Speciální zahraniční zoologická exkurse - MB170T80
Anglický název: Special zoological expedition
Český název: Speciální zahraniční zoologická exkurse
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. (05.10.2023)
Speciální zahraniční exkurze. Je organizována podle zájmu studentů. Cílem exkurze je seznámení studentů s biotopy, které
chybí v přírodě České republiky, a to např. stepní a polopouštní biotopy, vnitrozemská jezera, mořské pobřeží, velehory,
mediteránní biotopy, tropické lesy aj. Součástí exkurse je i návštěva vybraných zahraničních zoologických zahrad.

Realisace této exkurse je dána především finančními a kapacitními možnostmi v daném roce. Vzhledem k tomu, že některá extrémní prostředí (např. poušť, step, prales) kladou na účastníky specifické nároky (zdravotní, vzdělanostní, jazykové, aj.) zapsání předmětu doporučujeme předem kozultovat s garantem.

Výslovně upozorňujeme, že náklady nejsou kryty rozpočtem fakulty resp. katedry ale studenty (Viz syllabus).
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. (25.04.2012)

Základem jsou příručky pro určování ptáků popřípadě ostatních druhů obratlovců pro daný kontinent. Dále články v odborném tisku věnující se tématům souvisejícím se zvířaty a jevy demonstrovanými na exkurzi. Výběr knih a článků závisí na konkrétním programu exkurze v daném roce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. (29.10.2011)

Požadavkem pro udělení zápočtu je aktivní účast a naplnění záměrů vědeckého projektu připraveného pro danou exkurzi, včetně předložení terénního protokolu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. (05.10.2023)

Zahraniční exkurze má následující fixní program:

1) Vyhledávánía a pozorování zvířat, jejich video a fotodokumentace, popřípadě odběr vzorků DNA.

2) Zhodnocení ekologických, biogeografických a vegetačních charakteristik navštívených lokalit

3) Výuka metod určování početnosti, odchytu a druhové determinace pozorovaných druhů obratlovců.

4) Širší souvislosti pozorovaných jevů v kontextu současné ekologie, fylogenetiky a evoluční biologie

5) V případě mimoevropských cest i seznámení s kulturními zvláštnostmi místního obyvatelstva a historickým kontextem

 

Upozorňujeme zájemce, že náklady nejsou kryty rozpočtem katedry resp. fakulty. Vyžadujeme proto spoluúčast ve výši, která odpovidá konkretní exkursi. V připadě exkurzí do evropských zoo je to doprava, nocleh a vstupné. V připadě terenních exkurzí letenky, ubytování, doprava na místě, strava a vízaa. V připadě Ázerbajdžánu pak ještě výdaje na pobyt reciproční návštěvy Ázerbajdžánských studentů v ČR. Pro rozpočet konkretní exkurze kontaktujte prosím garanta před zápisem.