PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Pokročilá komunitní sociální práce - LPSY92
Anglický název: Advanced Community Social Work
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 13 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0074
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (18.09.2018)
Cílem kurzu je seznámit se základní terminologií a principy komunitního plánování a komunitní sociální práce v kontextu aktuální legislativy. Výchozí myšlenkou je myšlenka občanské společnosti jako živné půdy aktivní komunity. Studenti budou seznámeni s principy tridáy zadavatel - poskytovatel a uživatel, s rolí koordinátora KSSP, s možnostmi motivace veřejnosti k aktivnímu utváření komunity, se základními způsoby financování KPSS. Součástí výuky budou prezentace studentů, návštěvy odborníků působících v praxi, diskuse a výměna odborných zkušeností na poli KPSS.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (18.09.2018)

1. Úvod, tématický plán, pravidla plnění

2.-3.Občanská společnost - principy a smysl, role komunity v občanské společnosti

4. Komunita, komunitní plánování, komunitní sociální práce - terminologie, oblasti působení

5. Triáda komunitního plánování

6. Financování KPSP

7.-8.Motivace veřejnosti - příklady dobré praxe

9. Prezentace studentů, hosté, diskuse

10. Role koordinátora KPSS

11. Komunitní plánování a zapojení obcí - změny zákonných předpisů

12. Prezentace studentů, hosté, diskuse

13. Závěr, reflexe, zhodnocení sem. prací

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (18.09.2018)

Pokročilá komunitní sociální práce (zima 2018) – podmínky k získání zápočtu

1. Povinná účast na celém bloku 3. 10. - v tomto termínu budou prezentovány teoretické základy komunitní sociální práce a diskutovány podmínky splnění kurzu.

2. Docházka celkem 75 %

3. Semestrální práce

4. Test zaměřený na základní terminologii a praktické informace

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE – zvolte 1 variantu.

A. Účast na konferenci, semináři, jiné odborné akci ke komunitnímu plánování – počet studentů není omezen, nezapisujte se. Ined po konferenci (nejpozději v lednu 2019) je třeba zaslat naskenovaný certifikát. Téma nebo obsah odborné akce doporučuji konzultovat e-mailem.

B. Ústní referát - témata budou zadána dle počtu zájemců.

C. Zajištění hosta k našim tématům.

Host by měl mít přímou zkušenost s KP sociálních nebo jiných služeb v určité lokalitě. Může to být pracovník jakékoli organizace, která je účastna KP (většina sociálních služeb, účastník komunitního plánování na úřadě, ale i člen zastupitelstva obce apod.). Předběžná délka sdělení: 30 minut i s diskusí (upřesníme dle počtu hostů).

Rychlé elektronické konzultace: vždy pondělí 10-11 h – své stručné dotazy pište s předmětem „konzultace HTF“

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (18.09.2018)

BELBIN, M. Beyond the Team. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.

GOJOVÁ, A. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: ZSF OU, 2006.

HARDCASTLE, D., POWERS, P., WENECOUR, S. Community Practice: Theories and Skills for Social Workers. Oxford: Oxford University Press, 2004.

HALÍK, J. Vedení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2008.

HUNČOVÁ, M. a kol. Sociální ekonomika - financová a měření přidaných hodnot. Ústí nad Labem: UJAP, 2011.

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2002.

MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.

SEDLÁKOVÁ, J. Hodnocení kvality procesu KPSS. Acta Oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 5,s. 39 - 40.

ŠŤASTNÁ, J. Když se řekne komunitní práce. Praha: Karolinum, 2016.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Odborná periodika (Sociální práce/Sociálna práca, Aktuální otázky sociální politiky, Sociální politika aj.).

Aktuální literatura bude doplňována v rámci každého tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK