PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Methods in cryptogamology - MB120C77B
Anglický název: Methods in cryptogamology
Český název: Metody studia v kryptogamologii
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Marková, CSc.
RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. David Svoboda, Ph.D. (03.10.2019)
Základní metody studia hub, lišejníků a mechorostů. Důraz je kladen jak na teoretickou část zahrnující výběr,
vyhledávání a zpracování literatury, tak na praktickou část jako je aseptická práce v labotatoři, terénu, zhotovování
dokumentační makro- i mikrofotografií, prezentace vlastních výstupů (powerpointová prezentace, sepisování
diplomových prací a publikací).
Pokud nejsou zapsáni anglicky mluvící studenti, bude výuka probíhat v češtině.
Některé materiály: https://botany.natur.cuni.cz/svoboda/prednasky/Methods_in_cryptogamology/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (06.12.2011)

Zápočet je udělen za pravidelnou docházku a zhodnocení formy, využitelnosti a aktuálnosti obsahu jednotlivých kapitol ve finálním dotazníku týkajícím se jednotlivých lekcí.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. David Svoboda, Ph.D. (11.03.2008)

Práce s literaturou

Pravidla citace literatury. Literární rešerše. Korektury a typografie. Internetové zdroje literatury. Práce v katedrové knihovně. Ostatní důležité knihovny. Meziknihovní výměna.

Mikroskopická technika

Proměření mikroskopu a měřítka. Čištění optiky. Polarizační světlo. Temné pole.

Köhlerův princip. Fázový kontrast. Nomarského diferenciální interferenční kontrast (DIC).

Dle zájmu a času: Elektronový mikroskop QUANTA FEI , Inverzní mikroskop (IBOT ).

Kultivační techniky v mykologii

Příprava živných přírodních i umělých agarových médií. Kultivační metody hub. Vlhké komůrky. Kultivační a determinační média. Uchovávání živých kultur saprotrofních hub ve sbírkách. Vlastní očkování, aseptická práce v boxu. Monosporické izolace. Barvení a mikroskopování houbových preparátů. Literatura o vláknitých houbách, určování.

Zakládání pokusů, sběr dat

Sampling design, faktoriální design, kontrola, negativní kontrola, počty opakování, nezávislá opakování. Záznamy o sběrech. Statistické vyhodnocování výsledků. Tabulky a grafy v písemných výstupech, samovysvětlující legendy.

Askomycety a houby saprotrofní sbírané

Řez apotheciem, peritheciem, mikroskopování vřecek, mycelia a konidií hyfomycetů, coelomycetů, plodnice v lichenologii. Příprava trvalých preparátů. Určovací literatura.

Parazitické houby

Zakládání infekčních pokusů, vyhodnocování. Konzervace, určování. Literatura.

Speciální techniky v bryologii

Určování, herbářování, exsikáty. Kultivační metody při studiu mechorostů, cytologie - studium mitotických a meiotických karyotypů u mechorostů. Literatura.

Speciální techniky v lichenologii

Preparace herbářového materiálu, chemismus lišejníků. Určovací literatura, floristické údaje, časopisy, databáze internet.

Dokumentační technika

Mikro- a makrofotografie kryptogamologických objektů. Kreslení. Zpracování obrazu v PC.

Prezentace a vlastní výstupy

PowerPoint. Poster. Psaní rukopisů (úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuse, poděkování, abstrakt).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK