PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilá krizová intervence - LPSY86
Anglický název: Advanced Crisis Intervention
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 13 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0075
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Sylvie Stretti
Anotace
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)
Výuka v kurzu (resp. praktické nácviky) Pokročilá krizová intervence (dále jen PKI) se opírá o následující rozdělení do bloků. Ke každému bloku je v SIS k dispozici literatura, která je psaná převážně v Aj. K úspěšnému kurzu není nutné, aby student, či studentka ovládali perfektně Anglický jazyk. Seznámení se s literaturou ovšem může zvýšit přínosnost kurzu pro zapsané studenty a studentky. Výuka je koncipována jako cvičení s minimem teoretického rámce (základní znalost se předpokládá z předmětů Úvod do teorií a metod sociální a charitní práce I. a Teorie a metody sociální a charitní práce II., přičemž první předmět je prekvizitou k zípisu kurzu PKI). Akcent je zadáván na samostatné zkoušení si ve trojicích, ve velké skupině. V rámci výuky se počítá s ukázkovým hovorem lektorů (vyučujících). Hlavním obsahem kurzu je nácvik interakce s klientem v kontextu krizové intervence se specifickým zaměřením na práci s klienty v akutní krizi, se sebevražednými ideacemi a sebevražednými tendencemi. Cílem kurzu není vycvičit z jeho frekventantů a frekventantek pracovníky, jež mají dokonalé znalosti a dovednosti pro práci se sebevražednými tendencemi, ale dát možnost ochutnat v bezpečném prostoru kontakt s tímto tématem, stejně jako předat základní návod na to, co při práci s klientem dělat. Předem upozorňujeme, že se nejedná o alternativu k výcvikům v krizové intervenci.
Sylabus
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)

Výuka je rozdělena do tří bloků, kdy začínáme stručným opakování teoretického zázemí krizové intervence a dále se detailně zaměřujeme na následující:

BLOK 1
Rámcový obsah:

Základní struktura krizové intervence (krize, fáze disequilibria, crisis resolution, cognitive mastering, proces krize, copingové mechanismy, proces copingu, typy krizových situací); Základní schéma práce face to face, základní rámec práce po telefonu, čtvero zakotvení

BLOK 2
Rámcový obsah:

Krizová intervence při akutním ohrožení (7 stage crisis ingtervention model); Assessment v krizové intervenci (mapování), mapování a sebevražedné tendence (s přesahem k bloku 3)

BLOK 3
Rámcový obsah:

Práce s klientem se sebevražednými tendencemi, práce s klientem po ztrátě

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)
POŽADAVKY NA UKONČENÍ KURZU
Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné splnit následující podmínky:

• 80% aktivní účast na cvičeních (obvykle se jedná o tři půldny)

ŽÁDÁNÍ VÝJIMKY Z DOCHÁZKY
Kurz je seminářem a je zaměřen především na praktické nácviky interakce s klienty, kteří jsou v krizi - s přihlédnutím k sebevražedným krizím, není možné žádat o výjimku z požadavků na docházku a to ani v případě, že máte schválený ISP. Pokud víte, že nebudete moci docházku v rozsahu 80% dodržet, prosíme, kurz si nezapisujte.

Literatura
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)
BLOK 1
Literatura:

ASPINWALL, L. G. (2004). Dealing with Adversity: Self-regulation, Coping, Adaptation, and Health. In. M. B. Brewer, M. Hewsytone (Eds.). Applied Social Psychology. Bleckwell Publishing, 3-27. (25 stran Aj)

DROZDOVÁ, K. (2006). Čtvero zakotvení a jeho využití v rámci krizové intervence (7 stran Čj)

VODÁČKOVÁ, D. (2002). Krizová intervence krok za krokem. In. D. Vodáčková a kol. Krizová intervence: Krize v životě člověka, Formy krizové pomoc a služeb. Praha: Portál, 74-113 (40 stran v Čj)

YEAGER. K. R., ROBERTS, A. R. (2005). Differentiating Among Stress, Acute Stress Disorder, Acute Crisis Episode, Trauma, and PTSD. In. A. R. Roberts (Ed.). Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research. Oxford: Oxford University Press, 90-99 (10 stran Aj)

STRETTI, S., KAŇÁK, J. (2011). Základní struktura pomáhajícího rozhovoru po telefonu. Odborná příloha časopisu Linka bezpečí, březen 2011, 7-8 (2 strany Aj)

BLOK 2
Literatura:

DASS-BRAILSFORD, P. (2007). A Practical Approach to Trauma. London: SAGE, 93-114 (22 stran Aj)

LEWIS, S., ROBERTS, A. R. (2001). Crisis Assessment Tolls: The Good, the Bad, and the Available. Brief Treatment and Crisis Intervention, 1: 17-28 (12 stran Aj).

MORROW, C. E., BRYAN, C. J., APPOLONIO, K. K. (2010). Emparicially Based Assessment of Suicide Risk. In. U. KUMAR, M. K. MANDAL (Eds.). Suicidal behaviour: Assessment of people-at-risk. New Delhi: SAGE Publication India Pvt Ltd, 20-37 (18 stran v Aj).

ROBERTS, A. R., OTTENS, A. J. (2005). The Seven-Stage Crisis Intervention Model: A Road Map to Goal Attainment, Probelm Solving and Crisis Resolution. Brief Treatment and Crisis Intervention, 5: 329-339. (11 stran Aj)

BLOK 3
Literatura:

HAVRÁNKOVÁ, O. (2002). Sebevražedná tématika. In. D. Vodáčková a kol. Krizová intervence: Krize v životě člověka, Formy krizové pomoc a služeb. Praha: Portál, 482-498 (17 stran v Čj)

ŠPATENKOVÁ, N. (2004). Sebevražda. In. N. Špatenková a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: GRADA, 141-155 (15 stran Čj).

GRANELLO, D. H. A Suicide Crisis Intervention Moder with 25 Practical Strategies for Implementation. Journal of Mental Health Counseling, 32(3): 218-235 (18 stran Aj)

příklad literatury k tématu smrti:

KÜBLER-ROSS, E. O smrti a umírání

KÜBLER-ROSS, E. Otázky a odpovědi o smrti a umírání

KÜBLER-ROSS, E. O dětech a smrti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK