PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Transport a distribuce látek v rostlinách - MB130P12
Anglický název: Transport and distribution of compounds in plants
Český název: Transport a distribuce látek v rostlinách
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/lipavska/transport/index.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Anotace -
Význam transportu látek pro fyziologické procesy v rostlině. Stavba struktur účastnících se transportu: vodivá pletiva, plasmodesmy. Pasivní a aktivní transport látek, přenašeče, role membrán, vnitrobuněčná kompartmentace, transport z buňky do buňky, transport na dlouhou vzdálenost, transport symplastem a apoplastem, mechanismy nakládání a vykládání látek z floému, řízení přidělování zdroje uhlíku a energie, interakce zdroj-sink, regulace transportu v závislosti na podmínkách prostředí, mechanismy koordinace dostupnosti asimilátů a růstu v denním rytmu, mechanismy sacharidové signalizace, interakce C a N metabolizmu.
Poslední úprava: Lipavská Helena, doc. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
Literatura -

Studijní literatura:
Zimmermann I.M.H., Milburn J.A., Encyclopedia of Plant Physiology, New series, vol. 1, Transport in Plants, Springer - Verlag, 1975
Šebánek J. a kol., Fyziologie rostlin, Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1983
Rybová R., Janáček K., Transportní pochody v rostlinách Academia, 1987
Taiz L., Zeiger E., Plant Physiology, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. 1991
Šebánek J., Plant Physiology, Elsevier, 1992
Salisbury F.B., Ross C.W., Plant Physiology, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 1992
Fyziologie rostlin, Procházka S., Macháčková I., Krekule J., Šebánek J. eds., Academia 1998
Holbrook N.M. a Zwieniecki M.A.: Vascular transport in plants. Elswvier Academic Press, 2005
Plant Physiology: L. Taiz a E.Zieger, Sinauer Associates Inc., Massachusetts, USA, 6. vydání, 2014

Doporučená literatura:
články z časopisů, které jsou uváděny během přednášek

Poslední úprava: Lipavská Helena, doc. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
Požadavky ke zkoušce

Ústní zkouška

Poslední úprava: Lipavská Helena, doc. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
Sylabus -

1. Úvod: transport a distribuce látek ? jejich význam pro fyziologii růstu a vývoje rostlin.
Jaké látky jsou transportovány na dlouhou vzdálenost xylémem a floémem ? Sacharidy - role sacharidů v rostlině.

2. Chemické a fyzikální principy transportu - difúze, usnadněná difúze, osmóza, aktivní transport, hromadný tok. Stavba struktur podílejících se na transportu - membrány, plasmodesmy, vodivá pletiva.

3. Transport xylémem - vodní potenciál, transpirace, osmóza, aktivní příjem minerálních látek, kořenový vztlak. Transport floémem - Münchova teorie (důkazy platnosti, kritika), pohyb hromadným tokem, význam efektivity nakládání a vykládání floému.

4. Způsoby nakládání a vykládání floému, ekofyziologické vazby způsobů nakládání floému u dvouděložných, vztah způsobu nakládání do floému a toku vody, K+ kanály.

5. Vykládání sacharidů v sinku: apoplastem, symplastem, endocytózou, role sacharózasyntáz, invertáz a ADPG pyrofosforyláz.

6. Sacharózové a hexózové transportéry (Arabidopsis), protonové pumpy: H+ATPázy plazmatické membrány, vakuolární H+-ATPázy a H+PPázy.

7. Regulace vnitro a mezibuněčného transportu, souvislosti transportu na dlouhou vzdálenost s transportem sacharidů v produkční mezofylové buňce (chloroplast- cytosol -vakuola).

8. Syntéza sacharidů podílejících se na transportu na dlouhé vzdálenosti: syntéza sacharózy a její regulace; syntéza a regulace syntézy manitolu a sacharidů rafinózové řady. Mobilizace škrobu v chloroplastu.

9. Koncept zdroje a sinku - vývoj zdroje, spolupráce zdrojů, vývoj sinku, kompetice sinků, síla sinku.

10. Koordinace zásobování sacharidy a růstu rostliny. Regulace depozice a mobilizace škrobu v souvislosti s denním rytmem syntézy asimilátů. Klíčová role cukerné signalizace.

11. Cukerná signalizace: hexokinázový systém, na hexokináze nezávislá hexózová signalizace, SnRK-1- vnímání nedostatku asimilátů, trehalóza-6-P.

12. Vztah C a N metabolizmu v souvislosti s transportem látek.

Poslední úprava: Lipavská Helena, doc. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK