PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2012/2013
  
Vývojová biologie rostlin - MB130P51
Anglický název: Plant developmental biology
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/vyvojrost/index.htm
Garant: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VOTRUB (29.04.2002)
Kurs je zaměřen na molekulární a buněčné pochody rostlinné ontogeneze a jejich studium metodami vývojové genetiky a molekulární biologie. Důležitým tématem je zde zejména vývojová regulace genové exprese. Výklad je orientován především na základní modelový organismus - Arabidopsis thaliana - pro který je již k dispozici sekvence genomu a který je intenzivně studován metodami genomiky, avšak jiné modely a experimentální přístupy budou rovněž zařazeny v zájmu pochopení logiky rostlinné ontogeneze a interakce rostliny s biotickými i abiotickými faktory prostředí.
Literatura
Poslední úprava: VOTRUB (10.02.2003)

Literatura:

"Molecular plant development - From Gene to Plant " Westhoff P et al, Oxford Univ. Press, 1998;

Buchanan BB, Gruissem W, Jones RL: "Biochemistry and molecular biology of plants", ASPP, Rockville 2001, ISBN 0-943088-39-9

Sylabus -
Poslední úprava: VOTRUB (29.04.2002)

1. Základní pojmy a metody vývojové biologie. Poziční informace a morfogenní gradienty. Koncept buněčných vrstev - tunika a korpus. Vývojová genetika rostlin a její hlavní modely - metody indukce, izolace a charakterizace vývojových mutantů na příkladu Arabidopsis thaliana. Klasická a molekulární genetická analýza mutantů s využitím molekulárních markerů. RNAi technologie jako cesta od genu k funkci.

2. Regulace genové exprese tří genomů rostlinné buňky - prokaryotní a eukaryotní principy v jedné buňce. Organizace DNA, chromatinu, iniciace transkripce a posttranslační úrovně regulace genové exprese. Koordinace exprese tří genomů. Rostlinná genomika.

3. Vývoj rostlinného embrya - vznik polarity, zakládání a organizace apikálního a bazálního meristému. Diferenciace a vývoj pletiv kořenů.

4. Vegetativní fáze vývoje - regulace funkce apikálního meristému vedoucí k pravidelnému modulárnímu zakládání listů, internodií a úžlabních pupenů. Řízení vývoje listů - dorsoventralita. Zakládání postranních kořenů. Regulační vztahy mezi nadzemní a podzemní částí rostlin

5. Formální popis modulární struktury a algoritmické ontogeneze rostlinného těla a jeho matematické modelování (škola A. Lindenmeyera a P. Prusinkiewicze).

6. Regulace zakládání a růstu listových trichomů a kořenového vlášení - regulace polarity, souhra funkcí buněčné stěny, cytoskeletu a sekrece.

7. Fotomorfogeneze - světlo jako morfogenní a vývojový signál. Receptory světla a signální dráhy. COP komplex a integrace signalizace.

8. Působení fytohormonů na vývoj rostlin - receptory a signální dráhy.

9. Indukce kvetení, fotoperiodismus, jarovizace. Regulace funkce květního meristému, zakládání a tvorba květních orgánů.

10. Regulace pohlavního rozmnožování - tvorba samčího a samičího gametofytu, opylení a oplození. Pylová inkompatibilita a cytoplasmatická samčí sterilita.

11. Rostlina a stress - interakce rostlin s abiotickými a biotickými nepříznivými faktory prostředí. Programovaná buněčná smrt. Interakce rostlin s mikroorganismy - nodulace a tvorba tumorů. T-DNA jako nástroj vývojové biologie rostlin.

12. Integrace vývojových procesů - vektory mechanických tlaků, gradienty biochemických morfogenů, dálková symplastická signalizace - plasmodesmy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK