Patogeneze, epidemiologie a diagnostika vybraných virových onemocnění lidí a zvířat - MB140P85
Anglický název: Pathogenesis, epidemiology and diagnostics of selected human and animal diseases.
Český název: Patogeneze, epidemiologie a diagnostika vybraných virových onemocnění lidí a zvířat
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MB140C85
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Lichá, CSc. (13.05.2010)
Přednáška bude zaměřena především na viry, které vyvolávají častá onemocnění u lidí a zvířat a jejichž diagnostika se
provádí v rutinní praxi. Hlavní důraz bude na diagnostické principy a epidemiologické aspekty.
V úvodu budou vymezeny některé základní pojmy epidemiologie a molekulární epidemiologie, principy hodnocení
diagnostických metod a komerčních testů, způsob a principy práce ve virologické laboratoři, zásady správné laboratorní
praxe.
Další přednášky budou zaměřené na skupiny virů vyvolávajících onemocnění s podobnou klinickou manifestací např.
respirační viry, viry vyvolávající hepatitidy apod. Pro každou skupinu bude probrán způsob přenosu, inkubační doba, typy
infekce, klinické projevy, diagnostika, prevence a profylaxe.
Přednášky zaměřené na zvířecí viry budou rozděleny na viry vyvolávající zoonózy nebo mající zoonotický potenciál, dále
na viry s mimořádným ekonomickým významem a konečně na viry s pozoruhodnou nebo dosud neobjasněnou patogenezí
onemocnění.
Předpokládá se absolvování základní přednášky virologie.
Sylabus
Poslední úprava: TACHEZYR (19.03.2014)

  

Základní pojmy epidemiologie a molekulární epidemiologie. Typy studií, pojem prevalence, incidence, mortalita, morbidita, principy využití molekulární epidemiologie ve virologii, průkaz etiologické souvislosti virové infekce s onemocněním, eradikace onemocnění, epidemie, pandemie.
Laboratorní metody. Přehled diagnostických metod používaných pro rutinní praxi a jejich principy, odběr klinických vzorků, transport, preanalytická fáze zpracování klinických materiálů, správná laboratorní praxe (např. externí hodnocení kvality, akreditace laboratoří, doporučení), citlivost, specificita, PPV, NPV, RLU křivka, analytická citlivost, klinická citlivost diagnostických testů, in vitro diagnostika a spolehlivost komerčních setů.

Patogeneze virových onemocnění
HBV, HAV, HCV, a další viry vyvolávající hepatitidy
Herpetické viry - HSV1,2, CMV, EBV, HHV6, HHV8, VZV
Chřipka a další respirační viry
HIV, HPV
Virové gastroenteritidy - rotaviry, noroviry, astroviry
Rubeolla, příušnice, spalničky

Zoonózy - virus vztekliny, virus chřipky savců a ptáků, paramyxoviry, anelloviry
Hospodářsky významné virové infekce zvířat - pestiviry, virus slintavky a kulhavky, virus Newcastelské choroby ptáků, herpesviry zvířat
Retroviry zvířat, circoviry, parvoviry, coronaviry