PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Conservation Biology - MB120P113
Anglický název: Conservation Biology
Český název: Ochranářská biologie
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/~zuzmun/conserv.htm
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Anotace -
Předmět je vyučován anglicky v případě přítomnosti zahraničních (anglicky mluvících) studentů.
Cílem přednášky je poskytnout přehled problematiky ochrany vzácných a ohrožených druhů a jejich společenstev.
Přednáška se zabývá demografickými a genetickými faktory určujícími dynamiku druhů v malých populacích,
problematikou fragmentace krajiny, identifikací minimální velikosti populace i minimálního počtu populací v
krajině. Dále se zabývá modely krajinné dynamiky druhů, přístupy ke studiu šíření druhů v krajině a designem
reservací. Velký důraz je kladen na metody studia životaschopnosti populací. Kromě teoretického úvodu do
problematiky se počítá s důrazem na čtení článků k problematice a analýzu ukázkových dat.
Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (31.05.2014)
Literatura -

Meffe & Carroll (1994): Principles of Conservation Biology.

Frankham et al. (2003): Introduction to conservation genetics.

Primack (2000): Primer of Conservation Biology. Česká verze Primack, Kindlman & Jersáková (2001): Biologické principy ochrany přírody.

Young & Clarke (2003): Genetics, demography and viability of fragmented populations.

Poslední úprava: Kubátová Gabriela, PhDr., Ph.D. (27.04.2005)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

To pass the exam, the student has to

- present one paper provided by the teacher at one of the lectures. 

- write an essay on a topic selected by the student. The topic needs to be related to the course. The essay should be based on studying 3-5 scientific papers related to the topic. The essay needs to be presented to the other students. 

- read essay of one classmate and ask 2 questions during his/her essay presentation. 

 

ČEŠI SMĚJÍ VŠECHNY TYTO POŽADAVKY PLNIT V ČEŠTINĚ

Poslední úprava: Münzbergová Zuzana, prof. RNDr., Ph.D. (24.10.2019)
Sylabus -

1) Co je Ochranářská Biologie. V této části bude poskytnut úvod do studovaného oboru. Bude stručně diskutována historie oboru a poskytnut přehled základní literatury k oboru. Dále budou diskutovány základní problémy ochrany druhů a diversity naznačující problémy probírané v následujících přednáškách. Diskutovány budou i existující právní normy zakotvující druhovou a územní ochranu u nás i ve světě.

2) Populační biologie malých populací. Tato část bude jedním z nosných témat přednášky. Jejím cílem bude diskutovat problematiku chování druhů v malých populacích jak z pohledu demografického, tak z pohledu genetického, včetně problematiky evoluce v malých populacích. V závěru této části přednášky bude diskutována problematika stanovení minimální životaschopné velikost populace.

3) Vliv fragmentace na dynamiku druhů. V této části přednášky se problematika studovaná na lokální úrovni v části 2 přenese na krajinou úroveň. Cílem této části bude poskytnout přehled problematiky chování druhů ve fragmentovaných populacích. Diskutovány budou zejména schopnosti migrace druhů, genový tok a jejich stanovení. Dalším důležitým tématem budou modely dynamiky druhů v krajině. Závěrečným bodem této části přednášky bude diskuze problematiky designu reservací.

4) Analýza životaschopnosti populací. Tato část přednášky by měla propojit předcházející témata a poskytnout přehled technik využívaných při analýze životaschopnosti populací. Cílem této části bude poskytnout přehled konkrétních technik a programů a diskuse článků demonstrujících využití těchto postupů v praxi. Důležitou součástí této části přednášky bude i diskuse metodiky záchranných programů v ČR a ve světě, včetně diskuse již zrealizovaných programů. Tato část přednášky bude realizována ve spolupráci s dr. Vlastimilem Rybkou z Pražské botanické zahrady, který je jedním z autorů metodiky záchranných programů v ČR.

5) Diversita, stabilita a funkce ekosystémů. Tato, závěrečná, část přednášky se přenese z problematiky ochrany a dynamiky jednotlivých druhů k tématu druhové diversity. Budou diskutovány jak přístupy ke studiu druhové diversity, tak faktory udržující druhovou diversitu v krajině a význam druhové diversity pro stabilitu a funkci ekosystémů.

Poslední úprava: Kubátová Gabriela, PhDr., Ph.D. (26.04.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK