Kurs práce s modelovým organismem - MB140C78
Anglický název: Molecular and cellular biology of model organism
Český název: Kurs práce s modelovým organismem
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, --- [HT]
letní s.:0/5, Z [HT]
Počet míst: 11
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Vyučující: RNDr. Michal Čáp, Ph.D.
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (16.10.2019)
POZOR! - z důvodu omezené kapacity kursu může zápis provést pouze vyučující. V případě zájmu o kurs nás neváhejte kontaktovat (zdenap@natur.cuni.cz, kuty@natur.cuni.cz, michal.cap@natur.cuni.cz).

Dvousemestrální praktický kurs oxfordského typu zaměřený na práci s modelovým organismem - kvasinkou
Saccharomyces cerevisiae. V rámci kursu bude každý student řešit vlastní miniprojekt, který spočívá v konstrukci
kvasinkového kmene nesoucího v genomu zkoumaný gen fúzovaný se zeleným fluorescenčním proteinem nebo
jiným fluorescenčním proteinem a následné analýze tohoto kmene. Kurs je koncipován jako plné seznámení s
prací v laboratoři na skutečném projektu. Je tak vhodný i pro studenty bez předchozích zkušeností s laboratorní prací. Studenti, pracující jednotlivě, se v každé etapě experimentální práce
nejprve pod odborným vedením seznámí prakticky s potřebnými metodami a následně využijí získané know-how
pro samostatné osvojení jednotlivých kroků přípravy vlastního geneticky modifikovaného kvasinkového kmene.
Kapacita kursu je limitována náročností prováděných metod, avšak nízký počet účastníků kursu dovolí
maximalizovat individuální přístup a poskytuje dostatečný prostor pro diskusi. Studenti jsou do kursu zapsáni na
základě výsledku zájmového testu.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Čáp, Ph.D. (24.10.2019)

Studijní meteriály budou poskytnuty vyučujícími v průběhu kurzu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Michal Čáp, Ph.D. (24.10.2019)

Zápočet bude udělen za absolvování kurzu na základě účasti na společných částech, průběžného odevzdávání dílčích výsledků a záverečné prezentace projektu formou "konferenčního příspěvku" na závěrečném setkání.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Irena Lichá, CSc. (26.05.2017)

Během první části kursu se studenti nejprve naučí základním laboratorním úkonům, jako jsou příprava a sterilizace roztoků, pufrů a mikrobiologických médií. Dále se seznámí se základy sterilní práce, inokulací a kultivací mikroorganismů na pevných i v tekutých médiích a sledováním růstové křivky.

V druhé části kursu se studenti naučí metody potřebné pro práci s DNA, jako jsou elektroporace plasmidové DNA do bakterií, její namnožení a preparace z bakterií a elektroforetické ověření izolované plasmidové DNA včetně restrikční analýzy. Takto získaná plasmidová DNA bude použita jako templát pro in-vitro klonování transformační kazety pomocí PCR s primery podle vlastního návrhu. Transformačními kazetami bude poté transformován kvasinkový kmen a úspěšnost připravené genové fúze bude ověřena opět pomocí PCR s primery podle vlastního návrhu.

Třetí část kursu je věnována analýze připravených kmenů. Geneticky modifikované kvasinkové kmeny budou analyzovány pomocí fluorescenčního mikroskopu, spektrofluorimetru a průtokové cytometrie. Pro tyto analýzy bude použito přístrojové vybavení v BIOCEVu ve Vestci u Prahy.