PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ecology of Cyanobacteria and Algae - MB160P11
Anglický název: Ecology of Cyanobacteria and Algae
Český název: Ekologie sinic a řas
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. (13.06.2019)
Přednáška poskytuje ucelený přehled o ekologii sinic a řas žijících ve sladkovodním, mořském i terestrickém prostředí. Po obecném úvodu je pozornost věnována významným společenstvům (fytoplankton, fytobentos, subaerická a extremofilní společenstva). Probrána je jejich struktura, nároky na podmínky prostředí a biotické interakce, včetně jejich ovlivnění činností člověka. Do přednášky je zahrnuta i problematika fytogeografie, paleoekologie a skryté biodiverzity.
Pokud se nepřihlásí žádný zahraniční student, bude vyučováno v češtině!
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. (13.06.2019)

Reynolds, C. S. 2006: Ecology of phytoplankton. - Cambridge University Press, 552 p. 

Round, F. A., Ecology of algae. 1981: Cambridge University Press, 653 p. 

Hauer, F. R. & Lamberti, G. A. 1996: Stream ecology, 646 p.

Reisser, W. 1992: Algae and Symbioses. Biopress Ltd., 746 pp.

Stevenson, R. J., Bothwell, M. L. & Lowe, R. L. 1996: Algal ecology - Freshwater benthic ecosystems. Academic Press, 752 p.

Wehr, J. D. & Sheath, R. G. 2002: Freshwater Algae of North America: Ecology and Classification. Academic Press, 900 p.

Fogg, G. E. & Thake, B. 1987: Algal Cultures and Phytoplankton Ecology. University of Wisconsin Press, 269 p.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. (26.10.2011)

Ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (05.09.2019)

1/ Úvod - přehled diverzity sinic a řas. (LN)

Velikostní spektrum, generační doby, životní formy.

Fyzikální a chemické vlastnosti prostředí.

Lenitické, lotické a terestrické lokality.

Přehled společenstev: fytoplankton, fytobentos, metafyton, fytoedafon, kryofyton.

Význam sinic a řas jako primárních producentů v různých ekosystémech.

2/ Rozšíření mikroskopických řas (JK)

Kosmopolitismus x endemismus u řas. Finlayova teorie latentního kosmopolitismu protist.

Typy geografického rozšíření sladkovodních sinic a řas.

Historicky x ekologicky podmíněné areály.

Šíření sladkovodních sinic a řas - příklady anemochorie, zoochorie, antropogenní šíření.

3/ Ekologický význam genetické diverzity sinic a řas (JK)

Neutrální x funkční genetická diverzita.

Fundamentální a realizovaná nika.

Kvantitativní přístup k sekvenčním datům.

4/ Ekologicky významná morfologická variabilita sinic a řas (JK)

Fenotypická plasticita v rámci ontogeneze.

Biovolume celého společenstva.

Eko-morfotypy nad úrovni druhů.

5/ Fytoplankton I (LN)

Euplankton, meroplankton a pseudoplankton.

Světelné podmínky ve vodním sloupci .

Eufotická vrstva, epilimnion, kompenzační hloubka.

Závislost fotosyntézy na hloubce v nádržích s různou trofií.

?Light X shade adapted phytoplankton", PI křivky.

Adaptace na limitaci světlem.

Diurnální vertikální migrace.

Vliv teploty na fotosyntézu.

6/ Fytoplankton II (LN)

Zdroje živin, limitující prvky.

Modely příjmu živin (Monod, Droop).

Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model).

Hutchinsonův ?paradox planktonu".

Mixotrofie.

7/ Fytoplankton III (LN)

Ztrátové faktory

Klesání, mechanismy vznášení, význam turbulence vody.

?Grazing" - filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

Parazitismus.

Allelopatie.

Vertikální a horizontální distribuce.

8/ Fytoplankton IV (LN)

Periodicita (sukcese) planktonních společenstev.

Hutchinsonův model (Windermere).

PEG model.

Reynoldsův model - C, S, R strategie

Arktická, antarktická a horská jezera, jezera mírného pásu, tropická jezera. Rybníky.

Polární x tropická moře.

9/ Reakce společenstev na antropogenní vlivy (LN)

Eutrofizace. Vodní květy.

Acidifikace.

10/ Fytobentos a subaerické sinice a řasy (JK)

Typy fytobentosu. Základní ekologické charakteristiky.

Vliv proudění na biologické charakteristiky a diverzitu bentických řas. Fytobentos a bioindikace prostředí. Rašeliniště jako specifické řasové biotopy.

Řasové aero-terestrické mikrobiotopy. Specifika půdního prostředí pro autotrofní mikroorganismy, vertikální distribuce.

Tropická aerofytická společenstva, parazitické aerofytické řasy.

11/ Sinice a řasy extrémních stanovišť (LN)

Sněžné řasy.

Řasy termálních pramenů.

Mechanismy adaptací sinic a řas na extrémní podmínky prostředí.

12/ Řasy a sedimenty (JK)

Křemičitany, limitace křemíkem v přírodním prostředí. Vápence - Emiliania huxleyi jako klíčový regulátor klimatu, biogenní původ sedimentů a ropných ložisek. Organické sedimenty. Problematika fosilizace sinic a řas.

Význam řas v paleoekologii - bioindikace ekologických dynamik.

Resurrection ecology - ekologie vzkříšení.

13/ Ekologické modely aplikované na mikroorganismy (JK)

Niková x neutrální teorie. Populace jako metaspolečentva.

Species Abundance Distribution modely.

Monopolizační hypotéza.

Fylogenetická struktura společenstev.

Předmět je vyučován za podpory projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK