PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) - MB120P76I
Anglický název: Botany of non-vascular plants
Český název: Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 200
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: 3
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/neustupa/#teaching
http://botany.natur.cuni.cz/svoboda/prednasky/BBR/botanika_bezcevnych.htm
Garant: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dora Čertnerová
Mgr. Iva Jadrná
Mgr. Matěj Man
prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Mgr. Zuzana Škvorová
Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Mgr. Kateřina Trumhová
Atributy: Modul Organismy
Neslučitelnost : MB120P146
Je neslučitelnost pro: MB120P146
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. David Svoboda, Ph.D. (13.01.2016)
Cílem předmětu je podat ucelenou představu o diverzitě, rozšíření a výskytu bezcévných rostlin (řas, mechorostů a
lišejníků). Přednášky i praktická cvičení jsou také zaměřeny na morfologii vegetativních i rozmnožovacích struktur
probíraných organismů se zdůrazněním důležitých identifikačních znaků. Obecnou součástí předmětu jsou i
principy klasifikace rostlin v rámci současné biologie.
Přehled diverzity je zaměřen na ekologicky významné zástupce přírodních ekosystémů i na ekonomicky a
biotechnologicky důležité taxony. Koncepce praktických cvičení zahrnuje lekce zaměřené na konkrétní významné
skupiny či přírodní společenstva.

Materiály k přednáškám a civčením:
http://botany.natur.cuni.cz/neustupa/#teaching
http://botany.natur.cuni.cz/svoboda/prednasky/BBR/botanika_bezcevnych.htm


Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (05.04.2019)

Literatura:


Kalina T. & Váňa J. (2005): Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organizmy v současné biologii. - 606p., Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.

Lee R.E. (1999): Phycology. Cambridge University Press, Cambridge.

Nash III. (2008): Lichen Biology. Cambridge University Press, Second edition, Cambridge

Frey W. (ed.) (2015): Syllabus of Plant Families 2/1, Photoautotrophic Eukaryotic Algae. J. Cramer Verl., Stuttgart.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (05.04.2019)

a) Zápočet z praktického cvičení, podmínkou zápočtu je účast na předmětu a splnění podmínek závěrečného testu (poznávačky). V rámci testu je prezentováno 15 objektů (živé, herbářované, preparáty, popř. obrázek). Je třeba napsat latinské rodové jméno, zařazení do třídy a bližší charakteristiku objektu. Za každý objekt jsou tři body, tzn. celkem 45 bodů. 0-29,5 neprospěl, 30-45 prospěl.
b) Ukončení předmětu ústní zkouškou. Ústní zkouška není termínově vázána na splněný zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michal Štefánek (25.04.2014)

1. a) Autotrofní baktérie (sinice, Cyanobacteria). Sinice jakožto předkové rostlinných plastidů, oxygenní fotosyntéza, asimilační pigmenty. Výskyt v přírodě; význam, systém a zástupci. Sinicové vodní květy a jejich význam v ekosystémech. b) Rostliny (Archaeplastida, Plantae) jakožto primárně fototrofní eukaryotické organismy. Společné a definiční znaky (diverzita plastidů, buněčná stěna, bičíky, asimilační pigmenty, fykobilisómy).

2. a) Glaucophyta. Nejmenší ze tří hlubokých rostlinných linií (podříší). Cyanelly jakožto primitivně uspořádané rostlinné plastidy. Přehled všech známých zástupců této podříše a jejich výskyt. b) Rhodoplantae (červené řasy, ruduchy). Fylogeneze a fosilní doklady k evoluci ruduch. Společné definiční znaky (buněčné stěny, absence bičíkatých stádií, zásobní látky). c) Cyanidiophyta. Jednobuněčné ruduchy s plesiomorfními znaky. Výskyt v přírodních společenstvech - fakultativní anaerobie. Diverzita a ekologické specializace jednotlivých linií. Extrémní biotopy jakožto příklady výskytu cyanidiofyt. Zvláštnosti buněčného a životního cyklu cyanidiofyt. d) Rhodophyta 1. Jednobuněčné a vláknité linie (Rhodellophyceae, Stylonematophyceae, Porphyridiophyceae, Compsopogonophyceae). Bangiophyceae, jejich dvě základní vegetativní morfologie, gondwanický původ a unikátní přechod do sladkovodních ekosystémů. Životní cyklus bangiofyt. Ekonomický význam rodu Porphyra.

3) a) Florideophyceae - vnitřní fylogenetická struktura, vlastnosti životního cyklu (zdvojení diploidního stadia) a pohlavní rozmnožování. Diverzita a přehled významných zástupců. Sladkovodní linie (Hildenbrandiophycideae, Batrachospermales, Thoreales) a jejich autekologické vlastnosti. Významné příklady společenstev mořských ruduch - korálové ekosystémy (Corallinales a příbuzné linie), rhodolity, maerl, ruduchy chladných moří, efemérní nárostové ruduchy, stínomilné ruduchy spodního sublitorálu, brakické ruduchy Baltského moře.

4) a) Viridiplantae (zelené rostliny). Základní strukturní vlastnosti zelených rostlin na úrovni buněčné organizace (buněčné stěny, bičíky, plastidy, pigmenty). Mitóza a cytokineze zelených rostlin. Základní fylogenetická struktura zelených rostlin - chlorofytní a streptofytní linie, úroveň tříd. b) Plesiomorfní linie v odd. Chlorophyta - "prasinofytní" bičíkovci (třídy Nephroselmidophyceae, Mamiellophyceae, Prasinophyceae, Pedinophyceae, Chlorodendrophyceae). Povrchové struktury, bičíky, životní cykly. Výskyt v ekosystémech, masivní pikoplanktonní mořské populace, sladkovodní zástupci, molekulární diverzita. c) Trebouxiophyceae. Morfologická diverzita, výskyt a rozšíření v přírodě. Významní fotobionti lišejníků (Trebouxiales). Terestrické mikrořasy (Prasiolales, chlorelloidní linie) - půdní mikrobiota, subaerické biofilmy, povrchové krusty. Převážně planktonní linie - Chlorellaceae, Oocystaceae. Biotechnologické, farmaceutické a potravinářské využití chlorelloidních a botryokokálních mikrořas.

5) a) Chlorophyceae. Morfologie, diverzita a výskyt. Cenobiální organizace jakožto unikátní typ mnohobuněčnosti - ontogeneze, rozmnožování, diverzita cenobiálních forem. Eutrofní sladkovodní fytoplankton a jeho dominanty (Chlamydomonadales, Scenedesmaceae, Pediastrum s.l.). Masové kultivace zelených mikrořas pro produkci karotenoidů a lipidů (Haematococcus, Dunaliella, Muriellopsis, aj.). b) Ulvophyceae. Stavba stélky - vláknité i sifonální makroskopické formy. Významní skupiny a zástupci mořské vegetace (Bryopsidales, Caulerpales, Ulvales). Příklady významných invazí ulvofytních makrořas v mořských ekosystémech (Caulerpa taxifolia, C. racemosa). Cladophorales - sifonální stélky, rozšíření ve sladkovodních a mořských biotopech, přehled významných zástupců. Trentepohliales jakožto unikátní terestrická skupina. Stavba stélky, ontogeneze. Výskyt a význam trentepohlií v tropických ekosystémech; trentepohlie jako biotrofní paraziti cévnatých rostlin.

6) a) Streptofytní linie zelených rostlin. Fylogenetická struktura, korelace s fosilními daty a vývojem globálního ekosystému. Plesiomorfní linie - Mesostigmatophyceae, Chlorokybophyceae, Klebsormidiophyceae. b) Coleochaetophyceae - unikátní oogamie, morfologie, výskyt v přírodě. Zygnematophyceae - definiční vlastnosti skupiny (izogamie, konjugace, absence bičíkatých stádií). Vláknité formy (spájivky). Desmidiales (krásivky) - morfologická radiace, unikátní nepohlavní rozmnožování a struktura buněk (semicely). Výskyt v přírodních ekosystémech (rašeliniště, oligotrofní mokřady), biomonitoring ekologického stavu. Geografické rozšíření. c) Charophyceae (parožnatky). Morfologická struktura zástupců skupiny, rozmnožování, ontogeneze. Autekologická specifika - výskyt v oligotrofních mokřadech a jezerech. Brakické parožnatky (Baltická společenstva).

7) a) Eukaryotické linie se sekundárními (terciárními) plastidy. Sekundární chloroplasty, příklady zástupců. Sekundární rhodoplasty, příklady zástupců. Ekologicky či ekonomicky významné skupiny. Haptophyta a jejich význam pro cyklus uhlíku v mořském fytoplanktonu. Obrněnky a skrytěnky sladkovodního a mořského fytoplanktonu. b) Heterokontophyceae a separátní evoluce fototrofních mnohobuněčných organismů. Xanthophyceae - asexuální skupiny a oogamické rody. Výskyt v terestrických a sladkovodních ekosystémech. Bacillariophyceae (rozsivky) - morfologická struktura, ontogeneze, fylogeneze. Diverzita významných planktonních a bentických rodů rozsivek, výskyt v přírodních společenstvech, evropský biomonitoring ekologického stavu tekoucích vod.

8) a) Phaeophyceae (chaluhy). Vnitřní fylogenetická struktura, vlastnosti životního cyklu (diverzita pohlavního rozmnožování). Diverzita a přehled významných zástupců. Významné příklady společenstev mořských chaluh - kelpová společenstva (Laminariales, Demarestiales), chaluhové belty eulitorálu studených moří (Fucales), efemérní vláknité chaluhy (Ectocarpales, aj.), brakické sublitorální chaluhy Baltického moře. Subtropické a tropické chaluhy (Dictyotales, Cystoseiraceae, aj.). Natantní chaluhy sargasových ekosystémů. Příklady chaluhových invazí (Colpomenia, Undaria).

9) a) Lichenes (lišejníky). Ekologická skupina, vlastnosti. Morfologie a anatomie. Mykobiont - Ascomycota, Basidiomycota, rozdíly v životním cyklu. Fotobiont, jeho hlavní skupiny - přehled. Vývoj a fylogenetické stáří. Fyziologie lišejníků - reviviscence, kontinuální metabolismus, aj. Substrátová specifita, charakteristika epifytů, terikolních, saxikolních společenstev. Sekundární metabolity.

10) a) Lichenes - systém a fylogeneze. Ascomycota: Chaetothyriomycetes (Verrucariales) diverzita a zástupci, endolitické lišejníky. Acarosporomycetidae (Rhizocarpaceae, aj.) - areolovitá stélka, saxikolní společenstva kyselých skal. Lecanoromycetes: Cladoniaceae - boreální lesy, lišejníkové bory, tundra. Peltigerares, Parmeliaceae, aj. - mezofilní makrolišejníky, více fotobiontů. Collemataceae - cyanolišejníky. Basidiomycota - Agaricales: bazidiolišejníky. Využití lišejníků.

11) a) Bryophyta (vývojová skupina mechorosty). Vnitřní fylogenetická struktura, vlastnosti, životní cyklus. Pohlavní a nepohlavní rozmnožování. Rozdíly v životním cyklu játrovek, hlevíků a mechů. b) Anthocerotophyta (hlevíky). charakteristika, diverzita a zástupci. Polní efemerní druhy.

c) Marchantiophyta (játrovky). Charakteristika životního cyklu, diverzita. Jungermanniopsida, Marchantiopsida - lupenité a listnaté játrovky, příklady typů stélek, siličná tělíska.

12) a) Marchantiophyta - významné příklady druhů. b) Bryophyta (mechy) - charakteristika skupiny, významné vlastnosti. Hlavní skupiny a charakteristické biotopy - rašeliniště (Sphagnopsida - význam, diverzita a zástupci), Polytrichopsida, Andraeopsida, Bryopsida - diverzita, zástupci. Hlavní mechorostová společenstva - mechy extrémních stanovišť, adaptace na sucho. Vodní mechorosty. Využití mechorostů, bioindikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK