PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Macroecology - MB170P101
Anglický název: Macroecology
Český název: Makroekologie
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: prof. David Storch, Ph.D.
Vyučující: prof. David Storch, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (16.05.2014)
Přednáška je zaměřena na jevy ukazující se v živé přírodě na velkých měřítkách a ekologické procesy v těchto
měřítkách probíhající. Nejde jen o měřítka prostorová (od úrovně společenstev a metapopulací přes úroveň krajiny
až po celé biogeografické provincie) či časová (od několika generací až po změny geologických epoch), ale i o
procesy a jevy zahrnující velké skupiny organismů (taxony a bioty), především pak statistické zákonitosti
uspořádání a dynamiky přírody na velkých měřítkách a jejich příčiny.
Pokud se nepřihlásí žádný zahraniční student, bude vyučováno v češtině!
Literatura -
Poslední úprava: VSACH (13.04.2005)

Blackburn T.M., Gaston K.J.: Macroecology - concepts and consequences. British Ecological Society, and Blackwell, Oxford 2003

Brown J. H.: Macroecology. University of Chicago Press, Chicago 1995

Gaston K. J., Blackburn T. M.: Pattern and Process in Macroecology. Blackwell Science, Oxford 2000

Magurran A. E., May R. M. (eds ): Evolution of Biological Diversity. Oxford University Press, Oxford 1999

Rosenzweig M.: Species Diversity in Space and Time. Cambridge University Press, Cambridge 1995

Ricklefs R. E., Schluter D. (eds): Species Diversity in Ecological Communities: Historical and Geographical Perspectives. University of Chicago Press, Chicago 1993

Storch D., Mihulka S.: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha 2000

Zrzavý J., Storch D., Mihulka S.: Jak se dělá evoluce: od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha 2004.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (25.11.2011)

Ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: VSACH (18.03.2005)

1. Makroekologické fenomény: statistické rozložení populačních četností, velikostí areálů rozšíření, tělesných velikostí a jiných charakteristik organismů, Rapoportovo a Bergmanovo pravidlo, pravidlo energetické ekvivalence, koreláty populačních početností a rozlohy areálů rozšíření, vztah mezi areálem rozšíření a populační hustotou, jádrové a satelitní druhy, generalisti a specialisti, struktura areálů rozšíření, fraktálový přístup k prostorové distribuci.

2. Základy prostorové ekologie: metapopulační dynamika, klasické metapopulace a důležitost neokupovaných míst, rescue effect, nelineární dynamika a mnohost rovnovážných stavů, role rozlohy příznivého prostředí a izolovanosti lokality, dynamika zdroj-propad, role fragmentace prostředí a evoluce disperzních schopností, mezidruhové rozdíly ve schopnosti disperze a jejich příčiny, dynamika šíření v krajině, dynamika vymírání druhů a smršťování areálů rozšíření.

3. Lokální biodiverzita a procesy za ní zodpovědné: lokální diverzita a její koreláty, problém druhové koexistence, role konkurence, produktivity, disturbancí, izolace a druhového poolu, problém saturovanosti lokálních společenstev, důležitost prostorového měřítka, vztah rozlohy a počtu druhů (species-area relationship), role prostorové distribuce a struktury areálů rozšíření.

4. Biodiverzita z pohledu makroekologie: regionální diverzita jako výsledek speciace a extinkce, faktory ovlivňující tyto procesy, klíčová role velikosti populací, vztah k produktivitě prostředí (species-energy relationship), latitudinální gradient biodiverzity a hypotézy vysvětlující druhové bohatství tropických oblastí, role teploty a stability.

5. Globální biodiverzita a její evoluce: dynamika biodiverzity v průběhu Fanerozoika, stabilita vs. nárůst, hromadná vymírání a jejich efekt, cyklicita biodiverzity, adaptivní radiace a jejich příčiny, sympatrická a alopatrická speciace a jejich relativní význam, ekologická diverzifikace, klíčové novinky a druhový výběr, makroevoluční trendy, současné globální změny biodiverzity.

6. Pokus o syntézu makroekologie - metabolická teorie ekologie: alometrické vztahy mezi tělesnou velikostí, metabolismem, délkou života, populačním růstem a dalšími life-history charakteristikami, vztah teploty a rychlosti biologických procesů včetně evoluce a ekologické sukcese, mocninné zákonitosti ve spotřebě energie a populačním růstu, škálování jakožto nový a významný metodologický přístup.

7. Pokus o syntézu biogeografie a biodiverzity: teorie ostrovní biogeografie a její zobecnění, Hubbleova neutrální teorie a dynamika tropického pralesa, ekologie metaspolečenstev a náhodné procesy zodpovědné za značnou část pozorovaných makroekologických fenoménů.

8. Povaha časoprostorové variability prostředí a populací: vnitřní a vnější příčiny kolísání populací, typy časové proměnlivosti, deterministický chaos, spektra variability prostředí, Taylorův zákon, současné změny populací, společenstev a rozšíření druhů ve světle toho, co víme o evoluční historii Země.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK