PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Imunogenetika a genetika nádorových onemocnění - MB110P99
Anglický název: Imunogenetics and cancer genetics
Český název: Imunogenetika a genetika nádorových onemocnění
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Peter Novota, Ph.D.
MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.
Prerekvizity : {alespoň jeden z předmětů MB140P17, MB140P16, MB110P83}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Dupejová (18.03.2019)
Jednosemestrová přednáška seznámí studenty se dvěma obory - imunogenetikou a onkogenetikou, které se zabývají studiem genetického pozadí imunitní odpovědi člověka a genetikou nádorových onemocnění. V úvodních přednáškách se studenti seznámí s možnostmi využití laboratorních postupů při studiu imunogenetiky a onkogenetiky. Studentům bude v průběhu kurzu objasněna problematika genů hlavního histokompatibilního komplexu, role antigenů HLA v regulaci imunitní odpovědi, nádorová onemocnění budou představena jako "nemoci DNA". Kurs je zaměřen také na dědičné syndromy spojené s nádorovým onemocněním, transplantační imunogenetiku, genetiku autoimunitních chorob, ale také na etické problémy při vyšetřování DNA. Na příkladech vybraných nádorů bude představeno spektrum změn na úrovni polymorfismů DNA a jejich fenotypické konsekvence (tumorogenní změny, diagnostické a prognostické znaky). Poukázáno bude také na současné možnosti volby terapie, hlavně na příkladech protinádorové terapie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Dupejová (18.03.2019)

Doporučená literatura:

Stanislav Rosypal a kol.: Úvod do molekulární biologie I.-IV. díl + Dodatek. Vydavatelství S. Rosypal, Brno (2000)

Thompson & Thompson: Klinická genetika. Nussbaum, McInnes, Willard. Vydavatelství Triton, 6. vydání (2004)

Josef Koutecký: Nádorová onemocnění dětí a mladistvých Vydavatelství Karolinum 1997

Zdeněk Adam a kol: Obecná onkologie Vydavatelství Galén 2011

Zdeněk Kleibl a kol: Hereditární nádorové syndromy; Triton; Praha; 2003

Zdeněk Kolář: Molekulární patologie nádorů Vydavatelství EPAVA 2003

Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM (TM). McKusick -Nathans Institute for Genetic Medicine, Johns Hopkins University (Baltimore, MD) and National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine (Bethesda, MD), 2000.

Online: [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/]

Alberts B.; Molecular biology of the cell. 4th edition; Garland Science; New York; 2002

Pizzo PA.; Principles and Practice of Pediatric Oncology Seventh Edition; Wolters Kluwer 2015

Jiřina Bartůňková a Václav Hořejší: Základy imunologie, Vydavatelství Triton, 4. vydání (2009)

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Dupejová (18.03.2019)

Zkoušení probíhá ústně, studenti mají k dispozici presentace přednášek a doporučenou literaturu.

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Aleš Vícha, Ph.D. (29.01.2020)

Sylabus:

20.2.-Úvod do onkologie, nádorové onemocnění jako nemoc DNA (AV)

27.2.-Diverzita genetických změn u nádorového onemocnění, volba metody průkazu genetické změny (AV)

5.3.-Vybrané syndromy spojené se vznikem nádoru, etika spojená s vyšetřením genetických změn u nádorových onemocnění (AV)

12.3.-Genetika vybraných nádorů (nádory CNS, neuroblastom, sarkomy) (AV)

19.3-Úvod do metod v molekulární biologii (PN)

26.3-Vliv genetických abnormalit na změny buněčné signalizace a metabolismus buňky (AV)

2.4.-Pokročilé metody v imunogenetice (PN)

9.4.-Hlavní histokompatibilní systém člověka (PN)

16.4.-Transplantační imunogenetika (PN)

23.4.-Imunogenetika autoimunitních chorob (PN)

30.4.-Využití genetiky nádoru pro výběr protinádorové terapie (AV)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK