PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zoologie bezobratlých - MB170P09P
Anglický název: Invertebrate zoology
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Neslučitelnost : MB170P09I, MB170P09O, MB170P09U
Záměnnost : MB170P09I, MB170P09O, MB170P09U
Je neslučitelnost pro: MB170P09U, MB170P09O, MB170P09I
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SVATORA (06.10.2003)
Anotace jako u předmětu B170P09I
Literatura
Poslední úprava: SVATORA (13.05.2004)

Buchar, J., 1988. Stručný přehled systému bezobratlých. SPN Praha

Brusca, R.C. and Brusca, G.J, 1990. Invertebrate Zoology.Sinauer Associates,Sunderland, Massachusetts

Sylabus
Poslední úprava: JPROKOP (30.11.2006)

Obecné schema přednášky:

Diferenční diagnóza, apomorfie, přehled tělních soustav v pevně

zachovaném pořadí, ontogenetický vývoj, důraz na srovnávací postup. Biologie a ekologie probírána detailně u nižších taxonů na modelech, zdůrazněny hospodářsky (tj. i medicinsky a veterinárně) významné druhy či skupiny. Výběr skupin vychází z povahy kursu (bakalářský stupeň), tedy upřednostňuje se fauna ČR (významné hlavně pro učitele), ale v současnosti lze probrat, byť diferencovaně (zejména časově) prakticky všechny kmeny a jejich nejvýznamnější skupiny.

Protozoa - nadkmenová skupina, postavení v systému organismů

nejdůležitější současné názory na systém a fylogenezi, vztah k mnohobuněčným živočichům

Mastigophora - volně žijící zástupci (vztah ke stavu biotopu, parasiti (vznik parasitismu a typy přenosu),vztah k mnohobuněčným živočichům (Choanoflagellida)

Rhizopoda - zjevná polyfylie, volně žijící zástupci a parasiti

Actinopoda - rozdíly, schránky

Apicomplexa - ultrastruktura, životní cykly

Microspora - veterinární význam

Ascetospora

Labyrinthomorpha - vztah k hlenkám (?)

Cilliophora - odvozenost skupiny, ekologická pestrost

Myxozoa - regresivní evoluce, teorie fylogeneze, původní vícebuněčnost(?)

Metazoa - rozdíl vícebuněčnost x mnohobuněčnost, pomocná úloha nadkmenových skupin

Placozoa - nejjednodušší Metazoa

Porifera - typy buněk, stavební typy, asymetrie, fylogeneze - teorie

(Eumetazoa = Histozoa)

(Radialia, Diblastica)

Cnidaria - láčka a její modifikace, žahavé buňky, životní cykly, vztah k bilaterálně souměrným skupinám

Ctenophora - odlišnosti od předchozí skupiny, fylogeneze

Myxozoa - viz výše

(Bilateralia, Triblastica)

(Protostomia)

("Schizocoela")

Plathelmintes

Turbellaria - model bilaterálně souměrných, schizocoelních živočichů

Trematoda, Cestoda, Monogenea - parasitický způsob života a jeho důsledky, predisposice a preadaptace, životní cykly

Gnathostomulida - mosaiková evoluce

Nemerthea - konvergence, vztah k coelomátním živočichům

Entoprocta - konvergence s jinými, nepříbuznými přisedlými skupinami (včetně Protozoa), obecné znaky přisedlých živočichů

Rhobozoa a Orthonectida - vztah k "Mesozoa", regresvní evoluce

("Pseudocoela") - sběrná povaha skupiny

Nematoda - vznik fyto- a zooparasitů z volně žijících skupin (predisposice), biologie a ekologie parasit? - různé? cesty invaze do hostitele

Nematomorpha - podobnost a rozdíly proti Nematoda

Loricifera - přisedlost

Kinorhyncha - členění těla, konvergence, způsob života

Priapulida - způsob života, "krevní buňky", barviva

("Cephalorhyncha") - pýirozen źi sbŘrn skupina?

Acanthocephala - podobnost a rozdíly proti Nematoda,

(Coelomata) - vznik coelomu - teloblastický a odvození orgánových soustav,trochofora

(Articulata)

Annelida - charakteristika pravého článku

Polychaeta - starobylost skupiny, "Archiannelida", ontogeneze, přisedlost některých skupin

Oligochaeta - rozdíly proti předchozím skupinám, úloha půdních skupin, jejich reprodukce

Hirudinea - rozdíly proti předchozím skupinám, jejich podobnost ("Clitellata"), parasitace a predace

Myzostomida - fylogeneze, modifikace anatomie, parasitismus

Pogonophora - coelom, fylogeneze, symbióza

Onychophora - mosaiková evoluce, vztah k jiným kmenům

Tardigrada - cryptobióza

Arthropoda - diversifikace

Trilobitomorpha - končetiny

Crustacea - model starobylých členovců, hospodářský význam? skupiny, přechod na souš

Tracheata

Myriapoda - vztah k půdě

Hexapoda

Entognatha - rozdíly x Insecta s.str.

Ectognatha (=Insecta s.str.) - vznik a funkce křídla, ontogeneze, hospodářský význam? skupiny

Chelicerata

Merostomata - postavení v systému, mangrove

Arachnida - rozrůznění dýchacích a exkrečních orgánů, potravní biologie, hospodářský význam? skupiny

Pantopoda - vztah k Chelicerata

Sipunculida - trávicí soustava a potravní biologie, krevní buňky

Echiurida - metagamie

Mollusca - schránka

"Aplacophora" - způsob života, fylogeneze

Polyplacophora - způsob života a adaptace

Monoplacophora - fylogeneze

Gastropoda - útrobní vak, chiazma, potravní biologie

Bivalvia - potravní biologie a funkční anatomie

Scaphopoda - vztah k předchozím skupinám, potravní biologie a funkční anatomie

Cephalopoda - apomorfie, ontogenetický vývoj

(Tentaculata - fylogeneze, prvo- źi druhoústí (?)

Brachiopoda - konvergence s měkkýši, přisedlý způsob života

Phoronida - konvergence s kroužkovci, přisedlý způsob života

Bryozoa - konvergence s žahavci, přisedlý způsob života

(Deuterostomia - enterocoelní coelom)

Echinodermata - souměrnost, exkreční a nervová soustava

Chaetognatha - fylogeneze, integument, symbióza s bakteriemi

Hemichordata - dýchání, vztah ke strunatcům

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK