PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teorie a metody sociální práce II. - LPSY02
Anglický název: Theories and Methods in the Social Work II
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0087
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Sylvie Stretti
Mgr. Barbora Racková
Korekvizity : LPSY01
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)
Kurz se věnuje základním předpokladům pro výkon odborné sociální práce, dále jednotlivým teoriím a metodám sociální a charitativní práce a legislativě. V praktické části kurzu se studenti rozdělí do skupin, kde zpracovávají a následně presentují referát na téma historie v kontextu sociální práce.
Sylabus
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)

Okruhy probírané v ZS a LS

1) Osobnost a profesionalita sociálního pracovníka

2) Sociální práce - základní definice, poslání a cíle

3) Historie sociální práce (na základě zpracovaných referátů)

4) Paradigmata a dilemata sociální práce

5) Legislativa (přehled dle semináře v ZS)

6) Paradoxy profesionálního pomáhání, moc vs. pomoc

7) Krizová intervence

8) Burn-out syndrom

9) Vedení hovoru s klientem

10) Případová práce

11) Skupina, práce se skupinou

12) Rodina, práce s rodinou

13) Psychodynamické přístupy

14) Humanistické přístupy

15) Kognitivně - behaviorální přístupy

16) Přístup orientovaný na úkol

17) Systemické přístupy

18) Antiopresivní přístupy, radikální sociální práce

19) Person in enviroment

20) Mediace

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)
Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné splnit následující podmínky:
• 80% účast

• aktivní podíl na zadaném referátu

• splnění testu - podmínky, okruhy testu (je jich 20) jsou probírané na přednáškách a uvedeny u předmětu v SIS (v ZS i LS)

Literatura
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)
ZÁKLADNÍ LITERATURA
BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Liberec: Nakladatelství Dialog, 1992. ISBN 80-85194-52-X.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-262-0528-9.

MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-331-4.

MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-262-0213-4.

NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001. ISBN 80-903070-0-0.

PAYNE, S. M. Modern Social Work Theory. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: MAMILLAN PRESS LTD, 1997.

ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat. Praha: SLON, 1999. ISBN 80-85850-69-9.

VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0212-7.

VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Další literatura bude konkretizována v průběhu přednášek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK