PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktická diagnostika ve výuce přírodovědných předmětů - MB180C24
Anglický název: Diagnostic Assessment in Science Education
Český název: Didaktická diagnostika ve výuce přírodovědných předmětů
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Aleš Chupáč
Neslučitelnost : MB180P11, MB180P14
Je neslučitelnost pro: MB180P11, MB180P14
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: HORYCH/NATUR.CUNI.CZ (18.04.2008)
Předmět je zaměřen na možnosti hodnocení a klasifikace žáka v podmínkách ZŠ a SŠ. Student je seznámen s běžnými
způsoby hodnocení a možnostmi klasifikace žáka s přihlédnutím na povahu přírodovědného předmětu. Důraz je kladen na
přípravu a hodnocení didaktických testů a na časté učitelovy chyby při zadávání testů v reálných podmínkách.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (26.05.2011)

DITTRICH, P. Pedagogicko psychologická diagnostika. Jinočany,1993.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, 1989.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogické diagnostiky. Olomouc: PdF UP, 1988.

CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno: Paido, 2000.

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

MOJŽÍŠEK, L. Základy pedagogické diagnostiky. Praha: SPN, 1986.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (02.11.2011)
  • docházka (maximální absence 4 hodiny)
  • příprava a realizace testu s kombinací různých typů úloh k danému tématu (dle studijní kombinace), prezentace získaných výsledků
Sylabus
Poslední úprava: HORYCH/NATUR.CUNI.CZ (18.04.2008)

Didaktická diagnostika jako proces (základní pojmy, typy, úkoly a cíle diagnostiky, zásady a etapy diagnostického procesu, problémy diagnostické práce, diagnostické kompetence).

Diagnostické metody a techniky (pozorování, rozhovor, dotazník, test, zkouška, anamnéza, studium pedagogické dokumentace, speciální diagnostické metody).

Rozbor konkrétních testů z reálné výuky přírodovědných předmětů (analýza písemných prací žáků různých typů škol, prezentace častých chyb učitelova zadání apod.)

Prezentace a rozbor nestandardizovaných didaktických testů připravených studenty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK