PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Terestrické ekosystémy - MB120P05
Anglický název: Terrestrial ecosystems
Český název: Terestrické ekosystémy
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/sklenar/TerestrickeEkosystemy/
Garant: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
prof. David Storch, Ph.D.
Mgr. Michal Štefánek
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB162P12
Je neslučitelnost pro: MB162P12
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (18.12.2014)
Terestrické ekosystémy jsou přednáška s vazbou na hlavní biomy Země a na vybrané ekosystémy území ČR. První třetina kurzu obsahuje příklady základních ekologických vazeb a vztahů na modelových skupinách organismů (cévnaté rostliny, obratlovci a bezobratlí). V další části kurzu jsou probírány dynamika a řídící síly ve fungování hlavních terestrických ekosystémů světa. Součástí přednášky jsou dvě jednodenní exkurze do širšího okolí Prahy. Přednáška je primárně určena posluchačům 1. ročníku.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.03.2008)

Studijní literatura:

Archibold O.W. 1995. Ecology of World Vegetation. Chapman & Hall, London.

Begon M., Harper J.L., Townsend C.R. 1997. Ekologie. Jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc.

Chapin S.F., Matson P.A. & Mooney H.A. 2002. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer, New York.

Jeník J. 1998. Ekosystémy. Karolinum, Praha.

Walter H. 1985. Vegetation of the Earth and Ecological Systems of the Geo-biosphere, Springer, 3. vydání.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (18.12.2014)

Ke zkoušce jsou požadovány znalosti v rozsahu přednášené látky. Zkouška je formou písemného testu. Zápočet je udělován za aktivní účast na dvou jednodenních exkurzích.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (18.12.2014)

1. Struktura terestrických ekosystémů, organismy a globální ekologické faktory, vztah (i) k prostředí na stanovišti (ii) k sobě navzájem, hierarchická povaha přírodních systémů - význam škál vztah (i) k prostoru (ii) k času.

2.-4. Funkce rostlin a živočichů v ekosystémech a jejich vzájemné interakce (na příkladu cévnatých rostlin, bezobratlých a obratlovců).

5.-12. Dynamika a řídící síly ve fungování terestrických ekosystémů Země (biomy v přehledu), hlavní ekologické determinanty jejich struktury a v nich probíhající procesy, historický vývoj, diverzita a adaptace organismů. Tropické deštné lesy, savany, subtropické a temperátní pouště, mediteránní lesy, opadavé listnaté lesy, temperátní stepi, boreální tajga, arktická a alpínská tundra.

13. Sekulární sukcese a vývoj bioty v kvartéru, vstup člověka do přírodních krajin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK