PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyziologická anatomie rostlin - MB130P31
Anglický název: Physiological plant anatomy
Český název: Fyziologická anatomie rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Nezbytné předchozí absolvování přednášek MB130P13 a buď MB130P35 nebo MB130P61a nebo osvojení příslušných znalostí
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/anatomie/fyziolanat/index.html
Garant: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. David Honys, Ph.D.
RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. (14.03.2019)
Navazující kurz anatomie rostlin rozšiřující znalosti získané v základní přednášce. Zabývá se strukturou rostlinných pletiv a orgánů, jejich ontogenetickým i fylogenetickým vývojem, vztahem mezi strukturou a funkcí, vlivem vnějších podmínek a stresových faktorů na vývoj struktury rostlin.
Podmínkou pro zařazení do tohoto kursu je znalost na úrovni základního kursu anatomie rostlin.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Votrubová, O.: Anatomie rostlin, Vydavatelství Karolinum, UK Praha 2001, ISBN 80-246-0367-5

Pazourek, J., Votrubová, O.: Atlas of Plant Anatomy.- PERES Publishers, Prague 1997, ISBN 80-901691-2-0

Fahn, A.: Plant Anatomy, 4th edition, Pergamon Press, Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto 1990, ISBN 0-08-037491-3

Esau, K.: Anatomy of Seed Plants, 2nd edition, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1977, ISBN 0-471-02251-9

Mauseth, J.D.: Plant Anatomy, The Benjamin /Cummings Publishing Company, Inc. 1988, ISBN 0-8053-4570-1

Evert R.F.: Esau's Plant Anatomy: Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function, and Development, John Wiley and Sons 2006, ISBN-10: 0-471-73843-3

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Kurz je ukončen ústní zkouškou. Zápočet za praktickou část je podmínkou zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

1. Úvod - historie a vývoj rostlinné anatomie. Současný význam rostlinné anatomie a její vztah k ostatním botanickým disciplinám.
Vznik orgánů a pletiv v ontogenezi rostlinného organismu. Klasifikace pletiv a systémů pletiv


2. Parenchym, kolenchym a sklerenchym - typy buněk, funkce a distribuce v rostlinných orgánech. Transferové buňky, jejich struktura a funkce


3. Sekreční struktury - klasifikace podle typu sekretovaných látek a podle distribuce v organismu, význam sekrece


4. Vodivá pletiva

Evoluce vodivých pletiv

Xylém - funkce, základní typy buněk a jejich vývoj, mechanismus transportu, možnosti poruch transportu

Floém - funkce, základní typy buněk a jejich vývoj, mechanismus transportu, životnost floému.


5. Meristémy

Význam meristémů v životě rostliny jakožto přisedlého organismu. Klasifikace meristémů podle lokalizace v rostlině a podle původu.

Apikální meristémy prýtu a kořene, meristémy sekundárního růstu.


6. Kořen

Funkce kořenů, typy kořenů, růst a vývoj kořenů. Struktura a funkce rhizodermis, primární kůry (exodermis, endodermis) a středního válce. Vznik postranních kořenů.

Kořenové symbiózy a jejich vztah ke struktuře kořene, modifikované kořeny (vzdušné, dýchací, haustoria aj.).


7. Stonek

Typy stonků, růst stonku. Stavba internodií a nodů u různých typů rostlin8. List

Hlavní funkce listu a přizpůsobení struktury listu těmto funkcím. Stavba listové čepele a řapíku. Epidermis, struktura, funkce a distribuce průduchů. mesofyl, vodivá pletiva a pochvy cévních svazků, mechanická pletiva. Stavba listů C3 a C4 rostlin, stavba speciálních typů listů (jehlice, listy sukulentů ap.), vliv prostředí na stavbu listu. Ontogeneze listu.

9. Sekundární růst rostlin

Význam sekundárního růstu. Kambium, jeho vznik ve stonku a v kořenu, morfologie kambiálních iniciál, regulace činnosti kambia.
Deuteroxylém - osový a paprskový systém, jeho uspořádání u různých typů rostlin. Životnost deuteroxylému, jádrové dřevo a běl
Deuterofloém - osový a paprskový systém, jeho uspořádání u různých typů rostlin, životnost
Sekundární krycí pletiva - felogen, jeho vznik a funkce, následné felogeny, periderm a borka, čočinky.

10. Reprodukční orgány

I. Sexualita vyšších rostlin jako projev finální diferenciace. Střídání generací u semenných rostlin. Vývoj květu. Vývoj pestíku: tkáňová diferenciace pestíku na bliznu, čnělku a semeník. Vývoj samičího gametofytu.

II. Vývoj samčího gametofytu: mikrosporogeneze a mikrogametogeneze. Genová exprese v haploidním systému. Interakce sporofytu s gametofytem. Přenos pylu na bliznu a opylení. Oplození a vývoj semene.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK