PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie smyslů - MB150P28
Anglický název: Physiology of Senses
Český název: Fyziologie smyslů
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://V letním semetru 2021 bude předmět vyučován on-line v rozvrhovanou hodinu
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (24.03.2019)
Přednáška vysvětluje molekulární podstatu činnosti smyslových receptorů, zpracování smyslové informace v CNS a vztah smyslové výbavy organismu k jeho chování, způsobu života a výběru životního prostředí. Povinně volitelný
předmět pro specializaci fyziologie živočichů a člověka a neurobiologie, volitelný pro ostatní zájemce.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (24.03.2019)

Schmidt R.F. et al.: Fundamentals of Sensory Physiology, Springer-Verlag New York Heidelberg Berlin, 1978.
Kandel E.R. et al.: Principles of Neural Science, Third edition, Prentice-Hall International Inc., USA, 1991.
Smith C.U.M.: Biology of Sensory Systems, John Wiley & Sons, Ltd., England, 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (05.04.2012)

Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Sylabus -
Poslední úprava: PUTA (08.04.2004)

ÚVOD, Základní pojmy smyslové fyziologie a psychofyziky. Příjem a zpracování signálů, smyslové receptory (sensory), definice modality, kvalita, kvantita a časoprostorové aspekty smyslových podnětů. Vztah mezi smyslovým podnětem a chováním.

vznik smyslových počitků a vjemů. pravidla smyslové fyziologie.

Receptorový potenciál, generátorový potenciál, vznik akčního potenciálu na smyslové periferii. Stevensova (mocninová) funkce, Weberův-Fechnerův zákon. Proces smyslového zobrazení.

objektivní a subjektivní smyslová fyziologie. Psychofyzika a psychofyziologie, operantní podmiňování. Metody objektivizující psychofyziologické testy (metoda zkřížených smyslových modalit, metoda diferenciálních prahů). Prostorové, časové a emoční aspekty čití.

příjem a zpracování sesnorické informace. Sensory primární a sekundární, recepční pole, dermatomy. Konvergentní a divergentní vedení, laterální inhibice, vzestupný retikulární aktivační systém.

přenos informace do vyšších pater nervového systému. Stavba spinální míchy (přední a zadní kořeny míšní, lumbární, thorakální a cervikální provazce), reflexní zpracování informace, lemniskální dráha, spinoretikulární dráha, paleospinothalamiocký trakt, neospinothalamický trakt, retikulární formace. Specifické a nespecifické dráhy smyslové.

Teorie informace. Informace jako snižování nejistoty o výsledku. Informační obsah přenosového děje. Objem informačního toku pro jednotlivé smyslové modality. Redundantní přenos informace v živých systémech.

Kožní mechanorecepce a propriorecepce. Kožní mechanoreceptory (nervová zakončení volná, s přídatnými strukturami a zakončení opouzdřená). Adaptace pomalá, středně rychlá a rychlá. Svalová vřeténka, Golgiho šlachová tělíska, receptory kloubních pouzder.

termorecepce. Teplové a chladové receptory. Termorecepce a propustnost pro sodné a draselné ionty. Velikost vs. rychlost teplotní změny. Časový rozměr teplotního čití.

nocicepce. Definice bolesti. Obranné, odmítavé a únikové reakce u jednobuněčných, bezobratlých a obratlovců. Bolest somatická a viscerální, rychlá a pomalá (první a druhá). Bolest projikovaná a přenesená. Terapie bolesti.

fotorecepce. Tyčinky, čípky, temnostní proud. Rhodopsin, opsiny, mono- a polychromacie. Stavba sítnice, receptivní pole v sítnici. Zorná pole, zraková dráha a ontogenetické aspekty jejího vývoje. Zrakové oblasti.

sluch, čich, chuť. Percepce zvuku ve vnitřním uchu. Hlemýžď, Cortiho orgán. Statokinetické čidlo. Sluchová dráha. Tvorba vzruchu v čichových receptorech. Tvorba vzruchu v chuťových receptorech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK