PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Duchovenská služba a pastorační praxe I. - LPAS52
Anglický název: Spiritual Service and Pastoral Practice I
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Mgr. Sylvie Stretti
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D. (11.09.2017)
Kurz "Duchovenská a pastoračnní praxe I." je koncipován jako kurz praktický. Jeho splnění je rozloženo do dvou semestrů a je založen na individuální a samostatné práci studentů a studentek. Kurz je zaměřen na seznámení studentů a studentek HTF UK se současnými formami sociální a charitativní péče, která je poskytována některou z církví či náboženských společností registrovaných státem. Takto vymezená forma kurzu je dána skutečností, že právě církve a náboženské společnosti se v ČR výrazně podílejí a pravděpodobně i nadále budou podílet na různých formách poskytované sociální a charitativní péči.Během praxe jsou respektovány svoboda přesvědčení, svoboda svědomí a další svobody garantované naší Ústavou a Listinou lidských práv a svobod. Studenti i studentky si sami volí instituci, ve které chtějí praxi vykonat.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D. (18.11.2014)

Primárním cílem kurzu je seznámení studentů a studentek HTF UK s formami sociální a charitativní práce, která je založena na základních křesťanských duchovních hodnotách a organizována některou z církví či náboženských společností registrovaných v ČR.

Sekundárním cílem je rozvoj základních kompetencí nezbytných pro samostatnou činnost v oblasti poskytování sociální či charitativní péče. V Kurzu je tento cíl reprezentován zejména závěrečnou, písemně zpracovanou reflexí vykonané praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
předmět je možné splnit za stávajících podmínek odevzdáním potvrzení o praxi či dobrovolnické činnosti a reflexe v elektronické podobě bez účasti na kolokviu nebo odevzdáním písemné seminární práce o typech sociálních služeb poskytovaných zařízeními zřízenými církvemi nebo náboženskými společnostmi v ČR

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STRETTIS (28.09.2017)

Ke splnění kurzu - k udělení zápočtu - jsou studenti povinni splnit následující:

1. vykonat praxi v rozsahu 60 hodin;

2. o vykonané praxi si vést podrobný deník s označením dne, činnosti a počtu hodin;

3. potvrzení o vykonané praxi orazítkované a podepsané od vedoucího instituce (odpovědná osoba), ve které byla praxe vykonána;

  • potvrzení má obsahovat: celý název instituce; jméno a příjmení studenta/studentky; celkový počet hodin praxe;
  • podpis a razítko odpovědné osoby je vyžadováno rovněž na deníku praxe;

4. Studentem/studentkou písemně zpracovaná reflexe praxe v rozsahu cca 700 - 1000 slov, která obsahuje:

  • stručnou charakteristiku praxe
  • hodnocení kladných, popř. negativních rysů vykonané praxe
  • sebehodnocení studenta/studentky

5. Na setkání - kolokviu (v počtu 2-4) presentovat absolvovanou praxi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK