PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Komunikační dovednosti - LPSY41
Anglický název: Communication Skills
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MgA. Alena Špačková
Anotace
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (26.09.2014)

KD pro SACH Kurz rozvíjí následující schopnosti: sebepoznání, sebereflexi, vnímání a prožívání. navázání kontaktu s klientem, analýza přijímaných neverbálních , verbálních a paraverbálních signálů,uchránění osobní a profesní role, prevence syndromu vyhoření, vstřícné a přitom asertivní vedení rozhovoru. KD pro Nab: Kurz rozvíjí schopnost uvědomit si vlastní roli a osobní dispozice při jednání s lidmi. Prostřednictvím konkrétních komunikačních technik ozřejmí, jak vést rozhovor, aby jeho výsledek přinesl užitek klientovi i pedagogickému pracovníkovi, a to i ve ztížených podmínkách.
Sylabus
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (26.09.2014)

KD pro SACH:

Vlastní "já" a cíle interpersonální komunikace

Osobní marketink a syndrom vyhoření

Pozitivní program nejen v pastoračním rozhovoru

Přesilové "hry" v neverbální i verbální komunikaci

Bariéry v mezilidském vnímání

Zdvořilostní princip

Asertivní a taktické jednání

Techniky manipulativního jednání

Obrana proti manipulaci

Principiální vyjednávání

Strategie průlomu při vyjednávání

Profesionální chování při telefonování

Komunikace ve skupině

KD pro Nab:

Sebeuvědomění a sebeodhalení v interpersonální komunikaci

Hlavní překážky v rozhovoru

Osobní marketink a pozitivní program v komunikaci

Vstřícná řeč těla a tzv. "přesilové hry"

Hlasové modulace

Aktivní naslouchání

Asertivní jednání

Manipulace v rozhovoru

Obranné taktické postupy

Principiální vyjednávání

Strategie průlomu v rozhovoru s odmítavým partnerem

Mediální rozhovor

Cíl předmětu
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (26.09.2014)

KD pro SACH:

Cílem je vést studenta k poznání sebe sama, svého potenciálu i komunikačních bariér v jednání s druhými lidmi, toho jak zlepšit své schopnosti pro vykonávání pomáhající profese. Jedná se o získání komunikačních schopností pro sociální práci.

KD pro Nab:

Účastníci programu si ověří, doplní a rozvinou své komunikační schopnosti, aby je dovedli využívat při partnerském jednání s žáky i jejich rodiči, kolegy a dalšími lidmi ve své budoucí praxi. Osvojí si i komunikační techniky pro jednání s problematickým komunikačním partnerem.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (08.09.2017)

KD pro SACH i KD pro Nab:

Aktivní přítomnost v seminářích (omluveny dvě absence).

Studenti s ISP:

a) účast minimálně ve čtyřech seminářích za semestr

b) písemka ve zkouškovém období semestru

Literatura
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (25.09.2014)

KD pro SACH:

ATKINSONOVÁ, Rita, Psychologie. Praha: Portál 2003, 751 str., ISBN 80-7178-640-3

CAPONI, Věra, NOVÁK, Tomáš, Asertivně do života. Praha: Grada 1994, 157 str., ISBN 80-7169-082-1

FISHER, Roger, URY, William, PATTON,Bruce, Jak dosáhnout souhlasu. Praha: Management Press 2004, 173 str., ISBN 80-7261-100-3

KANITZ, Anja, Umění úspěšné komunikace. Praha, Grada 2005, 108 str., ISBN 80-247-1222-9

KŘIVOHLAVÝ, Jaroslav, Tajemství úspěšného jednání. Praha: Grada 1995, 162 str., ISBN 80-85623-84-6

KUPKA, Ivan, K sebedůvěře krok za krokem. Praha: Grada 2006, 180 str., ISBN 80-247-1676-3

SCHARLAU, Christine, Techniky vedení rozhovoru. Praha: Grada 2008, 205 str., ISBN 978-80-247-2234-4

ŠPAČKOVÁ, Alena, Umění dialogu. Praha: Grada 2011, 196 str., ISBN 978-80-247-3810-9

ŠRONĚK, Ivan, Etiketa a etika v podnikání. Praha: Management Press 1995, 213 str., ISBN 80-85603-94-2

TEGZE, Ondřej, Neverbální komunikace. Praha: Computer Press 2003, 482 str., ISBN 80-7226-429-X

TERMANN, Stanislav, Umění přesvědčit a vyjednat. Praha: Grada 2002, 164 str., ISBN 80-247-0304-1

URY, Wlliam, Jak překonat nesouhlas. Praha: Manegement Press 1998, 128 str., ISBN 80-85943-68-9

URY, William, Síla a moc pozitivního nesouhlasu. Praha: Manegement Press 2007, 246 str., ISBN 978-80-7261-163-8

VITO, De, Joseph A., Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada 2001, 420 str., ISBN 80-7169-988-8

VYBÍRAL, Zbyněk, Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2005, 263 str., ISBN 80-7178-291-2

KD pro Nab:

BASU, Andreas, FAUST, Liane, Umění úspěšné komunikace. Praha: Grada, 2013, ISBN 978-80-247-5032-3

BECK, Gloria, Zakázaná rétorika. Praha: Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1743-2

BORG, James, Umění přesvědčivé komunikace. Praha: Grada, 2013, ISBN 978-80-247-4821-4

DE VITO, Joseph, A., Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada 2001, ISBN 80-7169-988-8

DÖLZ, Susanne, Jak se úspěšně prosadit. Praha: Grada, 2004, ISBN 80-247-1073-0

FISHER, Roger, PATTON, Bruce, URY, William, Jak dosáhnout souhlasu. Praha: Management Press, 2004, ISBN 80-7261-100-3

KANITZ, Anja von, Umění úspěšné komunikace. Praha: Grada, 2005, ISBN 80-247-1222-9

NÖLLKE, Mathias, Umění slovní sebeobrany. Praha: Grada, 2008, ISBN 978-80-247-2613-7

RECKNAGEL, Marion, ROHMAN-VAN WÜLLEN, Heike, Jak komunikovat chytře. Praha: Grada 2012, ISBN 978-80-247-4022-5

SCHARLAU, Christine, Techniky vedení rozhovoru. Praha: Grada, 2008, ISBN 978-80-247-2234-4

SMEJKAL, Vladimír, BACHRACHOVÁ, Hana, Lexikon společenského chování. Praha: Grada, 2008, ISBN 978-80-247-2327-3

ŠPAČKOVÁ, Alena, Umění dialogu. Praha: Grada, 2011, ISBN 978-80-247-3810-9

URY, William, Jak překonat nesouhlas. Praha: Management Press, 1998, ISBN 80-85943-68-9

URY, William, Síla a moc pozitivního nesouhlasu. Praha: Management Press, 2007, ISBN 978-80-7261-163-8

VYBÍRAL, Zdeněk, Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000, ISBN 80-7178-291-2

Metody výuky
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (25.09.2014)

KD pro SACH i KD pro Nab:

Interaktivní techniky (diskuse, cvičení , studie) převažují nad výkladem.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (26.09.2014)

KD pro SACH:

Doporučeny kurzy KMP I, KMP II a Dialogická komunikace.

KD pro Nab:

Doporučeno absolutorium kurzů KMP I a KMP II

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK