PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Advances in developmental biology - MB151P117E
Anglický název: Advances in developmental biology
Český název: Pokroky ve vývojové biologii
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 4
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
Mgr. Jan Mašek, Ph.D.
Mgr. Jiří Pergner, Ph.D.
Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (20.02.2018)
Cílem kurzu je rozšířit znalosti studentů o vývojově biologických procesech probíraných v rámci bakalářského studia. Stejně významným aspektem je vedení studentů ke kritickému pohledu na publikovaná fakta a jejich schopnost analyticky rozebrat odborný text a jeho obsah prezentovat vědecky orientovanému publiku.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (20.02.2018)

Kurz je postaven na základě recentních přehledných článků (review) aktuálních primárních vědeckých publikacích a světově uznávaných učebních textech (Gilbert et al., Developmental biology). 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (29.01.2021)

Zápočet bude udělen za zpracování a prezentaci eseje na vybrané téma týkající se současného výzkumu na poli vývojové biologie.  Zkouška je formou online písemného testu obsahujícího 20 otázek (A,B,C nebo D) s jednou správnou odpovědí - dvě otázky na přednášku. Správně zodpovězená otázka je hodnocena 5-ti body. Nejvíce lze tedy získat 100 bodů. 

100 - 90 bodů = 1

89 - 80 bodů = 2
79 - 60 bodů = 3

59 - 0 bodů = 4 (nedostatečně)

 

V případě, že se nebudete moci na test dostavit osobně (pobyt v zahraničí,  COVID, atd), dejte mi, prosím vědět a test budete moci vypracovat vzdálenou formou z vašeho počítače. Budete vyzváni, abyste sdíleli svou pracovní plochu a váš obličej musí být snímán kamerou po celou dobu testu. Pokud bodové hodnocení písemného testu bude méně jak 60 bodů (nedostatečně) pak všechny opravné termíny budou ve formě ústního přezkoušení buď online formou nebo osobně. 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D. (08.11.2023)

1) Jiří Pergner - Od genotypu k fenotypu – vývojové informace uložené v DNA mimo protein kódující sekvence

V přednášce budou připomenuty známé poznatky o informaci uložené mimo protein-kódující sekvence jaderné DNA, konkrétně informace o struktuře promotorových sekvencí, miRNA a dlouhých nekódujících RNA. Tyto poznatky budou rozšířeny o recentní informace o vztahu těchto protein-nekódujících sekvencí k vývojovým procesům. Dále budou probrány aktuální pohledy na sekvence uložené v primární struktuře jaderné DNA nutné pro její organizaci v 3D prostoru a důležitost tohoto prostorového uspořádání k vývojovým procesům.

2) Vladimír Soukup - Genové regulační sítě a jejich vlastnosti

Genové regulační sítě (GRN) během vývoje, jejich vlastnosti, logika, hierarchie a prostorová a časová souslednost. Komponenty GRN a vztahy mezi nimi, příklady modulů, nódy, jejich zesíťování, inputy a outputy, cis-regulace. GRN během embryonálního vývoje a specifikace buněčných linií na příkladu ježovky. Modifikace GRN a evoluce tělních plánů, evoluční stabilita kernelů a plasticita periferních částí. Evoluce nových znaků modifikací stávající GRN nebo koopcí GRN pro nové funkce.

3) Marie Macůrková - Časná embryogeneze bezobratlých 

Nové pohledy na mozaikový a regulační vývoj, ustavení asymetrie, vliv stochastické genové exprese, srovnání časného vývoje zavedených a méně známých modelů bezobratlých

Aktuální pohled na roli 3D struktury genomu ve vztahu k transkripční regulaci - Topologically associated domains (TADs). Vlastnosti TADs, jejich změny v evoluci a v průběhu ontogeneze. Nekódující RNA regulující genovou expresi.

4) Jan Mašek - Pokroky v časné embryogenezi obratlovců

Embryonální kmenové buňky, iPSCs, organoidy, gastruloidy a embrya ze zkumavky

5) Marie Macůrková - Regulace genové exprese v organogenezi

Signální dráhy regulující vývoj vybraných orgánových soustav, rozdíly a podobnosti mezi různými skupinami živočichů, transkriptomika na úrovni orgánů

6) Robert Černý - Advances in Epithelial Developmental Biology: Ectoderm-endoderm interactions in developing vertebrate head 

Pokroky v pochopení biologie epitelů na rozhraní ektodermu-endodermu. 

7) Robert Černý - Advances in Mesenchyme Developmental Biology: Neural crest-derived mesenchyme as the prime example of developmental biology of mesenchymal cells

Pokroky v biologii mesenchymatických buněk - "starý" mezodermální mesenchym vs. "nový" mesenchym původu neurální lišty. 

8) Vladimír Krylov - Embryonální vývoj končetin u obratlovců 

Vznik končetinového pupene, polarizace vyvíjejících se končetin, role HOX genů a jejich genových produktů včetně podřízených signálních drah. Poruchy při vývoji končetin, evoluční porovnání vývoje končetin napříč obratlovci

9) Vladimír Krylov - Embryonální vývoj orgánových základů u obratlovců 

Embryonální vývoj základů srdce, trávicí a dýchací soustavy, primárních pohlavních orgánů a ledvin. Evoluční srovnání

10) Vladimír Soukup - Regenerace

Regenerace vs. hojení. Příklady regenerujících tkání v živočišné říši, regenerace u obratlovců. Ocasatí obojživelníci coby mistři regenerace. Regenerace ocasu a končetiny. Dediferenciace, transdiferenciace a buněčné procesy během regenerace. Regenerace coby repetice vývoje?7) 

 

 

Předmět je vyučován za podpory projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (12.09.2019)

Zvládnout výuku v anglickém jazyce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK