PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Community ecology. Introduction to ecological theory. - MB120P85
Anglický název: Community ecology. Introduction to ecological theory.
Český název: Ekologie společenstev. Úvod do ekologické teorie.
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
prof. David Storch, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (05.02.2019)
Přednáška je věnována základním pojmům a způsobům uvažování v ekologii, speciálně pak v ekologii
společenstev. Důraz je kladen na postupy vedoucí v ekologii společenstev od kladení obecných otázek přes jejich
formalizaci až k testování hypotéz. Přednáška probíhá poloseminární formou, její součástí bude kromě vlastních
lekcí i četba a diskuse klasické literatury z ekologie společenstev, práce s počítačovými modely v prostředí jazyka
R i vystoupení studentů. Základní znalost prostředí R je proto užitečná, ale protože všechny funkce pro práci jsou připraveny předem, rozhodně není nezbytná.

Pokud jsou přítomni zahraniční studenti (nebo si to frekventanti přejí) probíhá výuka v angličtině.

Každá přednáška má tyto části:

(*) čtení a diskuse literatury (viz tabulka - v souborech k přednášce). Očekáváme, že všichni si přečtou jeden článek pořádně, a druhý lehce pustí přes palec (aby věděli o čem bude řeč). Během přednášky pak čtenáři jednoho článku (jako skupina) představí článek druhé skupině (a budeme o něm společně diskutovat). Při čtení a diskusi článku je třeba zejména věnovat pozornost tomu, (i) co chtěli autoři vědět a proč to chtěli vědět (souvislosti), (ii) jak to udělali (rámcová metodika; někdy je možné různé detaily přeskočit), (iii) co v principu zjistili a (iv) co to znamená (tj. jak přispívají do oněch souvislostí). Někdy ke článkům zkusíme dopředu vymyslet otázky, jichž by bylo obzvlášť záhodno si všimnout. Nepřipravujte si žádné presentace, na přednášce ještě dáme prostor pro to, aby jednotlivé skupiny "daly hlavy dohromady" a rozmyslely si, co vlastně je důležité ke sdělení. (Čas na čtení článku tam ale nebude, čili určitě čtěte doma!)

(*)vlastní přednáška v trvání asi tak hodinu až hodinu a půl, kdy se pokusíme shrnout zásady a pojmy z příslušného tématu (opět v tabulce níže)

(*) po přestávce následuje ca. hodinové praktikum s modely v prostředí R (všechny skripty jsou k disposici na síti, čili je možné s nimi pracovat i mimo přednášku)

Přednáška běží ve středu od 9,00 (přibližně do 12,00 až 12,30, podle toho jak nás to bude bavit) v posluchárně ÚŽP (B12) v prvním mezipatře, Benátská 2.

Důležité soubory na tomto serveru:

2019En.xls obsahuje časový rozpis přednášky, a články ke čtení na jednotlivé lekce.
References.doc obsahuje citace článků ke čtení a rozšiřující literaturu.
SyllabusEN.doc obsahuje podrobný syllabus přednášky.Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (10.03.2017)

Ústní zkouška spojená s obhajobou eseje na zvolené téma.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (10.03.2017)

Podrobný sylabus je v souboru SyllabusEN.doc.

 

 

Úvodní přednáška: Co je a k čemu je dobrá ekologická teorie. O čem je ekologie společenstev.
Dynamika a stabilita společenstev, rovnovážné a přechodové chování, dynamické modely
Nerovnovážné procesy v dynamice společenstev.
Povaha časové a prostorové variability prostředí.
Kompetice o zdroje.
Metapopulační dynamika.
Dynamika společenstev sesilních organismů.  
Vztahy mezi více trofickými úrovněmi, modely dravec a kořist, trofické kaskády.
Povaha časové a prostorové variability populačních četností.
Geometrie prostorové distribuce, rozložení populačních četností.
Zákonitosti biologické diversity.
Nulové modely a jejich využití, modely dynamiky biodiverzity - ostrovní teorie, Hubbellova neutrální teorie.
Jedinec a prostředí v evolučním čase. Druhy nejsou stejné: vlastnosti druhů a jejich fylogeneze.
Některé metodologické zásady v ekologii společenstev.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK