Úvod do entomologie - MB170P79
Anglický název: Basic Entomology
Český název: Úvod do entomologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Atributy: Modul Organismy
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: JPROKOP (17.04.2007)
Přednáška se zabývá na základní úrovni zásadními aspekty oboru entomologie zahrnující např. hmyzí morfologii,
systematiku, fylogenezi, fyziologii, ekologii, ontogenezi, interakce s jinými organismy apod. Cílem přednášky je seznámit
posluchače se základními znalostmi o hmyzu a na příkladech moderních i tradičních studií představit hmyz v co nejširším
kontextu. Velký důraz je kladen na praktikum, které je zaměřeno na seznámení studentů se základními tradičními i
moderními metodami výzkumu hmyzu, představení hlavních skupin hmyzu, srovnání jejich morfologie a adaptací, vše
převážně formou praktických úloh. Tento kurz je určen pro studenty všech oborů bakalářského studijního programu
Biologie. Dále doporučujeme zapsat Terénní cvičení ze zoologie [B170T24I].
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (17.04.2007)

Daly, H.V., et al. 1998. Introduction to Insect Biology and Diversity. Oxford New York, Oxford University Press, 680 pp.

Grimaldi, D.A. & Engel, M.S. 2005. Evolution of the insects. Cambridge University Press, 755 pp.

Gullan, P.J. & Cranston, P.S. 2005. The Insects: An Outline of Entomology. Blackwell Publishing, Oxford, UK 2005, 505 pp.

Tree of Life Web Project. 2002. Insecta. Insects. Internet Websites. http://tolweb.org/Insecta/8205/2002.01.01 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. (08.12.2011)

Zápočet z praktika na základě dostatečně prezence a aktivního přístupu.

Zkouška probíhá formou písemného testu (z každé přednášky po jedné otázce, tzn. celkem 11 otázek).

Materiály: viz. doporučená literatura, prezentace z přednášek na webu katedry zoologie.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. (17.01.2012)

1. Úvod, proč studovat hmyz, stručná historie oboru, význam evolučně nejúspěšnější skupiny živočichů, příbuzenské vztahy v rámci členovců (JP)

2. Stručná morfologie, ontogeneze, vyšší fylogeneze na příkladu nejdůležitějších "novinek" v evoluci (JP)

3. Exopterygota - představení a charakteristika hlavních skupin, jejich příbuzenské vztahy, fylogeneze, důležité synapomorfie a autapomorfie (JV)

4. Endopterygota - představení a charakteristika hlavních skupin, jejich příbuzenské vztahy, fylogeneze, důležité synapomorfie a autapomorfie (DK)

5. Paleoentomologie - fosilní doklady hmyzu, jejich zachování a význam z hlediska fylogeneze (JP)

6. Fyziologie hmyzu - dýchací, trávící a vylučovací soustava - základní funkce, svaly, kutikula a svlékání, endokrinní a exokrinní soustavy (DK)

7. Autekologie hmyzu - abiotické faktory (např. limitující faktory, adaptace na suchozemské a vodní prostředí, adaptace na extrémní podmínky, a další okruhy) (JV)

8. Autekologie hmyzu - biotické faktory (např. interakce hmyzu - kompetice, predace, mutualismus, komunikace u hmyzu) (JV+ JP)

9. Aplikovaná entomologie - lékařská, lesnická a zemědělská entomologie, biologická kontrola škůdců, hmyz užitečný a užitkový (DK)

10. Biodiversita - např. ochrana druhů ve volné přírodě, invazní druhy, genetické banky, ekosystémový přístup k ochraně, identifikace a monitorování biodiversity, strategie výzkumu, mezinárodní konvence, červené seznamy (JV)

11. Molekulární interakce mezi hmyzem a přenášenými patogeny, imunita hmyzu, úvod do metod molekulární entomologie, hmyz jako modelový organismus (Drosophila, Anopheles, Tribolium atd.), transgenní druhy hmyzu. (JVo)

Praktikum: Demonstrace a identifikace různých skupin hmyzu se zaměřením na jejich morfologii a specifické přizpůsobení k různým typům prostředí ve kterých hmyz žije. Druhá část praktik - tradiční a moderní metody sběru hmyzu, přípravy materiálu ke studiu, různé možné metodické přístupy k vlastnímu studiu hmyzu.

[Přístrojové vybavení pro praktikum bylo zakoupeno z grantu FRVŠ]