PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z biochemie rostlin - MB130P53
Anglický název: Plant biochemistry - selected chapters
Český název: Vybrané kapitoly z biochemie rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Doporučuje se po absolvování základních přednášek z chemie, případně fyziky.Přednášet se bude distančně, on-line konzultace v aplikaci Google Meet
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/index.php?categoryid=11&browse=courses&perpage=30&page=1
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Anotace -
Přednáška "Vybrané kapitoly z biochemie rostlin" pro pokročilé studenty je uvedena stručným shrnutím základních pojmů z fyzikální a organické chemie nutných pro pochopení biochemických procesů. Dále se zabývá základními metabolickými reakcemi včetně sekundárního metabolismu (s výjimkou energetického metabolismu) u rostlin, metabolismem a vztahy mezi strukturou a funkcí biomakromolekul (zvláště proteinů), biochemickými základy procesů udržujících integritu rostlinného organismu a vývojových procesů.

Poslední úprava: Hála Michal, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
Literatura -Buchanan BB, Gruissem W, Jones RL: Biochemistry and Molecular Biology of Plants. - American Society of Plant Physiologists, Rockville, Maryland, 2015, ISBN: 978-0-470-71421-8

Poslední úprava: Hála Michal, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška ústní

Poslední úprava: Hála Michal, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
Sylabus -

1. Stručné shrnutí vybraných kapitol z fyzikální chemie. Základní pojmy a veličiny v chemii. Principy termodynamiky. Reakční kinetika, rovnováhy chemických reakcí, katalyzátory. Enzymy jako biokatalyzátory, základní pojmy, enzymová kinetika. Rovnováhy v roztocích elektrolytů: disociace, vlastnosti vody, kyselin a zásad. Sőrensenův vodíkový exponent - pH, pufry.

2. Základní metabolismus uhlíku - biochemické reakce fotosyntézy, sacharidy.

3. Metabolismus aminokyselin u rostlin. Esenciální aminokyseliny.
4. Fixace a koloběh dusíku v rostlinách
5. Proteiny v rostlinách: struktura - shrnutí, vztah struktura x funkce; proteosyntéza; chaperony - typy a funkce; posttranslační modifikace - základní typy a jejich význam pro utváření struktury a pro funkci proteinu; kompartmentace proteinů v buňce; degradace proteinů - mechanismus a význam; základní typy interakčních domén proteinů; experimentální určování struktury proteinů.
6. Sekundární metabolismus u rostlin. Alkaloidy. Terpenoidy. Fenylpropanoid a fenolické látky. Flavonoidy. Lignany, lignin. Kumariny, stilbeny, atd. Jejich metabolismus a funkce.
7. Biochemické aspekty vývoje rostlin. Metabolismus během klíčení, kvetení, tvorby embryí a semen.
8. Základní aspekty kompartmentalizace u rostlin - plastidy, peroxisomy, mitochondrie, vakuola.

Poslední úprava: Hála Michal, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK