PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Metody sociální práce II. - LPSY09
Anglický název: The Methods of Social Work II
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0098
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Korekvizity : LPSY08
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Cílem předmětu Metody sociální práce II je poskytnout posluchačům základní a teoreticko-odborný přehled o sociální práci se skupinou, rodinou, komunitou a terénní sociální práce. Jednotlivá témata seznamují s terminologií, metody, techniky a přístupy. S přesahem do praktické působnosti se věnují témata Supervize, Probace, Mediace.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Témata výuky:

1. Základní znaky skupiny. Vymezení skupinové sociální práce v systému metod sociální práce.

2. Historie skupinové práce. Druhy skupin. Význam skupiny pro jedince. Svépomocné a podpůrné skupiny, terapeutické skupiny.

3. Vývoj skupiny. Role ve skupině a v týmu. Role pracovníka ve skupině, organizace skupiny, zásady a pravidla práce ve skupině, vedení.

4. Techniky skupinové sociální práce: psychodrama, sociodrama, encounterové skupiny. Techniky skupinové sociální práce II: arteterapie, muzikoterapie, taneční terapie, diskuse, brainstorming, kritické myšlení, simulační hry, projekty.

5. Sociální práce s rodinou. Metody a techniky. Typy rodin. Intervence. Kvalita úrovně rodinného soužití a jeho hodnocení. Sanace rodiny.

6. Historický Vývoj komunitní práce. Komunitní práce. Práce s komunitou. Typy komunit. Komunita v sociální práci

7. Komunitní pracovník - poslání a kompetence komunitního pracovníka, strategie a taktiky, metodika komunitní práce, vytváření finančních zdrojů.

8. Komunitní plánování - účastníci komunitního plánování, cíle, přínos, principy, rovina politická, odborná a uživatelská.

9. Streetwork.

10. Supervize.

11. Probace

12. Mediace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
  • úspěšné složení písemné části zkoušky - okruhy otázek ze zimního i letního semestru
  • úspěšné složení ústní části zkoušky - okruhy otázek ze zimního i letního semestru
  • 80% účast na přednáškách
  • studium odborné literatury

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Studijní literatura:
KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

MATOUŠEK, O.: Sociální služby. 1. vyd. Praha: Portál, 2007.

MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.

MATOUŠEK, O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005.

MATOUŠEK, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha: Portál, 2007.

HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing.

ÚLEHLA, I.: Umění pomáhat. Praha: SLON, 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK