PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie sociální práce - LPSY83
Anglický název: Theory of Social Work
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 13 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0012
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)
Kurz seznamuje studenty a studentky s diskursivním zakotvením teorií sociální práce. Nabízí bližší pohled na cíl a zakotvení sociální práce, její teorie jako takové, jejich třídění v kontextu sociální práce, historický pohled na využívání teorií v sociální práci, jež je zakončen bližší rozvahou ohledně Evidence based practice a Reflexivní praxe (které je věnována větší pozornosti). Studenti a studentky se tak seznámí s postupy Reflexivně pojaté sociální práce, s obsahy jejího zaměření a využití v praxi. Pozornost je také věnována diskursu spirituality v sociální práci a spirituálně orientované a spirituálně senzitivní sociální práci.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

Aktuální znění Sylabu je možné najít na nástěnce v SIS v semestru, ve kterém je kurz (předmět) vyučován.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

Cílem kurzu je seznámit studenty a studentky se současným pohledem na teorie v sociální práci a teorie o sociální práci. Stejně tak se v rámci průběžné práce učí aplikovat pohled PIE na situaci klientů a s ohledem na to volit strategie způsobu práce. Zkouší si využívat postupů Reflexivní praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

POŽADAVKY NA UKOČNENÍ KURZU

• 80% účast na přednáškách

• dosažení 51 bodů ze 100 v rámci kurzu

ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ V RÁMCI KURZU

• 0 až 70 bodů je možné získat za závěrečný test

• 0 až 30 bodů je možné získat za průběžně vypracované úkoly (viz dále)

Průběžné úkoly nejsou v rámci kurzu povinné. Je ovšem potřeba upozornit na to, že v případě získání 0 bodů za obě dvě aktivity bude potřeba získat ze závěrečného testu 51 bodů a z následujícího bodového schématu pak také plyne, že nebude reálné dosáhnout na lepší hodnocení než dobře (3).

Celkové hodnocení kurzu se řídí dosaženým bodovým ohodnocením:

0 až 50 bodů (neuspěl)

51 až 70 bodů (dobře, 3)

71 až 85 bodů (velmi dobře, 2)

86 až 100 bodů (výborně, 1)

PRŮBĚŽNÉ ÚKOLY (odevzdávají se pomocí googl.forms, link na odevzdárnu bude uveden na nástěnce v SIS):

1) Vyaberte si pohádkovou bytost (pohádky, komix...) a její životní situaci popište v kontextu PIE (4 + 1 faktor). Bodové hodnocení 0 až 10 bodů.

2) Zvolte dva diskursy, které jsou v kontextu sociální práce prezentovány a popište, jak byste, s ohledem na tyto diskursy, s danou pohádkovou bytostí pracovali. Bodové hodnocení 0 až 10 bodů.

3) Z hlediska Reflexivního přístupu, reflektujte Vaši práci v rámci úkolů. Bodové hodnocení 0 až 10 bodů.

ZÁVĚREČNÝ TEST

Závěrečný test bude složen ze 7 otevřených otázek po 10 bodech, které se vztahují povinné literatuře, která je uvedena v Čítance ke kurzu. Všechny otázky , které se v testu mohou vyskytnout, jsou uvedeny ve studijním mateirálu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

Požadavky ke zkoušce jsou formulovány v Podmínky ukočení předmětu. V Čítance, ve které jsou dostupné texty z požadované literatury jsou uvedeny otázky, z nichž bude v testu 7 vybraných.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

Chytil, O. (2007). Důsledky modernizace pro sociální práci. Sociální práce / Sociálna práca, 4: 64-70

Janebová, R. (2005). K čemu je sociálním pracovníkům teorie aneb postmoderní feministická perspektiva o „krizi poznání“. In. M. Smutek (Ed.). Možnosti sociální práce na počátku 21. stoleti. Hradec Králové: Gaudeamus, 69-78.

Kaňák, J. (rozpracováno) Konceptualizace spirituálního a profesionálního diskursu v kontextu dělání sociální práce

Kaňák, J. (2016) Diskursivní paleta. In Z. Truhlářová, R. Janebová (Eds.). Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus

Kaňák, J. 2014. Zakázala si sociální práce právo na spiritualitu. In Z. Truhlářová, J. Levická, M. Smutek (Eds.). Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Gaudeamus, 565 – 573.

Kaňák, J. Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře. Časopis sociální práce|Sociálna práca, 2016, roč. 16, č. 5, s. 72-91. ISSN 1213-6204.

Kaňák, J. Postavení diskursu spirituality v sociální práci. Časopis sociální práce|Sociálna práca, Národní centrum pro rodinu, 2015, roč. 15, č. 4, s. 30-46. ISSN 1213-6204.

Kaňák, J., Stretti, S. (n.d.) Spirituální aktivismus jako nástroj sociální změny. Konference Hradecké dny sociální práce 2017

Kaňák, J. (ve zkrácené variantě publikováno na HDSP 2016) Písemná peer-review jako nástroj reflexivní praxe

Levická, J., Levická, K. (2012). Ambivalentný vztah teorie a praxe sociálnej práce. In Z. Truhlářová, K. Levická (Eds.). Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové:, Gaudeamus: 30-36

Matoušek, O. (2011). Paradigmata, teorie, přístupy, metody a techniky v sociální práci. In I. Marášková (Ed.). Politiky a paradigmata sociální práce: Co jsme zdědili a co s tím uděláme? Zlín: Universita Tomáše Bati, 22-26

Musil, L. (2010). Tři pohledy na budoucnost sociální práce. In M. Smutek, F. W. Seibel, Z. Truhlářová (Eds.). Rizika sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 11-24

Navrátil, P. (2012). Prekérnost postavení teorií v sociální práci v pozdně moderní době. In Z. Truhlářová, K. Levická (Eds.). Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové:, Gaudeamus: 14-29

Navrátil, P. (2010). Reflexivita v posouzení a v sociální práci In. P. Navrátil, R. Janebová a kol. Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus , 24-46.

Navrátil, P. (2003). Životní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka. Sociální práce / Sociálna práca, 2: 84-93

Navrátil, P. (2001). Druhy teorií v sociální práci. In O. Maroušek a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál: 193-200,

Navrátilová, J. (2012). Vedení studentů k reflexivní praxi. In In Z. Truhlářová, K. Levická (Eds.). Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové:, Gaudeamus: 119-128

Smutek, M. 2014. Standardizace nebo robotizace sociální práce. In. Z. Truhlářová, J. Levická, M. Smutek (Eds.). Sociální práce v kontextu lidských práv, 160-164.

Teater, B. 2010. An Introduction to Applying Social Work Theories and Methods. New York: Open University Press: 2-6

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)
) přednášky
) diskuse
) samostatně plněné úkoly a reflexe na ně
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK