Biologie buňky - MB150P31
Anglický název: Biology of the Cell
Český název: Biologie buňky
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. František Půta, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
doc. RNDr. František Půta, CSc.
Neslučitelnost : MB151P95
Je neslučitelnost pro: MB151P95, MB150P73, MB150P73G
Je prerekvizitou pro: MB130P36
Ve slož. korekvizitě pro: MB150C28, MB150P04A
Ve slož. prerekvizitě: MB150P22, MB152P02
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS    Elearningový kurz
Anotace -
Předmět podává v ucelené formě základy buněčného dogmatu. Zabývá se organizací a výstavbou vnitřních struktur buňky (zejména eukaryotní), funkcí jednotlivých struktur a metodami studia buněčných procesů. Přednáška uspořádáním kopíruje moderní učebnice buněčné biologie, Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell či Lodish et al.: Molecular Cell Biology.

Předmět je doporučen pro studenty prvního roku bakakalářského studia.
Doporučujeme zapsat též praktická cvičení B150C28.

Poslední úprava: PUTA (19.04.2004)
Literatura -

Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell. 3rd ed., 1994 (ISBN 0-8153-1919-4), 4th ed., 2002 (ISBN 0-8153-4072-9).

Lodish et al.: Molecular Cell Biology. 3rd ed., 1995 (ISBN 0-7167-2380), 4th ed., 2000 (ISBN XXXXXXXXX), 5th ed., 2004 (ISBN 0-7167-4366-3).

Alberts et al.: Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky (orig. Essential Cell Biology. Garland Publishing, Inc. NY, 1st edition, 1997) 2001 (ISBN 80-902906-0-4).

Alberts et al.: Essential Cell Biology. 1st ed., 1998 (ISBN 0-8153-2045-0 Hardcover,

ISBN 0-8153-2971-7 Paperback). 2nd ed. 2003 (ISBN 0-8153-3480-X).

Pollard T.D.: Cell Biology. 1st ed., 2002 (ISBN 0-7216-3997-6).

Kubišta: Buněčné základy životních dějů. Sciencia, 1998 (ISBN 80-7183-109-3).

Poslední úprava: PUTA (15.03.2004)
Požadavky ke zkoušce -

Ke zkoušce budou požadovány znalosti, pojmy a jejich vztahy, dohledatelné v doporučené literatuře, a to v rozsahu přednášené látky. Automaticky se předpokládají znalosti středoškolské. 

Zkouška bude písemná, příp. kombinovaná. Dle aktuální situace může být zkouška také za využití počítačů.

V testu vybíráte správné odpovědi z nabídky čtyř, kdy jakýkoli počet odpovědí může být správný i nesprávný (multiple choice test). Pokud označíte všechny správné a jen správné odpovědi, získáte 5 bodů, v případě, že se shodneme ve třech případech dostáváte 3 body, ve dvou možnostech 1 bod. Shoda v jedné či žádné odpovědí není hodnocena. Hranice hodnocení "dobře" leží okolo padesáti procent bodů (max. 150). Na test je 60 minut čistého času.

 

Poslední úprava: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (29.09.2020)
Sylabus -

1. Vnitřní organizace buňky, výstavba a funkce buněčných oddílů - buněčná teorie, buňka ve světelném mikroskopu, subbuněčné struktury a kompartmentové uspořádání eukaryotní buňky, srovnání buňky bakterií, archeí a eukaryot, typy eukaryotních buněk, diferenciace buněk mnohobuněčného organismu, typy a stavba virů, interakce s hostitelskou buňkou.

2. Proteiny a jejich funkce v buňce - strukturní hierarchie proteinu, motivy a domény, protein-proteinové a jiné interakce, supramolekulární komplexy - ribosom, proteasom, spliceosom, atd., syntéza a distribuce proteinů v buňce, folding a účast chaperonů, štěpení a modifikace, turnover proteinů.

3. Membrány a transport - stavba biomembrány, složení, biogeneze a funkce lipidické dvojvrstvy, funkce membránových proteinů, receptory, membránový potenciál, transmembránový přenos látek, typy transportu.

4. Vnitřní membránové struktury a transport - endoplasmatické retikulum, Golgiho komplex- biosyntéza a transport, vesikulární transport, endo- a exocytóza, lyzosom, vakuoly, peroxisom, hydrogenosom.

5. Semiautonomní organely - mitochondrie, chloroplast - stavba, semiautonomie, doklady o původu, podíl na energetické bilanci buňky.

6. Anatomie a funkce buněčného jádra - stavba jádra - jaderný obal, nukleoskelet, organizace genetické informace - chromosom, chromatin, principy uchování a využití genetické, informace, jaderný transport makromolekul.

7. Komunikace mezi buňkami, mnohobuněčnost - typy signalizací - endokrinní, synaptická, parakrinní, kontaktní, receptory - membránové a jaderné, intracelulární přenašeči signálu, molekulární přepínače, signalizační kaskády a jejich integrace.

8. Kontrola tvaru a buněčný pohyb - cytoskelet, mikrotubuly, mikrofilamenta, intermediální filamenta, molekulární motory a jiné asociované proteiny, účast proteinů plasmatické membrány a extracelulární matrix, buněčné spoje, interakce buněk s extracelulární matrix, typy pohybu buněk a jejich využití v mnohobuněčném organismu

9. Dělení buňky a buněčný cyklus - buněčná proliferace, interfáze, jaderné dělení a dělící aparát, cytokineze, řízení buněčného cyklu, regulace buněčného růstu, apoptóza, nádorový růst.

10. Buňky imunitního systému a imunita - role buněk v systému imunitní obrany, mnohobuněčného organismu, receptory, protilátky, MHC a jiné komponenty, principy aktivace B a T buněk, rekombinace a mutace jako podklad variability imunoglobulinů, klonálnín selekce, zánět.

Poslední úprava: PUTA (19.04.2004)