PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Exkurze ve výuce biologie a přírodopisu - MB180C11
Anglický název: Excursion in Biology Education
Český název: Exkurze ve výuce biologie a přírodopisu
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 21
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Minimální počet studentů pro výuku předmětu je 5.
Garant: RNDr. Irena Chlebounová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Mikešová (12.12.2012)

Předmět je zaměřen na využití biologicky zajímavých pražských lokalit a zařízení (centrum ekologické výchovy, zoologická zahrada, přírodní lokality,
Přírodovědecká fakulta UK) jako vhodných cílů pro konání polodenních exkurzí, které lze využít při výuce biologie na SŠ nebo přírodopisu na ZŠ.
Exkurze jsou vítaným aktivizačním a motivačním prvkem výuky, který může interaktivní formou rozvíjet každou z klíčových kompetencí
charakterizovaných v RVP. Umět připravit zajímavou, interaktivní a interdisciplinární exkurzi se pro budoucí učitele stává nezbytností.V rámci předmětu Exkurze ve výuce biologie a přírodopisu budou mít studenti možnost pracovat s moderními přístroji a softwarem v terénu, vyzkoušet si různé aktivizující prvky výuky využitelné při konání exkurzí a připravit si vlastní výukové materiály, jež následně využijí nejen při pedagogických praxích, ale i v budoucí učitelské kariéře.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (18.07.2010)

Altmann, A 1972. Organizační formy ve výuce biologii. Praha: SPN 1972.

Solfronk, J. 1994. Organizační formy vyučování. Praha: SPN 1994.

Švecová, M. 2002. Exkurze - propojení teoretické a praktické složky výuky na vysoké škole. In: Dlouhá, J. [ eds.].: Aktivizující formy práce na vysoké škole, Praha, CUK.

Vašutová, J. aj. 1999. Vybrané otázky z vysokoškolské pedagogiky. Praha : UK PedF 1999. ISBN

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (18.07.2010)

1) aktivní účast (povolena maximálně jedna absence)

2) splnění zadaných úkolů během semestru

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Mikešová (16.02.2015)

1) Využití her ve školní výuce (RNDr. Kateřina Mikešová)
Úvodní praktikum probíhající v učebně PřF UK. Studenti jsou seznámeni se základními principy zážitkové pedagogiky (Kolbův cyklus učení, teorie komfortních zón, flow stav), s druhy her a s jejich možným využitím při výuce. Opomenuty nejsou ani organizace zabývající se zážitkovou pedagogikou (Outward Bound, Prázdninová škola Lipnice). Výuka probíhá interaktivně (diskuze, brainstorming, seznamovací a simulační hry).

2) Návštěva ekocentra Toulcův dvůr (RNDr. Kateřina Mikešová, externí lektor)
Během exkurze se studenti seznámí s činností a provozem ekocentra. Lektor představí environmentální programy a projekty, které Toulcův dvůr nabízí školám jako náplň průřezového tématu Environmentální výchova a jako podporu výuky přírodovědných předmětů. Následuje exkurze po exteriérech Toulcova dvora (statek, mokřad, sad).

3) Možnosti exkurzí na PřF UK v Praze (RNDr. Kateřina Mikešová, Mgr. Marco Stella, Ph.D.)

Mnoho institucí nabízí programy školám, včetně zajištění exkurzí. Jednou z nich je i Přírodovědecká fakulta UK, jejíž součástí jsou muzea a sbírky přístupné školám. Během exkurze se podíváte do Hrdličkova muzea, zoologických sbírek a Chlupáčova muzea. Dozvíte se nejen odborné zajímavosti, ale také didaktickou stránku konání exkurzí do různých institucí.

4) Komplexní exkurze na lokalitu Chuchelský háj (RNDr. Kateřina Mikešová)
Chuchelský háj je jedním z posledních dochovaných listnatých hájů (habrová doubrava, zbytky šípákových doubrav) na území Prahy. Jedná se o přírodní rezervaci rozkládající se mezi Malou a Velkou Chuchlí nad levým břehem Vltavy. Lokalita je vhodná pro konání polodenní komplexní exkurze se zaměřením na hájovou květenu, hmyz, geologii (např. z břidlicovitého a vápencovitého podloží vyrůstají travertiny) atd. V Chuchelském háji se také nalézá minizoo (zaměření na savce a ptáky českých lesů), kterou lze také využít při výuce. V průběhu exkurze se studenti seznámí s běžně se vyskytujícími hájovými/lesními druhy rostlin a živočichů (zejména hmyzu) a s jejich možnou interaktivní prezentací studentům ZŠ/SŠ. Nedílnou součástí budou nejen náměty na didaktické hry (včetně her simulačních) využitelných pro osvojování/upevňování poznatků zejména z ekologie, ale také náměty na prožitkové aktivity (např. landart). Během exkurze studenti pořídí fotografie rostlin a živočichů, které následně použijí pro tvorbu vlastní didaktické hry.

5) Komplexní hydrobiologická exkurze na lokalitu Modřanské tůně (RNDr. Jan Mourek, Ph. D.)
Vltavské tůně v Praze-Modřanech jsou velmi vhodnou a dobře dostupnou lokalitou pro hydrobiologicky zaměřené exkurze/terénní cvičení se žáky základních a středních škol. Je zde možné lovit a pozorovat řadu skupin vodních bezobratlých, pozorovat vodní ptactvo i různé druhy vodních a mokřadních rostlin. V inovované podobě bude toto modelové terénní cvičení probíhat formou teamové práce (skupinky po 3 studentech) na zadaných úkolech. Posluchači si vyzkoušejí především různé metody odlovu vodních bezobratlých, jejich určování pomocí jednoduchých klíčů a jejich využití v bioindikaci. Dále budou pozorovat vodní a rákosinové ptactvo. Navíc bude zařazeno měření kvality vody v jednotlivých tůních (pH, vodivost, teplota) pomocí přenosných měřicích přístrojů. Naměřené údaje budou zaznamenány do programu a nakonec porovnány. Na závěr porovnají jednotlivé skupiny své celkové výsledky a budou diskutovat rozdíly.

6) ZOO Praha (RNDr. Kateřina Mikešová)
ZOO Praha nabízí velké množství možností pro konání rozmanitých exkurzí (od systematicky pojatých přes ekologii, morfologii, etologii až po biogeografii a problematiku ochrany živočišných i rostlinných druhů). Studenti učitelství budou při exkurzi rozděleni do skupin, ve kterých si vyzkouší, jak vést exkurzi. Pomocí fotoaparátů zdokumentují průběh exkurze a vybrané druhy zvířat. Fotografie studentům zůstanou a poslouží pro tvorbu výukových prezentací, pracovních listů případně pomůcek pro jednotlivé didaktické hry. Na základě práce ve skupinách vytvoří studenti prezentaci pro interaktivní tabuli, představující virtuální exkurzi do ZOO Praha.

7) Exkurze do Prokopského údolí (RNDr. Kateřina Mikešová)
PR Prokopské údolí se rozkládá na JZ okraji Prahy mezi Jinonicemi a Zlíchovem. Území je zajímavé zejména z geologického a botanického hlediska (krasové jeskyně, naleziště zkamenělin, desítky druhů chráněných rostlin). Během exkurze si zkusíte najít vlastní zkameněliny, jež můžete následně použít při své učitelské praxi, dozvíte se mnoho botanických a geologických zajímavostí, zkusíte si několik her, botanické mapování (upravené pro školy), určování typů mraků apod.

8) Závěr (Mgr. Kateřina Mikešová)
Zhodnocení praktik, ukázky nejlepších fotografií, her, pracovních listů atd. Udělění zápočtů.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK