PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Školní pozorování a pokusy - anatomie a morfologie organismů - MB180C27
Anglický název: School observations and experiments - anatomy and morphology
Český název: Školní pozorování a pokusy - anatomie a morfologie organismů
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 13
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento semestr se vyučuje jedna paralelka od 9:00 do 11:15. Začínáme 6. října.Dle současných opatření probíhá výuka prezenčně. Pokud by došlo kezměně, budeme Vás informovat.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (15.01.2021)
V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí s méně známými a atraktivními náměty na praktická cvičení, které lze zařadit do výuky přírodopisu/biologie na základní a střední škole. Cvičení jsou zaměřena především na pozorování a pokusy s biologickými objekty na úrovni celého organismu, ať už živého nebo usmrceného a fixovaného. Studenti se dále seznámi s možnostmi realizace školních pozorování a pokusů v distančních formách výuky (synchronní a asynchronní výuka). Vyzkoušejí si práci v e-learningovém prostředí Google Classroom a Google Meet. Jedno cvičení na ukázku proběhne on-line formou.

Studenti se dále během praktických cvičení zdokonalí v používání mikroskopické optiky a další laboratorní techniky. Od akademického roku 2020/2021 jsme nově zavedli úlohy s využitím LED-fluorescenční mikroskopie.

Na cvičení spolupracují vyučující Katedry učitelství a didaktiky biologie s vyučujícími odborných kateder biologické sekce. Každé cvičení bude členěno do dvou částí- metodická část (jak se na dané praktikum ve škole připravit, kdy ho zařadit apod.) a praktická část, kdy studenti sami cvičení absolvují, aby poznali přesný metodický postup, objevili možná úskalí apod. Ke každému cvičení vyučující připravili pracovní list s podrobnými pokyny pro učitele, který je posluchačům k dispozici.

Závěrečná 2 cvičení budou věnovaná praktickým úlohám, které si připraví sami studenti a vyzkoušejí si je na svých spolužácích formou mikrovyučování.

V případě nuceného přechodu na distanční výuku budou cvičení probíhat formou videokonferencí v prostředí Google Meet v době rozvrhované výuky a následně budou studenti řešit úkoly samostatně, asynchronním způsobem. Materiál na praktické úlohy studenti obdrží poštou.

Výukové materiály (pracovní listy, návody na cvičení apod.) budou studentům k dispozici v prostředí Google Classroom.

Předmět byl v roce 2020 inovován z prostředků IP projektu "Inovace vybavení pro LED-fluorescenční mikroskopii v didaktické přípravě studentů učitelství biologie", řešitelé Jan Mourek a Vanda Janštová.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (01.07.2010)

Cílem předmětu je ukázat studentům - budoucím učitelům základních a středních škol, že praktická výuka biologie může být velmi pestrá a zajímavá. Řadu zajímavých pokusů lze snadno ve školách, které mají omezené laboratorní vybavení. Není třeba se omezovat na tradiční úlohy ze školních učebnic. Chtěli bychom v budoucích učitelích především probudit kreatitivu a odvahu zařazovat do výuky nové úlohy a pokud možno vytvářet i úlohy vlastní.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (04.10.2020)

Altmann, A., 1972: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN, Praha.
Buchar J. a kol, 1993: Práce ze zoologie. UK, Praha.
Buchar J. a kol., 1995: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha
Hanel L., Lišková E., 2003: Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. UK v Praze-Pedagogická fakulta, Praha.
Jírovec O. a kol., 1958: Zoologická technika. SPN, Praha.
Lelláková F. a kol., 1992: Zoologická technika. Karolinum, Praha.

Posluchačům kurzu jsou k dispozici návody k jednotlivým úlohám a pracovní listy pro žáky v aplikaci Google Classroom.

 

On-line zdroje:

 Guru ve škole https://zdroje.guruveskole.cz/category/prirodopis/
FB Učitelé přírodovědných předmětů - https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych/about
FB Praktika na dálku https://www.facebook.com/praktika.nadalku
FB Přírodovědci https://www.facebook.com/prirodovedci.cz
Biologie-chemie-zeměpis http://bichez.pedf.cuni.cz/
ČT UčíTelka https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (04.10.2020)
- Aktivní účast na praktických cvičeních (povoleny 2 absence bez nutnosti náhrady)
 
- Studenti, kterým výuka v daném semestru koliduje s pedagogickými praxemi mají možnost max. 5 absencí za semestr celkem bez náhrady
 
- Náhrada absencí je možná individuálně, po dohodě s garantem předmětu dr. Janem Mourkem.
 
- Portfolio se záznamy z cvičení – vyplněné pracovní listy nebo protokoly z jednotlivých cvičení odevzdané v termínu v prostředí Google classroom (odkaz na zápis do kurzu v Google classroom zašle na začátku semestru garant předmětu).
 
- Vlastní návrh na praktickou úlohu (20-30 min) prezentovaný formou mikrovyučování ostatním studentům na cvičení. Mikrovyučování si studenti mohou připravit každý samostatně nebo ve dvojicích
 
- Úlohu s metodickými pokyny a autorským řešením prac. listů odevzdat i elektronicky prostřčdí Google classroom (vyvěšený vzor metodiky)
 
- Zápočtový test - otázky se vztahují k metodice a náplni jednotlivých cvičení
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (22.09.2021)

Obecná témata:

1. Zásady přípravy pokusů a pozorování ve školních podmínkách. Základní vybavení a bezpečnost práce s živými organismy a laboratorní technikou.

2. Didaktická hodnota pozorování a pokusu, význam pro motivaci žáků, využití modelových pokusů a pozorování pro vysvětlení obecnějších zákonitostí.

3. Zdokonalení práce s mikroskopickou optikou, využití pokročilých zobrazovacích technik (záznam a přenos obrazu z mikroskopu, pozorování v temném poli, LED-fluorescenční mikroskopie)

3. Legislativa související s využitím biologických objektů (organismů) ve výuce.

4. Možnosti realizace praktické výuky v distanční výuce (synchronní a asynchronní výuka)


Konkrétní náměty (pořadí úloh se každý semestr mění podle časových možností vyučujících):

- Vitální barvení hrotnatek - J. Mourek

- Pozorování nezmarů a pokusy s nimi - J. Mourek (pozorování autofluorescence zoochlorel v tělní stěně nezmara zeleného pomocí LED-fluorescenčního mikroskopu)

- Trichomy rostlin - M. Srba (pozorování autofluorescence zoochlorel v tělní stěně nezmara zeleného pomocí LED-fluorescenčního mikroskopu)

- Rodozměna rostlin ve školní výuce - Petr Novotný

- Ektoparazité (nejen) člověka - J. Votýpka

- Pozorování a pokusy s lišejníky - D. Svoboda

- Život v hálce - P. Janšta (v ZS 2021/2022 nebude, vyučující je v zahraničí)

- Ekomorfologie lebek obratlovců - J. Mourek

- Mikrovyučování studentů (2 záverečná cvičení) - J. Mourek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK