PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyziologická anatomie rostlin - MB130P31E
Anglický název: Physiological plant anatomy
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: Je nezbytné předchozí absolvování přednášek MB130P13 a MB130P35nebo osvojení příslušných znalostí
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/anatomie/index.html
Garant: RNDr. Olga Votrubová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: VOTRUB (23.04.2007)

Advanced course of plant anatomy dealing with
1. the structure of plant tissues and organs
2. evolution and ontogenetic development of tissues and organs
3. relationships between structures and function
4. effect of environmental factors, including stress factors, on plant structure
Literatura
Poslední úprava: VOTRUB (23.04.2007)

Votrubová, O.: Anatomie rostlin, Vydavatelství Karolinum, UK Praha 2001, ISBN 80-246-0367-5

Pazourek, J., Votrubová, O.: Atlas of Plant Anatomy.- PERES Publishers, Prague 1997, ISBN 80-901691-2-0

Fahn, A.: Plant Anatomy, 4th edition, Pergamon Press, Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto 1990, ISBN 0-08-037491-3

Esau, K.: Anatomy of Seed Plants, 2nd edition, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1977, ISBN 0-471-02251-9

Mauseth, J.D.: Plant Anatomy, The Benjamin /Cummings Publishing Company, Inc. 1988, ISBN 0-8053-4570-1

Evert R.F.: Esau's Plant Anatomy: Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function, and Development, John Wiley and Sons 2006, ISBN-10: 0-471-73843-3

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (12.12.2006)

1. Úvod - historie a vývoj rostlinné anatomie. Současný význam rostlinné anatomie a její vztah k ostatním botanickým disciplinám.

Vznik orgánů a pletiv v ontogenezi rostlinného organismu. Klasifikace pletiv a systémů pletiv

2. Parenchym, kolenchym a sklerenchym - typy buněk, funkce a distribuce v rostlinných orgánech. Transferové buňky, jejich struktura a funkce

3. Sekreční struktury - klasifikace podle typu sekretovaných látek a podle distribuce v organismu, význam sekrece

4. Vodivá pletiva

Evoluce vodivých pletiv

Xylém - funkce, základní typy buněk a jejich vývoj, mechanismus transportu, možnosti poruch transportu

Floém - funkce, základní typy buněk a jejich vývoj, mechanismus transportu, životnost floému.

5. Meristémy

Význam meristémů v životě rostliny jakožto přisedlého organismu. Klasifikace meristémů podle lokalizace v rostlině a podle původu.

Apikální meristémy prýtu a kořene, meristémy sekundárního růstu.

6. Kořen

Funkce kořenů, typy kořenů, růst a vývoj kořenů. Struktura a funkce rhizodermis, primární kůry (exodermis, endodermis) a středního válce. Vznik postranních kořenů.

Kořenové symbiózy a jejich vztah ke struktuře kořene, modifikované kořeny (vzdušné, dýchací, haustoria aj.).

7. Stonek

Typy stonků, růst stonku. Stavba internodií a nodů u různých typů rostlin

8. List

Hlavní funkce listu a přizpůsobení struktury listu těmto funkcím. Stavba listové čepele a řapíku. Epidermis, struktura, funkce a distribuce průduchů. mesofyl, vodivá pletiva a pochvy cévních svazků, mechanická pletiva. Stavba listů C3 a C4 rostlin, stavba speciálních typů listů (jehlice, listy sukulentů ap.), vliv prostředí na stavbu listu. Ontogeneze listu.

9. Sekundární růst rostlin

Význam sekundárního růstu. Kambium, jeho vznik ve stonku a v kořenu, morfologie kambiálních iniciál, regulace činnosti kambia.

Deuteroxylém - osový a paprskový systém, jeho uspořádání u různých typů rostlin. Životnost deuteroxylému, jádrové dřevo a běl

Deuterofloém - osový a paprskový systém, jeho uspořádání u různých typů rostlin, životnost

Sekundární krycí pletiva - felogen, jeho vznik a funkce, následné felogeny, periderm a borka, čočinky.

10. Reprodukční orgány

I. Sexualita vyšších rostlin jako projev finální diferenciace. Střídání generací u semenných rostlin. Vývoj květu. Vývoj pestíku: tkáňová diferenciace pestíku na bliznu, čnělku a semeník. Vývoj samičího gametofytu.

II. Vývoj samčího gametofytu: mikrosporogeneze a mikrogametogeneze. Genová exprese v haploidním systému. Interakce sporofytu s gametofytem. Přenos pylu na bliznu a opylení. Oplození a vývoj semene.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK