PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2012/2013
  
Biologie rostlinné buňky - MB130P34
Anglický název: Plant cell biology
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/bunka/index.html
Garant: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Ing. Martin Potocký, Ph.D.
prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Atributy: Modul Buněčná a molekulární biologie
Neslučitelnost : MB130P30
Záměnnost : MB130P30
K//Je korekvizitou pro: MB130C30
N//Je neslučitelnost pro: MB130P30
Z//Je záměnnost pro: MB130P30
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. (15.03.2019)
Jde o intenzivní kurz molekulární buněčné biologie eukaryotické buňky, který je postavený převážně na rostlinném modelu
s velkým opřením také o model kvasinky. Je zaměřený na získání hlubšího vhledu do základních mechanismů fungování
rostlinné buňky v kontextu eukaryotní buněčné biologie. Postupně jsou probrány všechny složky buňky jak ze strukturního,
tak funkčního hlediska; důraz je kladen na vzájemnou provázanost buněčných subsystémů a modulů. Zvýšená pozornost je
věnována regulaci sekretorické dráhy a dynamice endomembránového systému, mj. v souvislosti s buněčnou stěnou.
Signální dráhy jsou pojednány jako součást buněčných odpovědí na vývojové podněty a podněty z okolí organismu.
Mutační analýza funkce bílkovin zvláště u Arabidopsis spojuje buněčnou biologii s fyziologií celého rostlinného organismu. Seminář jako integrální součást kurzu spočívá v četbě, prezentaci a diskutování původních článků z oboru biologie rostlinné buňky studenty.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. (15.03.2019)

Literatura:

Buchanan BB, Gruissem W, Jones RL: Biochemistry and molecular biology of plants, ASPP, Rockville 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. (15.03.2019)

Aktivní účast na seminářích, ústní zkouška se vstupním písemným testem.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. (15.03.2019)

1. Historie studia rostlinné buňky. Historie rostlinné buňky - endosymbióza a evoluce buněčných kompartmentů. Přehled buněčných membránových kompartmentů - strukturální hledisko.

2. Buněčná stěna. Chemie stěnových polysacharidů, jejich syntéza a vznik architektury buněčné stěny. Regulace dynamiky a stěnové bílkoviny. Strukturální a funkční propojení stěny, plasmalemmy a cytoskeletu.

3. Membránový transport I. Pumpy - membránový potenciál a vnitrobuněčná homeostáze. Přenašeče a transport organických molekul.

4. Membránový transport II. Kanály a integrace transportních dějů na plasmalemě, ER a tonoplastu.

5. Buněčné jádro. Organizace a dynamika chromatinu a iniciace transkripce. Střih a transport mRNA do cytoplasmy. Regulace translace mRNA a rozkladu bílkovin.

6. Třídění bílkovin a řízení provozu buněčných váčků. Dynamika endomembránového systému.Vakuola. Sekrece a morfogeneze.

7. Plastidy. Funkční uspořádání a polymorfie plastidů; organizace a exprese plastidového genomu. Import do plastidů, regulační vztahy mezi jádrem a plastidy

8. Mitochondrie. Funkční uspořádání, organizace a exprese mitochondriálního genomu. Import do mitochondrií, regulační vztahy mezi jádrem, mitochondriemi, a plastidy. Peroxizómy.

9. Cytoskelet. Jeho uspořádání a dynamika, bílkoviny interagující s cytoskeletem. Transformace cytoskeletu v buněčném cyklu. Cytoskelet a buněčná morfogeneze.

10. Přenos signálů v rostlinné buňce. Receptory světla a fytohormonů a proteinkinázové dráhy u rostlin. Úloha vápníku. Rostlinná buňka a stress.

11. Regulace buněčného cyklu. Regulační bílkoviny buněčného cyklu a poziční informace - jak rostlina reguluje buněčné cykly svých buněk.

12. Symplast a apoplast. Vláda rostliny nad buňkami.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK