PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pastorační poradenství - LPSY71
Anglický název: Pastoral Consulting
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0105
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Barbora Racková
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Racková (14.02.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahem, vědeckou šíři, s odbornými metodami a pracovními postupy této interdisciplinární vědy, která má poskytovat pomoc lidem ve všech krizových a konfliktních životních situacích. Součástí kurzu bude odborné odlišení duchovní péče od pastoračního poradenství, v čem obě disciplíny spolupracují a čím se obě odlišují od ryze profánního psychologického poradenství. A)Témata: 1)definice pastoračního poradenství; oblasti, cíle, principy; prolínání a odlišnosti s psychoterapií; svědomí, vina/pocity viny z psychologického a teologického hlediska; osobnost pastoračního poradce, jeho spiritualita a psychohygiena 2)pastorační péče v rámci stejné konfesní příslušnosti pastoračního poradce a klienta; zdravá a nezdravá spiritualita; falešné představy o Bohu, fenomén Božích vnoučat, eklesiogenní neurózy; ontogeneze spirituality; analogie křesťanských praktik s psychoterapií 3)specifika pastoračního poradenství v nemocnicích; spiritualita a psychické a somatické zdraví jedince, komunikace a pastorační rozhovor s nemocnými 4)specifika pastoračního poradenství v hospicích, pastorační rozhovor s umírajícími a pozůstalými; doprovázení pozůstalých - zásady vedení rozhovoru s pozůstalými 5)specifika pastoračního poradenství v armádě a ve vězení 6)pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství (nových náboženských hnutí) 7)Logoterapie V. E. Frankla a možnosti jejího užití v pastoračním poradenství 8)Existenciální psychoterapie I. D.Yaloma a možnosti jejího užití v pastoračním poradenství 9)Existenciální hagioterapie P. Remeše - Bible jako terapeutický prostředek, hlubinně-analytický a existenciálně-analytický přístup k Bibli, filosofická východiska hagioterapie a její principy, možnosti využití hagioterapie v pastoračním poradenství a v pomáhajících profesích B)Semináře budou provázet praktická projektivní cvičení zaměřená na klíčové oblasti pastoračního poradenství: existenciální (otázky smyslu života, hodnot, vztahů, smrti, zodpovědnosti atd.), numinózními (s postoji životní vděčnosti, bázně, lásky, sebeobětování atd.) a morální (dobro a zlo, vina, trest, odpuštění atd.).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Racková (14.02.2019)

podmínky k získání zápočtu:

1)80% docházka

2)aktivní účast na 3 seminářích ( ty budou probíhat v termínech: 12.3., 26.3., 2.4., 9.4., 7.5.,21.5.), studenti budou rozděleni do dvou skupin, rozdělení proběhne na první hodině a bude studentům zasláno elektronicky

3)a) test

b) referát (omezený počet; zapsání do 5.3.2019)

c) návštěva přednášky/semináře/konference, k daným tématům + prezentace výstupu na hodině (pouze po předchozí domluvě a schválení aktivity)

d) seminární práce: sebereflexe na základě četby zadaného biblického příběhu (3-4 normostrany); termín odevzdání 14.5.2019

  • student u bodu 3) volí možnost splnění: a, b, c, nebo d

studenti s ISP:

1) ISP předložit do 30.3. - osobně nebo elektronicky

2) 30% docházka

3) Test

4) a) referát (omezený počet; zapsání do 5.3.2019)

b) návštěva přednášky/semináře/konference, k daným tématům + prezentace výstupu na hodině (pouze po předchozí domluvě a schválení aktivity)

c) seminární práce: sebereflexe na základě četby zadaného biblického příběhu (3-4 normostrany); termín odevzdání 14.5.2019

  • student u bodu 4) volí možnost splnění: a, b, nebo c
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Racková (14.02.2019)

BENNER, G. David. Strategic Pastoral Counseling. A Short-Term Structured Model. Michigan: Baker Book House, 1992.

FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu. Překlad Stanislav Koubek, Jiří Vander. Brno: Cesta, 2007, 87 s. ISBN 80-729-5088-6.

FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy. Přeložil Vladimír JOCHMANN. Brno: Cesta, c2006. ISBN 80-7295-085-1.

FRIELINGSDORF, Karl. Falešné představy o Bohu: jejich vznik, odhalení a překonání. V KN 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 154 s., [4] s. il. ISBN 80-855-2794-4.

HARSCH, Helmut. Theorie und Praxis des beratenden Gesprächs. München, 1978

MOORE, Thomas. Léčebná péče o duši: [průvodce procesem uzdravení celé osobnosti]. Praha: Portál, 2010. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-7367-782-4.

MOORE, Thomas. Kniha o duši: pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života. Vyd. 5. Přeložil Jan JANDOUREK. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0526-5.

REMEŠ, Prokop a Alena HALAMOVÁ. Nahá žena na střeše: Bible a psychoterapie. 2., rozš. vyd. Slapy: Pompei, 2013, 212 s. ISBN 978-80-905580-0-7.

SCHRÖER, Henning. Beratung. In Theologische Realenzyklopädie, sv. 5. Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1980, s. 589-595.

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Brno: L. Marek, 2005. Pontes pragenses (L. Marek). ISBN 808626369X.

YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-147-6.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK