PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Problémy menšinových skupin I. - LPSY63
Anglický název: Problematics of Groups of Minorities I
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 39 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0110
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (08.09.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty v prostředí multikulturní společnosti s otázkami menšin, s jejich postavením ve většinové společnosti. Dále s charitní a sociální prací v daném kontextu probíraných cílových skupin.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (08.09.2018)

Témata:

 • Základní pojmy, dělení menšin, národnostní a sociální menšiny; pohled na menšiny v dějinném kontextu; postavení národnostních menšin v českém a evropském kontextu.

 • Situace menšin a minorit v Evropě a světě.

 • Majorita a minorita, minoritní status.

 • Kulturní aspekty etnicity a národnostních postojů, dějiny a současnost; náboženství a menšiny.

 • Významné ideologie a jejich vztah k menšinám; Nacismu, Fašismus, Genocida, Holocaust - jejich vznik a příčiny.

 • Multikulturalismus a základní otázky multikulturní společnosti; Multikulturní péče.

 • Rasové teorie, rasismus, xenofobie; násilná a ekonomická migrace obyvatel a otázky uprchlictví.

 • Migrace obyvatelstva a její příčiny, právo na azyl a azylanti v ČR, platná legislativa, sociální rozdíly mezi menšinami.

 • Procesy a postupy integrace menšin a minorit.

 • Cizinci v ČR a jejich pracovní, společenské uplatnění. Sociální práce s cizinci a jejich rodinou.

 • Vybrané marginální skupiny a sociální práce s vybranou cílovou skupinou.

V seminární části: studenti zpracovávají prezentaci na zadané téma k aktivní prezentaci. Následuje diskuze s přesahem do teoretické i praktické roviny příkladů z praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (17.09.2019)
 • Úspěšné složení písemného započtu - otevřené otázky z témat v zimním semestru.
 • 80% účast na přednáškách.
 • Studium odborné literatury. Znalost aktuálních společenských, socio-ekonomických novinek k tématům.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Literatura:
1) BURYÁNEK, Jan et alii. Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro středoškolské pedagogy: projekt Varianty. Praha : Člověk v tísni, 2002. 518, 84 s.: il. ISBN 80-7106-614-1.

2) DACÍK, T. Člověk a rasa. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001.

SIROVÁTKA, T. (ed.) Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS a Georgetown, 2002.

3) AYLOR, Charles - GUTMANNOVÁ, Amy - WOLFOVÁ, Susan - ROCKEFELLER, Steven - WALZER, Michael - HABERMAS, Jürgen - APPIAH, K. Antony. Zkoumání politiky uznání: multikulturalismus. Přeložili Alena Bakešová, Marek Hrubec, Josef Velek. 2. vydání. Praha: Epocha - Filosofický ústav AV ČR, 2004. 192 s. Orig.: Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. ISBN 80-86328-64-3.

4) ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. 200 s. ISBN 80-7178-648-9.

5) ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Výchova k toleranci a proti rasismu. 1. vydání. Praha: Portál, 1998. 208 s. ISBN 80-7178-285-8.

6) NAVRÁTIL, Pavel - MUSIL, Libor. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. In Sociální studia č. 5. Brno: MU, 2000.

7) SIROVÁTKA, T. (ed.) Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS a Georgetown, 2002.

8) Související legislativní dokumenty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK