PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální gerontologie a geriatrie I. - LPSY47
Anglický název: Social Gerontology and Geriatrics I
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0065
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Je korekvizitou pro: LPSY48
Anotace
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejvýznamnějšími aspekty života seniorů a připravit je na specifika sociální práce se starými lidmi. V přednáškách jsou probrána stěžejní témata ze sociální gerontologie a vysvětleny specifické problémy spojené se stárnutím a stářím jednotlivce a obyvatelstva jako celku. Struktura seminářů navazuje tematicky na přednášky, přispívá k hlubšímu pochopení života seniorů v současné společnosti a v diskusi pomáhá studentům ujasnit si osobní postoje ke starým lidem, kteří jsou, vzhledem k současnému demografickému vývoji i nedílnou součástí každé rodiny. U seniorů spolu velmi úzce souvisí sociální a zdravotní situace. Proto jsou do přednášek zařazena i základní témata geriatrická. Student získává znalosti v profesním rámci gerontologie, osvojuje si dovednosti při volbě a aplikaci metod sociální práce a poskytování různých druhů nefarmakologické terapie a rozvíjí své profesní kompetence při posuzování soběstačnosti seniorů.
Poslední úprava: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (27.09.2022)
Sylabus
Témata přednášek a seminářů ze sociální gerontologie

1. Úvod; Gerontologie - základní pojmy, historie oboru; fyziologické změny ve stáří
2. Demografické aspekty stárnutí a stáří; charakteristiky seniorské populace
3. Důsledky stárnutí obyvatelstva; potřeby seniorů
4. Rizikové situace a rizikové osoby v populaci seniorů; problematika soběstačnosti a závislosti ve stáří; příspěvek na péči
5. Zdravotní stav českých seniorů; zvláštnosti stonání ve stáří; systém zdravotní péče v ČR
6. Péče o seniory, long-term care; základní strategie - 4 x D; sociální služby pro seniory
7. Starý člověk v rodině
8. Úskalí institucionální péče o seniory
9. Příprava na stáří; aktivní stárnutí; úspěšné stárnutí
10. Kvalita života u seniorů; smysluplnost života ve stáří
11. Bezpečí seniorů
12. Sociální patologie ve stáří

Součástí seminářů jsou diskuse na aktuální témata prezentovaná studenty dle rozpisu.
Aktuální změna obsahu přednášek vyhrazena.
Poslední úprava: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (27.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínky k získání zápočtu:


- Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

- Prezence minimálně 75%. Účast na 1. nebo 2. přednášce. (Seznámení s obsahem a požadavky kurzu; závazný zápis na prezentaci - téma prezentací).

- Ústní prezentace zvoleného tématu (aktualita z gerontologie) v délce cca 10 minut na semináři dle rozpisu.
(Po dohodě s vyučující možno i písemně zpracovaná aktualita v rozsahu 2-3 stránky zaslaná e-mailem nejpozději do 1.12.)
_______

Garant kurzu si vyhrazuje právo přizpůsobit formu výuky a způsob zakončení předmětu v závislosti na vývoji aktuální situace v souladu s pokyny vedení fakulty.
V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.
Studenti budou o změnách vždy včas informováni.

 

Poslední úprava: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (27.09.2022)
Literatura

* Povinná:
HAŠKOVCOVÁ, H. Sociální gerontologie aneb senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-900-8.
HROZENSKÁ, M., DVOŘÁČKOVÁ, D. Sociální péče o seniory. Praha: Grada 2013. s. 60–84. ISBN 978-80-247-4139-0.
JANEČKOVÁ, H. Sociální práce se starými lidmi. In Matoušek, O. Sociální práce v praxi. Specifika cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál 2005, s. 163–193. ISBN 978-80-7367-818-0.
MALÍKOVÁ, E. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Praha: Grada 2011, s. 29–268; 277–287. ISBN 978-80-247-3148-3.
ONDRUŠOVÁ, J. Sociální gerontologie a geriatrie. Praha: UK HTF [online] 2018. Dostupné z: https://htf.cuni.cz/HTF-103-version1-gerontologie7.pdf.
ONDRUŠOVÁ, J., KRAHULCOVÁ, B. a kol. Gerontologie pro sociální práci. Praha: Karolinum 2019.ISBN 978-80-246-4383-0.
ZAVÁZALOVÁ, H. a kol. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0326-8.
Zákon č. 108/2006 o sociálních službách v platném znění.

* Doporučená:
ČEVELA, R., KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L. Sociální gerontologie. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3901-4.
FRYČ, V., CHMELOVÁ, M., ADAMKOVÁ, P. Neformální péče v teorii a praxi. Sborník odborných statí. Alfa Human Service, z. s., 2021. Dostupné z: https://alfahs.cz/wp-content/uploads/2021/05/Neformalni_pece_v_teorii_a_praxi_sbornik_final.pdf.
GRÜN, A. Umění stárnout. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009.
HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.
HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., ZIKMUNDOVÁ, K. Vybrané kapitoly z gerontologie. Gerontologické centrum, 2007. ISBN 978-80-254-0179-8.
KUBALČÍKOVÁ, K. a kol. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. [online] Brno: Masarykova univerzita 2015, s. 43–89. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/fss/kspsp/knihy_esf/Kubalcikova-e-kniha.pdf.
ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1997-2.
ŠIKLOVÁ, J. Vyhoštěná smrt. Praha: Kalich 2013. ISBN 978-80-7017-197-4.
Long-term Care: Growing Sector, Multifaceted Systems. In: Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. OECD 2011.
Dostupné z: http://www.oecd.org/els/health-systems /47884520.pdf.
The Journals of Gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.

Poslední úprava: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (27.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK