PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gender v sociální práci - LPSY75
Anglický název: Gender in a Social Work
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 13 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Záměnnost : L0076
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)
Předmět se věnuje problematice genderu obecně (úvod do vymezení pojmu, základní, především sociologické, teorie, které v kontextu gender studies vznikly a vznikají), stejně jako problematice genderu v sociální práci. Studentky a studenti předmětu jsou seznámeni se základními přístupy k definování genderu, s "klasickými" i novodobějšími výzkumy z oblasti gender studies, které jsou využitelné (byť třeba okrajově) v kontextu sociální práce. Zároveň je prostor věnován seznámení se s genderově senzitivními metodami v sociální práci. Snahou je, aby si studentky a studenti odnesli základní přehled o genderu a dokázali aplikovat do kontextu sociální práce takovou teorii z oblasti gender studies, která bude jim blízká (s ohledem jak na potenciální přínosy, tak potenciální rizka aplikace této teorie). Struktura předmětu kopíruje následující témata: • gender, pohlaví, kategorie pohlaví, maskulinity, čtyři dimenze genderu, sociologické teorie genderu (úvod) • gender v praxi: příklady výzkumů z oblasti genderu, které jsou relevantní pro sociální práci • je gender relevantní kategorií v sociální práci • přístupy a směry sociální práce, které vycházejí z genderu a feministického hnutí • aplikace femininstických a genderově senzitivních přístupů do práce s klientem (praktické nácviky) • gender meinstreaming, jeho využití a možná kritika • příručky pro rodiče pohledem genderových teorií Prosím, věnujte pozornost tomu, že je kurz, s ohledem na hodinovou celkovou dotaci, vyučován v blocích (zpravidla 3 nebo 4 setkání podle stanovené délky semestru). Data setkání jsou uvedena v rozvrhu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Cíle předmětu je seznámit studentky a studenty se základním přehledm zkoumání genderu a podpořit je ve schopnosti teoreticky reflektovat aplikaci jimi vybrané teorie do praxe sociální práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Předmět je ukončen zápočtem. K jeho získání je potřeba:

) 75% docházka
) vypracování seminární práce s následující strukturou
1) základní charakteristika organizace, ve které je realizována sociální práce a charakteristika obsahu sociální práce ve zvolené organizaci

2) základní charakteristika cílové skupiny, se kterou je sociální práce ve zvolené organizaci realizována - případně volba konkrétní metody sociální práce

3) pojmenování rizik aplikace zvolené teorie z oblasti genderu (teorii není nutné definovat, pouze zmínit, o jakou teorii se jedná)

4) pojmenování přínosů aplikace zvolené teorie

5) závěr

Seminární práce je primárně odevzdávána v elektronické podobě do "odevzdárny" na googl.forms. Link na odevzdárnu bude studentům k dispozici na nástěnce v SIS u předmětu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

1) CONNELL, Robert William. Gender. Malden: Polity Press. 2002. ISBN-13: 978-0-7456-4568-1(paperback) .

2) DOMINELLI, Lena. Feminist Social Work Theory and Practice. New York: Palgrave, 2002. ISBN 0-333-77154-0

3) JANEBOVÁ, Radka. Otázky moderní feministické sociální práce: emancipatorní, nebo genderově specifická sociální práce? Sociální práce / Sociálna práca 3/2005 Brno, 2005.

4) JANEBOVÁ, Radka. Úvahy nad genderovým tichem aneb je gender relevantní kategorií v sociální práci? Sociální práce / Sociálna práca 2/2008 Brno, 2008.

5) JARKOVSKÁ, Lucie. Školní třída pod genderovou lupou. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 4/2009 Praha, 2009.

6) KAŇÁK, Jan. Budování a prezentace maskulinit v NZDM. Brno: FSS MU, nepublikováno, 2010.

7) LACINOVÁ, Lenka. Příručky o výchově pro rodiče. Pedagogika 4/2004 Praha, 2004.

8) PAYNE, Malcolm. Modern Social Work Theory. New York: Palgrave Macmillan. 2005. ISBN-13: 978-1-4039-1836-9

9) SCOURFIELD, Jonathan B. Reflections on Gender, Knowledge and Values in Social Work. British Journal of Social Work 1/2002 Oxford, 2002.

10) ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Proti tvrdošijné představě o ontické povaze gender a pohlaví. Sociální studia 7/2002 Brno, 2002.

11) WEST, Candance, ZIMMERMAN, Don H. Dělat gender. Sociální studia 1/2008 Brno, 2008.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Výuka v rámci předmětu probíhá následujícími způsoby:

) přednášky
) diskuse
) práce v trojicích
) práce ve skupinách

případně také

) práce s velkou skupinou (simulování rozhovoru)
) rozbor video materiálů
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Vstupní požadavky nejsou formulovány. Literatura, která je k dispozici pouze v Anglickém jazyce bude diskutována na společných setkáních - tedy pro úspěšné absolvování předmětu není nutná zanlost Aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK