PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociální výzkum II. - LPSY91
Anglický název: Social Research II.
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0068
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Korekvizity : LPSY90
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)
Předmět navazuje na stejně pojmenovaný předmět I., s tím, že se očekává, že studentky a studenti budou ovládat znalosti, které jsou v rámci SV I. předneseny. Celý předmět je zacílený (po krátkém shrnutí podstatných bodů z SV I.) na seznámení s kvantitativním výzkumeme. Studentky a studenti jsou obeznámeni s principem statistického testování nulových hypotéz, s interpretací kvantitativních dat, s výpočtem a interpretací intervalů spolehlivosti, stejně jako s logikou některých statistických testů (chí-kvadrát, t-test, z-test, ANOVA, regresní analýza, PCA aj.). Po studentkách a studentech není vyžadováno, aby testy počítali, aby si pamatovali vzorečky atp. - požaduje se schopnost interpretace výstupů výzkumů. Kurz je temeticky rozdělen do nálsedujících bloků: 1) základní opakování (ZVO, konceptualizace, operacionalizace) 2) kvantitativní výzkumný rámec - základní seznámení 3) validita a reliabilita kvantitativního výzkumu 4) povaha dat kvantitativního výzkumu, úrovně měření 5) deskriptivní statistika 6) normální rozložení / rozdělení a jeho využití pro kvantitativní výzkum 7) inferenční statistika 8) intervaly spolehlivosti 9) testování hypotéz (statistické testování nulových hypotéz, NHST) 10) binomická distribuce 11) dotazník jako nástroj sběru dat
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Aktuální znění Sylabu je možné najít na nástěnce v SIS, je součástí studijní pomůcky.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky se základními způsoby sběru / tvorby a analýzy z kvantitativního úhlu pohledu. Z hlediska obého je cíl zaměřen tak, aby bylo možné analyzovat data s pomocí dostupných zdrojů (u kvantitativní analýzy dat není nutné ovládat programy jako SPSS, či R)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Pro ukočení předmětu je potřeba splnit následunjící podmínky:

) 80% docházka (po domluvě možné snížit - z důvodů ISP, či závažných důvodů ostatních)
) průběžná práce v semestru (odevzdání 4 úkolů - viz níže)
) zkouška, která má povahu písmeného testu
s tím, že celkové hodnocení za práci v průběhu semestru a za zkouškový test musí přesáhnout 65 bodů.

Úkoly (odevzdávají se elekotrnicky v googl.forms a to do předem určeného data, písemné odevzdání je možné jen z velmi závažných důvodů):

1) Vyplňte dotazník, který se vyplňuje elektronicky (link na dotazník bude zaslán pouze těm, kteří jsou v kurzu zapsáni) a napište reflexi, ve které se zaměříte na následující otázky:

a) co je asi výsledek, který byc chtěl výzkumním pomocí dotazníku zjistit

b) které položky pro Vás byly nesrozumitelné a proč

c) které položky pro Vás byly pochopitelné a proč

bodové hodnocení: 0 (neodevzdáno, či zjevně zcela špatné odevzdání), 7 až 24 (při odevzdání a alespoň minimálně správnému naplnění zadání až po body za zcela správné naplnění zadání)

2) Na zadaných datech (budou uvedena v zadání úkolu, či v SIS) vypočtěte modus, medián, průměr, q25, q50, q75 a směrodatnou odchylku. Bodové hodnocení: 0, 3 až 5

3) Podle zadání spočítejte a interpretujte CI95 a CI99. Bodové hodnocení: 0, 4 až 6

4) Podle zadání určete, jestli je sledovaný rozdíl možné očekávat i v populaci. Svoje zjištění zdůvodněte a interpretujte. Bodové hodnocení: 0, 6 až 15

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Průběžná práce v semestru a to tak, aby studentky a studenti posbírali za průběžnou práci minimálně 16 bodů (z 50).

Absolvování písemného testu (jehož absolvování je podmíněno zapsáním se na termín zkoušky v SIS!) a to s takovou úspěšností, aby celkové hodnocení za semestru přesáhlo alespoň 65,99 bodů - za test je možné dostat 0 až 50 bodů.

Klasifikace je nastavena následovně:

0 až 65 bodů - neuspěl/a (4)

66 až 75 - dobře (3)

76 až 89 - velmi dobře (2)

90 až 100 - výborně (1)

Otázky do testu jsou součástí Studijního materiálu. V testu bude 10 otázek, které jsou vybrány pouze z otázek, které jsou studentkám a studentům dopředu známé. Hodnocení odpovědí:

0 bodů - špatná odpověď, či odpověď, která je z části špatně a z části správně, přičemž není zřejmé, zda studentka, či student chápou podstatu doptávané oblasti výzkumu

1 až 5 bodů - za odpověď, která je částečně až zcela dobře

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Základní literatura I a II (v SIS dostupná povinná literatura a studiní opora)

POVINNÁ LITERATURA

Babbie, E. 2001. The Practice of Social Research.

Baumová, D., Gojová, A. (Eds.). 2014. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: OU v Ostravě, FSS.

Kaňák, J. 2017.studijní opora ke kruzům zaměřeným na metodologické minimum. nepublikováno (e-publikace).

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

další doporučená literatura

Altson, M., Bowels, W. 2003. Research for Social Workers: An introduction to methods. Crows Nest: Allen and Unwin. (v Sylabu dále jako ALTSON)

Ferjenčík, J. 2000. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikce. Praha: Portál.

Vaus de, D. (2004). Analyzing Social Science Data: 50 Key Problems in Data Analysis. London: SAGE.

Bem, D. J. (2003). Writing the Empirical Journal Artice. In Darley, J. M., Zanna, M. P., Roediger III, H. L. (Eds.). The Compleat Academic: A Practical Guide for the Beginning Social Scientist. Washington: APA.

Bryman, A. (2004). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London: Routledge.

Goodwin, (2010). Research in Psychology: Methods and Design. Hoboken: A John Wiley and Sons, Inc. Publication

Groves, R. M. et al. (2004). Survey Methodology. Hoboken: A John Wiley and Sons, Inc. Publication.

Punch, K. F. 2006. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál (dále jako PUNCH)

Sudman, S., Bradburn, N. M., Schwarz, N. (1996).Thinking About Answers: The Application of Cognitive Processes to Suervey Methodology. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

webové stránky

http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/ (webové stránky prof. Hendla a prof. Blahuše o výzkumu a přípravě výzkumného plánu)

https://www.youtube.com/watch?v=v_8XXLiBNuo (šikovný a krátký tutoriál v Aj, jak vyrobit dotazník v google.docs - velmi vhodné především proto, že pak generuje data rovnou v excelovské podobě a odpadne problém s přepsáním do datové matice; nevýhodné v tom, že je omezen, co se úrovně měření týká)

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)
  • přednášky
  • cvičení
  • samostatná práce
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Absolvování (úspěšné) Metod a technik sociálního výzkumu I. / Sociálního výzkumu I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK