Repetitorium chemie - MB140P64
Anglický název: A short introduction to chemistry
Český název: Repetitorium chemie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 240
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Další informace: http://www.biomed.cas.cz/mbu/gabriel/kursy.htm
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: GABRIEL/NATUR.CUNI.CZ (09.09.2007)
Cílem kursu je podat stručný přehled obecné, analytické anorganické a organické chemie, se zaměřením na každodenní laboratorní potřeby a praxi biologů. Pozornost je věnována rovněž základům výpočtů z rovnic, stechiometrii, pH a pufrům. Součástí kursu je i přehled moderních instrumentálních technik, zejména spektrometrie a chromatografie. Kurs podává i praktické návody a tipy pro laboratorní práci a pravidla bezpečnosti práce v chemické laboratoři.
Literatura
Poslední úprava: GABRIEL/NATUR.CUNI.CZ (09.09.2007)

Literatura:

Texty přednášek, přístupné on-line v pdf formě na webu (http://www.biomed.cas.cz/mbu/gabriel/kursy.htm)

Jakákoliv novější učebnice analytické, anorganické či organické chemie, webové stránky (wikipedia atd.).

J. Zýka a kol.: Analytická příručka 1 a 2, SNTL 1980 (stará, ale dobrá a stále platná)

U. Kask, J.D. Rawn: General Chemistry, WCB Dubuque, 1993 a pozdější vydání.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (24.04.2023)
1. Vypracování eseje na dohodnuté téma (rozsah minimálně 2 strany A4, písmo 12, řádkování 1 s alespoň jedním vloženým obrázkem/grafem/vzorcem a s uvedením citované literatury).
2. Úspěšné absolvování písemné zkoušky.
Sylabus -
Poslední úprava: GABRIEL/NATUR.CUNI.CZ (09.09.2007)

1. Stavba atomu, periodická tabulka, radioaktivita, dozimetrie, biologický účinek záření. Elektronový obal atomů, základní představy vlnové mechaniky, chemická vazba.

2. Základy laboratorní praxe. Čistota chemikálií, bezpečnost při práci s toxickými látkami. Vážení, měření objemu, příprava roztoků. Destilovaná a deionizovaná voda. Využití ultrazvuku, chlazení v laboratoři. Koncentrace roztoků, výpočty z rovnic, teorie a praxe měření pH.

3. Roztoky elektrolytů, disociace. Výpočty pH. Pufry a pufrační kapacita. Součin rozpustnosti a omezeně rozpustné soli.

4. Opakování názvosloví anorganických látek. Příklady anglického názvosloví. Základy kvalitativní analýzy anorganických látek, skupinové a selektivní reakce nejběžnějších kationtů a aniontů.

5. Přehled klasické kvantitativní analýzy anorganických látek. Vážková a odměrná analýza. Princip a využití UV-VIS spektrofotometrie, atomové absorpční spektrometrie. Lambert-Beerův zákon.

6. Stručný přehled popisné organické chemie, uhlovodíky, kyslíkaté, dusíkaté a sirné deriváty, aminokyseliny, cukry.

7. Organická rozpouštědla, polarita, těkavost, bod varu, bod vzplanutí. Mísitelnost rozpouštědel. Klasická analýza organických látek. Lassaigneova zkouška, elementární analýza. Důkazy základních funkčních skupin organických látek klasickými metodami.

8. Moderní techniky analýzy organických látek. Určování chemické struktury. UV-VIS, IR, NMR a MS spektrometrie. Požadavky na měřený vzorek a možnosti metod.

9. Separační metody. Srážení, krystalizace, centrifugace, destilace, extrakce. Teorie a praxe chromatografie, HPLC, GPC, GC, TLC, PC.

10. Zdroje chemických informací, časopisy, internetové databáze.

11. Praktická exkurse v laboratořích Mikrobiologického ústavu AVČR.