PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace - MB130P77
Anglický název: Plants and blossoming and collapse of human civilizations
Český název: Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/lipavska/rozkvetapad/index.html
Garant: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (26.09.2011)
I. Historie zemědělství- počátky pěstování rostlin; nejvýznamnější plodiny - obilniny; další významné plodiny sloužící jako potraviny, ale i technické plodiny. Rostliny, které "změnily svět" např. kávovník, čajovník, brambor, kukuřice, .. včetně léčivých rostlin (např. chinovník), ale i takových, které představující nebezpečí (např. koka..) a jejich role v rozvoji lidské společnosti
II. Kam nás vývoj civilizace dovedl?: 19.a 20. století s významnými rozdíly v různých částech světa; pokroky v nových kultivačních postupech (minerální hnojiva, nové odrůdy) - zelená revoluce X nárůst populace, důsledky intenzivního života lidí v rozvinutých zemích světa pro životní prostředí; důsledky neřízeného šíření rostlin na planetě, nedostatek potravin, nedostatečná kvalita potravin, klimatické změny, problém nedostatku vody.
III. Jak dál? Je vůbec možný trvale udržitelný rozvoj? X ekonomický růst. Jaké jsou cesty pro rozvoj zemědělství v budoucnosti? Konvenční zemědělství X nové kultivační postupy, ekologické zemědělství, precizní zemědělství.., nové možnosti ochrany rostlin, nové odrůdy klasické šlechtění i genové inženýrství, staré i nové role rostlin (např. jedlé vakcíny, biodegradabilní plasty, biopaliva) v nových kontextech. Diskuse o probraných i neprobraných tématech. Není lidské společnosti bez rostlin.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (26.09.2011)

Literatura základní

Murphy D.J.: People, plants and genes. Oxford University Press. 2007

Barker G.: The agricultural revolution in prehistory. Oxford University Press, 2009

Literatura doporučená:

Články z časopisů zmiňované během přednášky

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (10.11.2011)

ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (03.01.2013)

Rostliny a rozkvět a pád civilizace

1. okruh

Úvod do problematiky: Proč taková přednáška? O čem bude přednáška?

Vývoj klimatu na Zemi a vývoj lidstva Vznik zemědělství: předzemědělské období; počátky pěstování rostlin; v kterých částech světa je kolébka(y) zemědělství, proč ne jinde a jindy?

2. okruh

Vývoj zemědělství - Mezopotamie, údolí Indu, Čína (údolí Žluté řeky, Jang-ce), indiánská Střední a Jižní Amerika; Afrika (saharská, Etiopie), další přepokládaná centra nezávislého vzniku zemědělství; šíření zemědělství (údolí Nilu)

závislost na dostupnosti vody, vysoušení, zavlažování, důsledky zemědělství pro způsob života lidí, nárůst populace, vliv klimatických změn; význam " uvolnění" pracovní kapacity lidí s rozvojem zemědělství pro jiné činnosti - řemesla, umění, vědy.. rozvoj společnosti

3. okruh

Výhody X nevýhody plynoucí ze zemědělství; proč zemědělství na Zemi převládlo? vliv zemědělství na genetický vývoj lidí;

domestikace rostlin, nejdůležitější plodiny- kukuřice, rýže, pšenice, ječmen, čirok, proso, oves a žito, základní informace o těchto rostlinách - původ, rozšíření, vlastnosti, relativní význam pro člověka, specifika kultivace (např. indiánský milpa systém)

další důležité rostliny, luštěniny, jedlé hlízy, zelenina, ovoce, technické plodiny

4. okruh

Charakteristika domestikace rostlin; genetická analýza domestikačního syndromu;rozbor domestikačních změn, příklady pšenice, kukuřice, rýže rod Brassica domestikace X diverzita; výhledy "domestikace" dalších rostlin moderními genetickými metodami;historie zlaté rýže

5.okruh

Rostliny s jiným než nutričním významem - rostliny, které "změnily" svět - cukrová třtina, čajovník, chinovník, bavlník, kokainovník…

rozbor jejich vlivu na vztahy mezi zeměmi, otroctví, rozvoj průmyslu, obchod, drogové závislosti…

6. okruh

Nedostatek potravin v historii lidstva;příklady nedostatku potravin v Evropě - malá doba ledová (1300 - 1850 n.l.); hladomor v Irsku, hladomor na Ukrajině, rozbor příčin těchto případů jako základ pro pochopení problému v širším kontextu

7. okruh

Kam nás vývoj civilizace (a zemědělství) dovedl: 19.a 20. století s obrovskými rozdíly v různých částech světa; pokroky v nových kultivačních postupech;minerální hnojiva, J. Liebig, šlechtění nových odrůdy N. Borlaug - zelená revoluce; perspektivy dalšího zvyšování produkce X nárůst populace

8.okruh

Negativní důsledky růstu produkce polních plodin ve 20. století v rozvinutých zemích světa;zvýšení koncentrace CO2, reakce rostlin, dostupnost minerálních látek, znečištění životního prostředí, snížení kvality půd, klimatické změny; předpokládaný další růst populace X nedostatek potravin, nedostatečná kvalita potravin

9. okruh

Problém voda, voda univerzální prostředí; profily ročních srážkových úhrnů X limitace zemědělské produkce; hydrologický cyklus, ovlivnění distribuce vody na kontinentech;ovlivnění koloběhu vody činností lidí, vliv změn ve vegetačním krytu, mikrocyklus vody

·zavlažování, zasolení půdy, příklad Aralského jezera; Palmerův index, předpovědní mapy; možnosti zlepšení hospodaření s vodou a retence vody v krajině, koncept zelené, modré a šedé vody, vodní stopa, obchod s virtuální vodou

10. okruh

Jak dál? Nové či staronové kultivační postupy- ekologické zemědělství; charakteristika, přednosti a nevýhody

integrované zemědělství - přednosti, nedostatky, rizika, využitelnost v různých podmínkách a různých částech světa

11. okruh

Jak dál? konvenční zemědělství X precizní zemědělství; precizní zemědělství - principy: detekce variability polností, dálkové snímkování, zpracování aplikačních map, variabilní technika + GPS = místně specifické ošetření;přínosy, omezení, aplikovatelnost

12. okruh

GMO - nové plodiny pro výživu lidí - zvýšení výnosu; rostliny se změněnými nutričními vlastnostmi; rostliny odolné proti biotickému i abiotickému stresu; zlepšení technologických vlastností rostlin; rozloha pěstitelských ploch, budoucnost, rizika

13. okruh

Využití rostlin k netradičním účelům;produkce léčiv, jedlé vakcíny; technické plodiny, např. výroba bioplastů; energetické plodiny /biopaliva;fytoremediace apod.… služby ekosystému

14.okruh

Jaké jsou cesty pro rozvoj zemědělství v budoucnosti; Je vůbec možný trvale udržitelný rozvoj ? ekonomický růst?

Přehled starých i nových cest i starých a nových rolí rostlin, starých i nových problémů v nových kontextech.

Diskuse o probraných i neprobraných tématech - Osud civilizace závisí na interakci mezi klimatickými, biologickými a sociálními faktory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK