PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Entomologie - MB170P20
Anglický název: Entomology
Český název: Entomologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (20.08.2014)
Přehled fylogenese, příbuzenských vztahů, vyšší klasifikace, ontogenese a biologie hmyzích taxonů. Charakteristika všech hmyzích řádů, s důrazem na entomofaunu střední Evropy a na taxony důležité z hlediska ekonomického významu a bioindikace. Praktická cvičení - určování a studium nejběžnějších zástupců entomofauny ČR. Volitelné pro všechna zaměření oboru zoologie, mimo zaměření Entomologie, pro všechny obory programu Biologie a obory zaměřené na vzdělávání. Doporučené splněné povinnosti: Zoologie bezobratlých, Terénní cvičení ze zoologie I.
Studijní materiály jsou k dispozici na http://web.natur.cuni.cz/zoologie/entomologie/index.htm
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (20.04.2006)

BORROR D. J. TRIPLEHORN C. A. & JOHNSON N. F. 1989: An introduction to the study of Insects. Sixth edition. Philadelphia, Ft. Worth, Chicago, San Francisco, Montreal, Toronto, London, Sydney, Tokyo: Saunders College Publishing, xiv+875 pp.

BUCHAR J., DUCHÁČ V., HŮRKA K. & LELLÁK J. 1995: Klíč k určování bezobratlých [Key to indentification of invertebrates]. Praha: Scientia, 285 pp.

CSIRO (eds): The Insects of Australia. A textbook for students and research workers. Second edition. Volume 1 +2. Melbourne University Press, Carlton, 1137 pp.

GRIMALDI D.A. & ENGEL M.S. 2005. Evolution of the insects. Cambridge University Press: xv + 755 pp.

GULAN P. J. & CRANSTON P. S. 1994: The insects: an outline of entomology. 4th edition. London, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne Madras: Chapman & Hall, xiv+491 pp.

HŮRKA K.& ČEPICKÁ A. 1978: Rozmnožování a vývoj hmyzu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 223 pp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (25.10.2011)

Zápočet z praktika na základě dostatečně prezence a aktivního přístupu.

Ústní zkouška, složená ze základní poznávačky a na ní navazující otázky.

Materiály: viz. doporučená literatura, prezentace z přednášek na webu katedry zoologie.

Sylabus -
Poslední úprava: JPROKOP (20.04.2006)

Typy ontogenese hmyzu, typy larev a kukel, úvod do srovnávací morfologie hmyzu.

Fylogenese, vzájemné příbuzenské vztahy a vyšší klasifikace Hexapoda a všech taxonů Insecta, morfologická a biologická charakteristika jednotlivých taxonů:

Hexapoda, Parainsecta (= Ellipura), Protura, Collembola, Diplura (Campodeina, Japygina)

Insecta, Monocondylia, Archaeognatha, Dicondylia, Zygentoma (Thysanura)

Pterygota, Palaeoptera, Hemimetabola, Ephemeroptera, Odonata

Neoptera, Plecoptera, Dermaptera, Zoraptera

Blattopteroidní komplex, Isoptera, Blattoptera, Mantodea

Orthopteroidní komplex, Orthroptera (Caelifera, Ensifera), Phasmatodea, Embioptera, Grylloblattodea, Mantophasmatodea

Paraneoptera (Acercaria), Psocodea, Psocoptera, Phthiraptera, Amblycera, Ischnocera, Anoplura, Rhynchphthirina

Condylognatha, Thysanoptera, Hemipteroidní komplex, Coleorrhyncha, Heteroptera, Archaeorrhyncha, Clypeorrhyncha (Auchenorrhyncha), Sternorrhyncha

Oligoneoptera (= Holometabola)

Neuropteroidní komplex, Neuroptera, Megaloptera, Raphidioptera

Coleoptera

Hymenoptera

Lepidoptera, Trichoptera, Mecoptera, Siphonaptera, Diptera, Strepsiptera

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK