PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rostlinné explantáty - MB130P11
Anglický název: Plant tissue cultures
Český název: Rostlinné explantáty
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Čas a místo konání přednášky bude upřesněno na prvním katedrovém semináři ZS
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/lipavska/rostl_explant/index.html
Garant: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Monika Kofroňová, Ph.D.
RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P11E
N//Je neslučitelnost pro: MB130P11E
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (11.03.2019)
Přednáška: Regenerační kapacita rostlin, totipotence rostlinné buňky, somaklonální variabilita, kultivační podmínky,
mikropropagace, organogeneze, somatická embryogeneze, využití kultur rostlinných explantátů pro množení a ozdravování rostlinného materiálu,přípravu umělých semen, produkci sekundárních metabolitů a šlechtění rostlin.
Praktikum: Množení rostlin v podmínkách in vitro, řízená organogeneze na segmentech, somatická embryogeneze,
indukce tvorby mikrohlíz, izolace a kultivace meristemů, kultivace rostliny dle vlastního výběru v podmínkách in vitro.
Doporučuji předchozí absolvování některé z přednášek Fyziologie rostlin (B130P13 nebo B130 P14)
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (11.03.2019)

Studijní literatura:

George E.F., Sherrington, P.D.: Plant Propagation by Tissue Culture, Eastern Press, Eversley,1984

Dixon R.A.: Plant Cell Culture, IRL Press, Oxford, Washington,1985

Bajaj, Y.P.S: Biotechnology in Agriculture and Forestry, Vol.2, Springer Verlag,1986

Pierik R.L.M.: In Vitro Cultures of Higher Plants, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1987

Bhojwani, S.S.: Development in Crop Science, Plant tissue Culture, Applications and Limitatios, Elsevier, 1990

Novák F.J.: Explantátové kultury a jejich využití ve šlechtění rostlin, Academia, Praha, 1990

Kováč J.: Explantátové kultury rostlin, skripta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1992

Ondřej M.: Genové inženýrství kulturních rostlin, Academia, Praha, 1992

George E.F.: Plant Propagation by tissue culture, Exergetics Ltd., England, 1993

Son W.-Y., Bhojwani S.S: Morphogenesis in plant tissue cultures. Kluwer Academic Publishers, 1999

Ondřej M. Drobník J.: Transgenoze rostlin, Academia, 2002

Chawla H.S.: Introduction to plant Biotechnology. Science Publishers, Enfield, New Hampshire, USA, 2002

Laimer M., Rücker W.:  Plant tissue culture – 100 years since Gottlieb Haberlandt, Springer-Verlag,  Wien, 2003

Slater A., Scott N.W., Fowler M.R.: Plant Biotechnology, Oxford University press, 2008

Trigiano N., a Gray D.J.: Plant tissue culture, development and biotechnology, CRCP press, 2011

K přípravě přednášek jsou používány recentní publikované práce. S použitými zdroji jsou studenti během přednášky průběžně seznamováni. 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (11.03.2019)

Zkouška probíhá ústně. Konání zkoušky není nijak vázané na získání zápočtu z praktika
Zápočet bude udělen na základě účasti na praktiku a vypracování protokolů k provedeným úlohám

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (11.03.2019)

1. Charakteristika problematiky, historie

2. Regenerační schopnosti rostlin, totipotence rostlinné buňky,  morfogeneze - organogeneze, somatická embryogeneze, somaklonální variabilita

3. Podmínky kultivace : teplota, světlo, vlhkost, složení kultivačních médií, složení plynné fáze, aseptická
kultivace, ošetření mateřských rostlin, typ explantátu

4. Využití explantátů při studiu fyziologie rostlin, vegetativní množení

5. Ozdravování rostlin, umělá semena

6. Tkáňové a buněčné kultury

7. Produkce sekundárních metabolitů, biotransformace

8. Protoplastové kultury, fúze protoplastů, přenos organel, chromozomů

9. Přímý přenos DNA

10. Agrobacterium jako vektor přenosu DNA

11.Budoucnost a rizika využití transgenních rostlin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK