PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody a techniky sociálního výzkumu I. - LPSY61
Anglický název: Methods and Technics of the Social Research I
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0112
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)
Kurz je koncipován jako základní seznámení se strukturou sociálně-vědního výzkumu tak, jak je v posledních letech chápán v kontextu sociální práce a to především v UK a USA. Studentky a studenti se v rámci předmětu seznámí s tím, jak konceptualizovat a operacionalizovat výzkum v kontextu sociální práce. Stejně tak jsou seznámeni základně s kvalitativním metodologickým rámcem a se základními způsoby analýzy dat. Kurz je tematicky koncipován do následujících bloků: 1) Jak záskáváme znalosti o světě obvykle a proč jsou tyto způsoby pro sociálně-vědní výzkum nerelevantní? 2) Základy sociálně-vědního výzkumu 3) Formulace základní výzkumné otázky 4) Etika výzkumu - základní vymezení 5) Konceptualizace (teoretický rámec, definování klíčového pojmu, definování ostatních pojmů) 6) Kauzalita a korelace 7) Operacionalizace (proces, způsoby, dílčí výzkumné otázky) a volba metody analýzy a sběru dat 8) Struktura závěrečné zprávy z výzkumu 9) Kvalitativní výzkum - základní vymezení 10) Rozhovor 11) Kódování 12) Pozorování 13) Obsahová analýza 14) Zakotvená teorie, Narativní analýza, Diskursivní analýza
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

Sylabus předmětu je možné najít na nástěnce v SIS, je součástí Studijní pomůcky.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

Cílem předmětu je, aby si studentky a studenti odensli povědomí o tom, jak se vytváří a strukturuje výzkum v kontextu sociální práce a jak je uchopován kvalitativní výzkum. Studentky a studenti si prakticky zkusí jak formulování základní výzkumné otázky, tak její konceptualizaci. Stejně tak se základně seznámí s kvalitativní metodologií, která má v současné sociální práci, zdá se, primární využití z hlediska výzkumu - v rámci takto zaměřených bloků si studentky a studenti vyzkouší vedení rozhovoru, jeho transkribci a následné kódování.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

K získání zápočtu je nutné splnit následující podmínky:

) 80% docházka (lze na základě stanovení ISP snížit, stejně jako po domluvě ze závažných důvodů)
) odevzdání 4 dílčích úkolů v průběhu semestru. Úkoly se odevzdávají pomocí google.forms a je možné je do stanoveného data nahrát kdykoliv. Úkoly nejsou akceptovány v tištěné podobě.
) napsání zápočtového testu tak, aby součet bodů za úkoly a test činil nejméně 65 bodů ze 100

Zadání úkolů (link na odevzdání přes google.forms bude nahrán do SIS na nástěnku)

1) formulujte Základní výzkumnou otázku tak, aby odpovídala kritériím dobré ZVO (bodové hodnocení 0 (neodevzdáno, či zcela špatně), 1 až 3 (při odevzdání a alespoň minimálním naplnění zadání))

2) Proveďte v souladu s doporučeními, konceptualizaci Vámi formulované ZVO v rámci úkolu 1. Konceptulalizaci je možné realizovat pouze v bodech, ale tak, aby byla srozumitelná. Součástí konceptualizace je také odevzdání odborných zdrojů, se kterými jste pracovala / pracoval. (bodové hodnocení: 0, 9 až 20 bodů - systém přidělování bodů je u každého úkolu stejný - viz tedy úkol 1))

3) Realizujte rozhovor, který bude rozvíjet položenou otázku: Co je podle Vás profesionální sociální práce. Položte v rozhovoru dvě otázky s tím, že každá bude rozvíjet buď odpověď předchozí a nebo odpověď první a musí se vztahovat k obecnému zaměření "zjistit, co je pro komunikačního partnera profesionální sociální práce". Rozhovor přepište. Bodové hodnocení: 0, 5 až 12 bodů

4) Realizujte kódování rozhovoru z úkolu 3) Bodové hodnocení: 0, 5 až 15

celkové hodnocení průběžné práce v semestru: 0 až 50

celkové hodnoncení zápočtového testu: 0 až 50 (sada otázek do testu, z nichž bude vybráno 10, je součástí studijního materiálu - v testu nebude položena otázka, která by nebyla ve studijním materiálu uvedena).

celkové hodnocení kurzu: 0 až 100 bodů, minimum pro záopčet: 65

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

základní literatura I a II (v SIS dostupná povinná literatura a studiní opora)

POVINNÁ LITERATURA

Babbie, E. 2001. The Practice of Social Research.

Baumová, D., Gojová, A. (Eds.). 2014. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: OU v Ostravě, FSS.

Kaňák, J. 2017.studijní opora ke kruzům zaměřeným na metodologické minimum. nepublikováno (e-publikace).

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

další doporučená literatura

Altson, M., Bowels, W. 2003. Research for Social Workers: An introduction to methods. Crows Nest: Allen and Unwin. (v Sylabu dále jako ALTSON)

Ferjenčík, J. 2000. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikce. Praha: Portál.

Vaus de, D. (2004). Analyzing Social Science Data: 50 Key Problems in Data Analysis. London: SAGE.

Bem, D. J. (2003). Writing the Empirical Journal Artice. In Darley, J. M., Zanna, M. P., Roediger III, H. L. (Eds.). The Compleat Academic: A Practical Guide for the Beginning Social Scientist. Washington: APA.

Bryman, A. (2004). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London: Routledge.

Goodwin, (2010). Research in Psychology: Methods and Design. Hoboken: A John Wiley and Sons, Inc. Publication

Groves, R. M. et al. (2004). Survey Methodology. Hoboken: A John Wiley and Sons, Inc. Publication.

Punch, K. F. 2006. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál (dále jako PUNCH)

Sudman, S., Bradburn, N. M., Schwarz, N. (1996).Thinking About Answers: The Application of Cognitive Processes to Suervey Methodology. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

webové stránky

http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/ (webové stránky prof. Hendla a prof. Blahuše o výzkumu a přípravě výzkumného plánu)

https://www.youtube.com/watch?v=v_8XXLiBNuo (šikovný a krátký tutoriál v Aj, jak vyrobit dotazník v google.docs - velmi vhodné především proto, že pak generuje data rovnou v excelovské podobě a odpadne problém s přepsáním do datové matice; nevýhodné v tom, že je omezen, co se úrovně měření týká)

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)
  • přednášky
  • cvičení
  • samostatná práce v průběhu semestru
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

Vstupní požadavky nejsou formulovány. Znalost anglického jazyka, ani znalost matematiky na vyšší úrovni než je úroveň ZŠ není nutná.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK