra běžně využívaných námětů.
Praktikum bude vždy členěno do dvou částí- metodická část (jak se na dané praktikum ve škole připravit, kdy ho zařadit apod.) a praktická část, kdy studenti sami cvičení absolvují, aby poznali přesný metodický postup, objevili možná úskalí apod. Ke každému cvičení vyučující připravili pracovní list s podrobnými pokyny pro učitele, který je posluchačům k dispozici. Závěrečná cvičení jsou věnovaná prezentacím vlastních návrhů studentů na praktická cvičení.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (01.07.2010)

Cílem předmětu je ukázat studentům - budoucím učitelům základních a středních škol, že praktická výuka biologie může být velmi pestrá a zajímavá. Řadu zajímavých pokusů lze snadno ve školách, které mají omezené laboratorní vybavení. Není třeba se omezovat na tradiční úlohy ze školních učebnic. Chtěli bychom v budoucích učitelích především probudit kreatitivu a odvahu zařazovat do výuky nové úlohy a pokud možno vytvářet i úlohy vlastní.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (23.09.2019)

Altmann, A., 1972: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN, Praha.
Buchar J. a kol, 1993: Práce ze zoologie. UK, Praha.
Buchar J. a kol., 1995: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha
Hanel L., Lišková E., 2003: Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. UK v Praze-Pedagogická fakulta, Praha.
Jírovec O. a kol., 1958: Zoologická technika. SPN, Praha.
Lelláková F. a kol., 1992: Zoologická technika. Karolinum, Praha.

Posluchačům kurzu jsou k dispozici návody k jednotlivým úlohám a pracovní listy pro žáky v aplikaci Moodle:

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (29.10.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na praktických cvičeních (povoleny 2 absence bez omluvy).

- Aktivní účast na praktických cvičeních (povoleny 2 absence).
- Studenti, kterým výuka v daném seemstru koliduje s pedagogickými praxemi mají možnost max. 5 absencí za semestr celkem.
- Náhrada absencí po dohodě s garantem předmětu.
- Portfolio se záznamy z cvičení – vyplněné pracovní listy nebo protokoly.
- Vlastní návrh na praktickou úlohu (20-30 min) prezentovaný formou mikrovyučování ostatním studentům na cvičení.
- Úlohu s metodickými pokyny a autorským řešením prac. listů odevzdat i elektronicky v Moodle ( vyvěšený vzor metodiky).
- Zápočtový test - otázky se vztahují k metodice a náplni jednotlivých cvičení.
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (23.09.2019)

Obecná témata:

1. Zásady přípravy pokusů a pozorování ve školních podmínkách. Základní vybavení a bezpečnost práce s živými organismy a laboratovní technikou.

2. Didaktická hodnota pozorování a pokusu, význam pro motivaci žáků, využití modelových pokusů a pozorování pro vysvětlení obecnějších zákonitostí.

3. Legislativa související s využitím biologických objektů (organismů) ve výuce.


Konkrétní náměty (pořadí úloh se každý semestr mění podle časových možností vyučujících):

- Úvodní motivační didaktická hra - J. Mourek

- Vitální barvení hrotnatek - J. Mourek

- Pozorování nezmarů a pokusy s nimi - J. Mourek

- Trichomy rostlin - M. Srba

- Rodozměna rostlin - Petr Novotný

- Ektoparazité (nejen) člověka - J. Votýpka

- Pozorování a pokusy s lišejníky - D. Svoboda

- Život v hálce - P. Janšta (v roce 2019/2020 nebude - vyučující je v zahraničí)

- Ekomorfologie lebek obratlovců - J. Mourek

- Mikrovyučování studentů (2 - 3 záverečná cvičení) - J. Mourek, P. Novotný

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK