PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vodní provoz rostlin - MB130P92
Anglický název: Plant water regime
Český název: Vodní provoz rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Isabel Eunice Romero Perez
Ing. Jiří Zámečník, CSc.
Třída: Portable Photosynthesis System
Zařízení na měření vodního potenciálu - Schollande
Neslučitelnost : MB130P18
Anotace -
Kurz poskytuje základní přehled problematiky příjmu, vedení a výdeje vody rostlinou. Podrobně jsou vysvětleny fyzikální základy absorpce vody kořeny rostlin, transportu vody na buněčné úrovni, transportu vody v xylému a výdeje vodní páry listy. Hlavní pozornost je věnována ekofyziologickým aspektům vodního provozu rostlin. Nejsou opomenuty ani regulační mechanizmy jednotlivých procesů. Pozornost bude zaměřená na abiotické stresy působící vodní deficit (sucho, zasolení, extrémní teploty), fyziologické základy odolnosti k ultranízkým teplotám budou diskutovány v kontextu uchování biodiverzity rostlin. V rámci jedné přednášky bude uskutečněna exkurze do VÚRV v Ruzyni.
Poslední úprava: Lhotáková Zuzana, Mgr., Ph.D. (08.03.2019)
Literatura -

1.      Nobel, P.S.: Physicochemical and Environmental Plant Physiology. - Academic Press, San Diego 2004.

2.      Larcher, W.: Physiological Plant Ecology. Ecophysiology and Stress Physiology of Functional Groups.4th Edition. - Spriger, Berlin - Heidelberg - New York 2003.

3.      Holbrook and Zwieniecki (eds.): Vascular Transport in Plants, Elsevier 2005: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780120884575

4.      Vybrané aktuální časopisecké publikace – odkazy v přednáškách a v systému Moodle.

Poslední úprava: Lhotáková Zuzana, Mgr., Ph.D. (08.03.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška bude probíhat ústně – prezenčně, když to podmínky umožní; v opačném případě též ústně přes Google Meets.

V průběhu kurzu si každý student vybere článek k danému tématu – buď dle vlastního výběru, nebo z nabídnutých prací, které využívají vyučující jako zdroje pro přednášku. Závěrečné 2 přednášky budou prezentací studentů (5-10 min), které poslouží pro diskusi – článek budou mít k dispozici všichni posluchači předem, aby mohli zasvěceně diskutovat. Prezentace je povinnou součástí kurzu a je podmínkou k zápisu na ústní zkoušku.

Poslední úprava: Lhotáková Zuzana, Mgr., Ph.D. (22.02.2021)
Sylabus

Témata jednotlivých přednášek:                   

1.       Fyzikální vlastnosti vody důležité z hlediska vodního provozu rostlin (vodíkové můstky, chemický potenciál vody, koheze, adheze). Vodní potenciál: jeho komponenty, vodní potenciál jako hnací síla transportu vody. Uplatnění komponentů vodního potenciálu na úrovni buňky a celé rostliny. Transport vody a roztoků na buněčné úrovni, aquaporiny.- LHOTÁKOVÁ

 2.       Přechod rostlin na souš, nutné adaptace – vodivá pletiva, průduchy, kutikula. Regulace – např. dráha ABA. - LHOTÁKOVÁ

 3.       Kohezní teorie, SPAC (krátce o půdě a atmosféře), příjem vody kořeny, radiální transport vody apoplastem a symplastem, longitudinální transport, škálování na kořenový systém. – BOUDA

 4.       Transport vody xylémem, struktura a funkce xylému, kapacitance, vznik kavitací a reparace embolizovaných cév, kořenový vztlak, gutace. – BOUDA

 5.       Ekologický význam vody pro rostliny,– vybrané příklady směru transportu vody ve SPAC. Význam příjmu vody nadzemními částmi rostlin. - LHOTÁKOVÁ

 6.       Transpirace jako difúze vodní páry. Transport vodní páry hraniční vrstvou vzduchu, kutikulou, průduchy a intercelulárami, Význam stomatální a kutikulární transpirace. Mechanizmus otevírání a zavírání průduchů. Vliv vnějších a vnitřních faktorů na otevřenost průduchů. Regulace rychlosti transpirace a fotosyntézy otevřeností průduchů, efektivita využití vody.  Stomatální a nestomatální limitace fotosyntézy. Energetická bilance listu - LHOTÁKOVÁ

 7.       Abiotické stresy působící vodní deficit -  Abiotické stresy  - obecně - historie, terminologie, „filosofie“, signalizace, adaptace, aklimace, ontogeneze. - ZÁMEČNÍK

 8.       Abiotické stresy způsobující vodní deficit I.: Sucho, zasolení - ZÁMEČNÍK

 9.       Abiotické stresy způsobující vodní deficit II.: teplotní extrémy (nízké a vysoké teploty) - ZÁMEČNÍK

 10.   Abiotické stresy způsobující vodní deficit III.: ultra nízká teplota, fyziologické základy uchování biodiversity rostlin metodami kryoprezervace – ZÁMEČNÍK

 11.   Seminář – prezentace studentů vybraných článků + diskuse (Lhotáková, Bouda, Zámečník)

 12.   Seminář – prezentace studentů vybraných článků + diskuse (Lhotáková, Bouda, Zámečník)

Poslední úprava: Lhotáková Zuzana, Mgr., Ph.D. (22.02.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK