PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do studia evoluce a diverzity rostlin - MB120P153
Anglický název: Introduction to study of plant evolution and diversity
Český název: Úvod do studia evoluce a diverzity rostlin
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://ibot.sav.sk/usr/Karol/teaching_mat.html
Garant: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Vyučující: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.
Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Neslučitelnost : MB120P23
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michal Štefánek (18.05.2016)
Cieľom prednášky je podať prehľad základných metodických prístupov v taxonómii a na praktických príkladoch z
literatúry predviesť ich uplatnenie. Osobitná pozornosť je venovaná základnému terminologickému
aparátu taxonómie, klasifikácii polyploidných komplexov, využitiu molekulárnych a morfologických dát,
formálnej prezentácii výsledkov taxonomickej práce a niektorým otázkam botanickej nomenklatúry.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michal Štefánek (18.05.2016)

Stuessy, T.F., 2009: Plant taxonomy. The Systematic evaluation of comparative data. Ed. 2. Columbia University Press, New York.

Stuessy, T.F., 1990: Plant taxonomy. The Systematic evaluation of comparative data. Columbia University Press, New York.

Stuessy, T. F., 1994: Case studies in plant taxonomy. Columbia University Press, New York.

Stace, C.A., 1991: Plant Taxonomy and Biosystematics. Cambridge University Press, Cambridge. Stebbins, G.L., 1971: Chromosomal evolution in higher plants. E. Arnold, New York.

Greuter W. et al., eds. [preložil Marhold, K.], 2000: Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry (Saint Louis Code) [International code of botanical nomenclature (Saint Louis Code)]. - Zprávy Čes. Bot. Společn., Příloha 2000/1; Bull. Slov. Bot. Spoločn. Suplement 6.

Články z časopisov Taxon, Systematic Botany, Plant Systematics and Evolution, Mycotaxon, Folia Geobotanica, Preslia.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Michal Štefánek (18.05.2016)

Ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michal Štefánek (18.05.2016)

Pozícia taxonómie, prístupy v klasifikácii, z histórie taxonómie, taxonomické kategórie (druh, poddruh, varieta, forma), vymedzenie taxónov, postup práce pri taxonomickej štúdii (Marhold)

Taxonomické publikácie ako zdroj informácií a ako produkt taxonomického výskumu I - bibliografie, atlasy rozšírenia, určovacie kľúče, Index Herbariorum, prehľady počtov chromozómov (Marhold)

Taxonomické publikácie ako zdroj informácií a ako produkt taxonomického výskumu II - Flóry, checklisty, monografie (Marhold)

Herbáře, jejich role ve studiu biodiverzity, jak funguje herbář (Mráz)

Botanická nomenklatúra, Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry, alternatívne prístupy v botanickej nomenklatúre (Marhold)

Multivariačná morfometrika, geometrická morfometrika, rekonštrukcia evolúcie, tvorba fylogenetických stromov (Marhold)

Cytotaxonomie, karyologie, cytogenetika (historie, řešené otázky, metodický aparát) -I (Suda)

  • data používaná v cytotaxonomii (počet chromozomů, charakter karyotypu, meoitické chování, velikost genomu, "proužkování")
  • metodické přístupy (roztlakové preparáty, specifické barvení, FISH, GISH)

  • Cytotaxonomie, karyologie, cytogenetika (historie, řešené otázky, metodický aparát) -II (Suda)
  • průtoková cytometrie (podstata metody, historie, srovnání rostlinné a živočišné cytometrie, výhody/nevýhody)
  • otázky řešené pomocí průtokové cytometrie (delimitace taxonů, hybridizace, cytogeografie, reprodukční způsoby)
  • modelové studie

  • Uplatnění molekulárních přístupů ve studiu biodiverzity, v taxonomii a v rekonstrukci evoluce - I. (Fér)
  • přehled molekulárních metod (isozymy, RAPD, AFLP, mikrosatelity, sekvence) a jejich použití při studiu fylogeneze, hybridizace, polyploidie, fylogeografie

  • Uplatnění molekulárních přístupů ve studiu biodiverzity, v taxonomii a v rekonstrukci evoluce - II. (Fér)
  • příklady molekulárních studií

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK