PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ecology of Cyanobacteria and Algae - MB160P11
Anglický název: Ecology of Cyanobacteria and Algae
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Garant: RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (16.05.2014)

Přednáška poskytuje ucelený přehled o ekologii sinic a řas žijících ve sladkovodním, mořském i terestrickém
prostředí. Po obecném úvodu je pozornost věnována významným společenstvům (fytoplankton, fytobentos,
subaerická a extremofilní společenstva). Probrána je jejich struktura, nároky na podmínky prostředí a biotické
interakce, včetně jejich ovlivnění činností člověka. Do přednášky je zahrnuta i problematika fytogeografie,
paleoekologie a symbióz.
Pokud se nepřihlásí žádný zahraniční student, bude vyučováno v češtině!
Literatura
Poslední úprava: VSACH (12.04.2005)

Fogg, G. E. & Thake, B. 1987: Algal Cultures and Phytoplankton Ecology. University of Wisconsin Press, 269 p.

Reisser, W. 1992: Algae and Symbioses. Biopress Ltd., 746 pp.

Reynolds, C. S. 1984: The ecology of freshwater phytoplankton. - Cambridge University Press, 384 p.

Round, F. A., Ecology of algae. 1981: Cambridge University Press, 653 p.

Hauer, F. R. & Lamberti, G. A. 1996: Stream ecology, 646 p.

Stevenson, R. J., Bothwell, M. L. & Lowe, R. L. 1996: Algal ecology - Freshwater benthic ecosystems. Academic Press, 752 p.

Wehr, J. D. & Sheath, R. G. 2002: Freshwater Algae of North America: Ecology and Classification. Academic Press, 900 p.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. (26.10.2011)

Ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. (22.02.2010)

1/ Úvod - přehled diverzity sinic a řas. (LN)

Velikostní spektrum, generační doby, životní formy.

Fyzikální a chemické vlastnosti prostředí.

Lenitické, lotické a terestrické lokality.

Přehled společenstev: fytoplankton, fytobentos, metafyton, fytoedafon, kryofyton.

Význam sinic a řas jako primárních producentů v různých ekosystémech.

2/ Rozšíření mikroskopických řas (JN)

Kosmopolitismus x endemismus u řas. Finlayova teorie latentního kosmopolitismu protist.

Typy geografického rozšíření sladkovodních sinic a řas.

Historicky x ekologicky podmíněné areály.

Šíření sladkovodních sinic a řas - příklady anemochorie, zoochorie, antropogenní šíření.

3/ Fytoplankton I (LN)

Euplankton, meroplankton a pseudoplankton.

Světelné podmínky ve vodním sloupci .

Eufotická vrstva, epilimnion, kompenzační hloubka.

Závislost fotosyntézy na hloubce v nádržích s různou trofií.

?Light X shade adapted phytoplankton", PI křivky.

Adaptace na limitaci světlem.

Diurnální vertikální migrace.

Vliv teploty na fotosyntézu.

4/ Fytoplankton II (LN)

Zdroje živin, limitující prvky.

Modely příjmu živin (Monod, Droop).

Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model).

Hutchinsonův ?paradox planktonu".

Mixotrofie.

5/ Fytoplankton III (LN)

Ztrátové faktory

Klesání, mechanismy vznášení, význam turbulence vody.

?Grazing" - filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

Parazitismus.

Allelopatie.

Vertikální a horizontální distribuce.

6/ Fytoplankton IV (LN)

Periodicita (sukcese) planktonních společenstev.

Hutchinsonův model (Windermere).

PEG model.

Reynoldsův model - C, S, R strategie

Arktická, antarktická a horská jezera, jezera mírného pásu, tropická jezera. Rybníky.

Polární x tropická moře.

7/ Reakce společenstev na antropogenní vlivy (LN)

Eutrofizace. Vodní květy.

Acidifikace.

8/ Fytobentos a subaerické sinice a řasy (JN)

Typy fytobentosu. Základní ekologické charakteristiky - epiliton, epipsammon, rhizobentos, epipelon, epiphyton, metafyton, endofyton, epizoon, endozoon.

Vliv proudění na biologické charakteristiky a diverzitu bentických řas. Fytobentos a bioindikace prostředí. Rašeliniště jako specifické řasové biotopy.

Řasové aero-terestrické mikrobiotopy - půdní řasy, sinice a řasy epilithické, epiphytické a epizoické. Specifika půdního prostředí pro autotrofní mikroorganismy, vertikální distribuce.

Tropická aerofytická společenstva, parazitické aerofytické řasy. Epilitické sinice a řasy a biodegradace horninových substrátů.

9/ Subaerická společenstva (JN)

Typy řasových aero-terestrických mikrobiotopů - půdní řasy, sinice a řasy epilithické, epiphytické a epizoické.

Řasy půdních povrchů a jejich význam pro stabilizaci půd a limitaci erozních procesů, mikrobiální krusty pouštních a polopouštních ekosystémů.

Specifika půdního prostředí pro autotrofní mikroorganismy, vertikální distribuce.

Tropická aerofytická společenstva, parazitické aerofytické řasy.

Epilitické sinice a řasy a biodegradace horninových substrátů.

10/ Sinice a řasy extrémních stanovišť(LN)

Sněžné řasy.

Řasy termálních pramenů.

Mechanismy adaptací sinic a řas na extrémní podmínky prostředí.

11/ Mořská řasová biogeografie I. Evropská pobřeží. (JN)

Hlavní determinující faktory rozšíření mořských makrořas. Studená temperátní atlantická provincie; teplá temperátní atlantická provincie (lusitánská provincie); kanárská subprovincie. Mediteránní biogeografie. Arktická makrořasová provincie.

Význam a příklady invazních událostí.

12/ Mořská řasová biogeografie II. Mimoevropská pobřeží. (JN)

Studená a teplá oblast severního Atlantiku na severoamerickém pobřeží. Sargasové moře. Severopacifické provincie. Tropické provincie. Jihoatlantická a jihopacifická pobřeží, význam studených vzestupných proudů. Australsko-novozélandská provincie. Specifika makrořas Antarktidy a subantarktických ostrovů.

13/ Řasy a sedimenty, řasové symbiózy (JN)

Křemičitany, limitace křemíkem v přírodním prostředí. Vápence - Emiliania huxleyi jako klíčový regulátor klimatu, biogenní původ sedimentů a ropných ložisek. Organické sedimenty. Problematika fosilizace sinic a řas. Význam řas v paleoekologii - bioindikace ekologických dynamik.

Plastidové endosymbiózy - připomenutí. Symbiózy heterocytárních sinic - cesta k získávání dusíku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK