PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rostlinné explantáty - MB130P11E
Anglický název: Plant tissue cultures
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: The course will be taught in English for 5 students or more.
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/lipavska/rostl_explant/index.html
Garant: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P11
N//Je neslučitelnost pro: MB130P11
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)
Přednáška: Regenerační kapacita rostlin, totipotence rostlinné buňky, somaklonální variabilita, kultivační podmínky, mikropropagace, organogeneze, somatická embryogeneze, využitín kultur rostlinných explantátů.
Praktikum: Množení rostlin v podmínkách in vitro, řízená organogeneze na segmentech, somatická embryogeneze, indukce tvorby mikrohlíz, izolace a kultivace meristemů, in vitro kultivace rostliny dle vlastního výběru.
Doporučuje se ředem absolvovar některou z přednášek Fyziologie rostlin
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Studijní literatura:

George E.F., Sherrington, P.D.: Plant Propagation by Tissue Culture, Eastern Press, Eversley,1984
Dixon R.A.: Plant Cell Culture, IRL Press, Oxford, Washington,1985
Bajaj, Y.P.S: Biotechnology in Agriculture and Forestry, Vol.2, Springer Verlag,1986
Pierik R.L.M.: In Vitro Cultures of Higher Plants, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1987
Bhojwani, S.S.: Development in Crop Science, Plant tissue Culture, Applications and Limitatios, Elsevier, 1990
Novák F.J.: Explantátové kultury a jejich využití ve šlechtění rostlin, Academia, Praha, 1990
Kováč J.: Explantátové kultury rostlin, skripta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1992
Ondřej M.: Genové inženýrství kulturních rostlin, Academia, Praha, 1992
George E.F.: Plant Propagation by tissue culture, Exergetics Ltd., England, 1993
Son W.-Y., Bhojwani S.S: Morphogenesis in plant tissue cultures. Kluwer Academic Publishers, 1999
Ondřej M. Drobník J.: Transgenoze rostlin, Academia, 2002

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Written examination

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

1. Charakteristika problematiky, historie

2. Regenerační schopnosti rostlin, morfogeneze - organogeneze, somatická embryogeneze, somaklonální variabilita

3. Podmínky kultivace : teplota, světlo, vlhkost, složení kultivačních médií, složení plynné fáze, aseptická kultivace, ošetření mateřských rostlin, typ explantátu

4. Využití explantátů při studiu fyziologie rostlin, vegetativní množení

5. Ozdravování rostlin, umělá semena

6. Tkáňové a buněčné kultury

7. Sekundární metabolity, biotransformace
Protoplastové kultury, fúze protoplastů, přenos organel, chromozomů
Přímý přenos DNA
Agrobacterium jako vektor přenosu DNA
Budoucnost a rizika využití transgenních rostlin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK