PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ekologie mechorostů a lišejníků - MB120P64
Anglický název: Ecology of bryophytes and lichens
Český název: Ekologie mechorostů a lišejníků
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/svoboda/prednasky/Ekologie_lisejniku/Ekologie_lisejniku.htm
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: SUDA (02.05.2002)
Poměrně velmi ekologicky blízké, systematicky však samozřejmě naprosto odlišné skupiny kryptogam - mechorosty a lišejníky jsou předmětem ekologicky laděné přednášky. Jde o dva časově srovnatelné bloky, kde jsou samostatně probírány rozličné aspekty ekologie mechorostů a lišejníků jako jsou např.: fyziologická ekologie, reprodukce (životní formy a strategie), fytocenologie, populační ekologie, role v ekosystémech (včetně extrémních stanovišť jako pouště, vysokohoří atd.), bioindikační charakteristiky a interakce s ostatními skupin rostlin a živočichů.
Literatura -
Poslední úprava: SRBA (19.08.2002)

Literatura:

AHMADJIAN V. & HALE M.E., eds. (1973): The lichens. - Academic Press, London.

BARKMAN J.J. (1958): Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes. - Van Gorcum, Assen.

BATES J.W. & FARMER A.M., eds. (1992): Bryophytes and lichens in a changing environments. - Clarendon Press, Oxford.

KERSHAW K.A. (1985): Physiological ecology of lichens. - Cambridge Univ. Press, Cambridge.

SCHOFIELD W.B. (1985): Introduction to bryology. - Macmillan Publishing Company, New York.

SEAWARD M.R.D., ed. (1977): Lichen ecology. - Academic Press, London.

SMITH A.J.E. (1981): Bryophyte Ecology. - Chapman & Hall, London.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Soldán, CSc. (30.11.2011)

Ústní zkouška za přítomnosti obou vyučujících (Soldán, Liška).

Sylabus -
Poslední úprava: SUDA (12.06.2002)

Č á s t m e c h o r o s t y

1. Fyziologické adaptace

Specifické aspekty fyziologie mechorostů. Fotosyntéza a respirace. Optimální a extrémní hodnoty limitujících faktorů prostředí (vodní režim, teplota, světelné záření, minerální výživa). Symbiosa a saprofytismus. Ekofyziologie xerotermních a hydrofytických mechorostů.

2. Reprodukční ekologie

Reprodukce (první reprodukce, reprodukční úsilí, velikost a počet výtrusů, dormance), životní rozpětí a mortalita, alternativní adaptace na stres (vyhýbání a tolerance). Klasifikace jednotlivých typů životních strategií a životních forem.

3. Fytocenologie

Ekologie a klasifikace společenstev mechorostů. Historické a současné názory na fytocenologii mechorostů.

4. Populační ekologie

Obecné reprodukční schema. Generativní a vegetativní rozmnožování. Fenologie, tvorba výtrusů, šíření, banka diaspor. Klíčení a establishment. Metodické postupy při studiu populací mechorostů.

5. Mechorosty v ekosystémech

Role mechorostů v jednotlivých ekosystémech se zvláštním zřetelem k extrémním typům ekosystémů (polární a aridní oblasti, vysokohoří).

6. Mechorosty jako bioindikátory

Specifika bioindikačních schopností mechorostů (především z hlediska stupně znečištění ovzduší a vod). Využití mechorostů při biomonitoringu.

8. Ohrožení mechorostů

Příčiny ohrožení. Regionální, národní a nadnárodní Červené seznamy a Červené knihy. Aktuální stav bryoflóry České republiky a jeho srovnání v evropském a celosvětovém kontextu.

Č á s t l i š e j n í k y

1. Substrátová ekologie

Biotopy lišejníků. Substrát jako podklad pro uchycení versus substrát jako zdroj živin. Jednotlivé typy substrátů a jejich limitující faktory. Ekologická amplituda a substrátová specificita. Působení lišejníků na substrát, zvětrávání a další důsledky.

2. Ekologie lišejníků v extrémních podmínkách

Ekofyziologie, základní specifické aspekty lišejníků. Extrémní hodnoty faktorů prostředí (vodní režim, teplota, viditelné záření, mechanické vlivy) a reakce na environmentální stres.

3. Lišejníky polárních oblastí a vysokohor

Definice studených pouští, zonace a charakteristiky. Arktida, Antarktida, horské oblasti - specifické podmínky, flóra a typy rozšíření. Role lišejníků v terestrických ekosystémech. Způsoby adaptace, mechanismy šíření.

4. Lišejníky aridních a semiaridních oblastí

Vymezení horkých pouští, charakteristika, ekologické podmínky různých oblastí, mlžné oázy. Lišejníková flóra, rozdíly jednotlivých oblastí. Adaptace, specializované růstové formy. Faktory ovlivňující rozšíření. Ekologický význam lišejníků v pouštích.

5. Endolitické lišejníky

Terminologie, charakteristika. Endolitické lišejníky chladných a teplých oblastí. Mořské endolitické lišejníky.

6. Vodní prostředí jako extrémní stanoviště

Vlhké prostředí, vodní prostředí, periodické zaplavování. Mořské pobřeží a zonace. Foliikolní lišejníky.

7. Ekologické strategie

Reprodukční ekologie, životní formy a strategie, klasifikace. Pohled na lišejníky z hlediska ekologických strategií (CRS model, r a K strategie). Detailní pohled na lišejníky a jednotlivé typy strategií. Biotické vztahy a vývoj společenstev, role kompetence, ekologické specializace, alelopatie.

8. Interakce s jinými organismy

Vztah lišejníků a živočichů. Lišejníky a bezobratlí, lišejníky jako potrava a ochranné prostředí. Evoluční aspekty. Lišejníky a obratlovci, lišejníky jako potrava, mimkry živočichů aj. Lišejníky a člověk, užití v různých kulturách, vliv člověka na společenstva lišejníků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK