PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Svět RNA a bílkovin - MB130P58
Anglický název: The world of RNA and proteins
Český název: Svět RNA a bílkovin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.RNAsvet.cz
Garant: doc. RNDr. David Honys, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Fíla, Ph.D.
doc. RNDr. David Honys, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P58E
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (10.06.2019)
Kurs o RNA a jejích úlohách v eukaryotické buňce pro pokročilé studenty. Tématem úvodní přednášky je pohled na RNA svět, vlastnosti RNA, které umožnily jeho existenci a konečně jeho přerod v současný svět DNA, RNA a bílkovin. Ve druhé, delší části kurz shrnuje současné znalosti o rozmanitých typech molekul RNA a o jejich aktivitách v buněčném metabolismu, zejména v oblasti genové exprese a jednotlivých úrovní její regulace. V průběhu celého cyklu přednášek budou sledovány a porovnávány rostlinné a živočišné systémy.
Doporučuje se předem absolvovat některou z přednášek Fyziologie rostlin, přednášku z Biologie buňky a ze základů molekulární biologie.

Přednášecím jazykem kurzu je čeština. Pokud si kurz zapíší anglicky hovořící studenti, bude předmět přednášen v anglickém jazyce.
The course is primarily taught in Czech. However, in case English-speaking students sign in, the course will be taught in English. The presentations are in English.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (08.03.2019)

Alberts B., et al.: Molecular Biology of the Cell. Garland Science
Publishing Inc., 2002, ISBN 0-8153-4072-9.
Atkins J.F. et al.: RNA Worlds. Cold Spring Harbor Laboratory Press,
2011, ISBN 978-0-87969-946-8.
Elliott D., Ladomery M.: Molecular Biology of RNA. Oxford University
Press, 2011, ISBN 978-0-19-928837-3.
Meister G.: RNA Biology. Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, 2011, ISBN
978-3-527-32278-7.
Darnell J.: RNA: Life's Indispensable Molecule. Cold Spring Harbor
Laboratory Press, 2011, ISBN 978-1-936113-19-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (08.03.2019)

Ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (08.03.2019)

1. Struktura a vlastnosti RNA. Typy RNA v buňce. Katalytická RNA, ribozymy. Centrální dogma molekulární biologie. RNA svět. Teorie inkorporace bílkovin do RNA světa.
2. Syntéza RNA. Organizace chromatinu. RNA polymerázy. Transkripce rRNA a tRNA. Transkripce pre-mRNA.
3. Regulace transkripce. Interakce DNA/protein. Transkripční faktory.
4. Zrání pre-mRNA. hnRNP částice. Formování 5'a 3'-konce pre-mRNA, čepičkování, polyadenylace. Editace pre-mRNA. Typy a mechanismus editace pre-mRNA
5. Sestřih pre-mRNA. Struktura genů eukaryotických buněk. Definice exonů a intronů. Introny I. a II. skupiny, Samosestřih. snRNA. Spliceosom. Trans-sestřih. Alternativní sestřih.
6. Transport mRNA v buňce. Export z jádra, transport v cytoplasmě. Struktura jaderných pórů. Import
RNA-vazebných bílkovin do jádra. Mezibuněčný transport RNA u rostlin.
7. Stabilita mRNA. RNP částice. Interakce RNA/protein. RNA-vazebné bílkoviny. Sekvence nestability. RNA-degradační aktivity. Gene silencing.
8. Translační aparát. Ribosom - struktura, tvar a evoluce. Zrání rRNA, snoRNA, snoRNP. Struktura, vlastnosti a zrání tRNA. Aminoacyl-tRNA syntetázy. Ribosomální bílkoviny. Translace in vitro.
9. Translatabilita mRNA. Úloha cis- a trans- elementů, organizace 5'-UTR a 3'-UTR oblasti, poly(A) řetězce, mRNA-vazebných bílkovin. Zásobní skladovaná mRNA. Interakce mRNA s ribosomem. Regulace translace na úrovni preiniciačního komplexu. Úloha ER, cytoskeletu a ribosomálních bílkovin.
10. Iniciace translace. Iniciační faktory, 43S ribosomální komplex, struktura a funkce 48S a 80S iniciačních komplexů.
11. Elongace a terminace translace. Elongační faktory, elongační oblasti, terminace.
12. Regulace translace. Autoregulace, vývojová a fyziologická regulace, modely feritin a tubulin, dostupnost aminokyselin, Ca iontů a hormonů. Post-translační modifikace bílkovin. Fosforylace, glykosylace, prenylace, acylace, sestřih bílkovin, inteiny.
13. Minoritní typy RNA v buňce. Telomerasa, RNAsa P, 7SL RNA, apod. RNA svět v organelách. Transkripce a translace v mitochondriích. Transkripce a translace v plastidech rostlin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK