PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorská zkouška z církevních dějin - LDOC04
Anglický název: Examination from the History of Church
Zajišťuje: ostatní (28-11)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (29.09.2017)
V rámci církevních dějin a historické teologie je kladen důraz na českou reformaci v souvislosti s celkovým směřováním fakulty, dále pak na studium reformních proudů v katolické církvi v novověku, speciálně katolického modernismu. Od absolventů se vyžaduje nejen obrysová, ale detailní znalost zejména teologického myšlení české reformace a jeho geneze. Musí zvládnout na dobré úrovni pramennou základnu, ve které se dobře orientují. Samostatně s prameny (tištěnými i rukopisnými) pracují. Totéž platí i o sekundární literatuře. Zvláštní důraz je také kladen na vyznání různých směrů, jejich kořeny a případně další vliv na jiné konfese, rovněž na recepci Písma svatého a na pojetí autority vůbec. Pokud jde o katolický modernismus, studenti si osvojí jeho genezi v jednotlivých jazykových oblastech a důkladně se seznámí s dílem předních modernistických teologů, včetně jejich vlivu na modernismus u nás. Osvojí se také práci s pramennou základnou pro toto období tak, aby byli schopni ji dále samostatně zpracovávat.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (29.09.2017)

Přednášející:

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c., doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (29.09.2017)

Další požadavky na studenta:

Účast na přednáškách a seminářích katedry církevních dějin a církevního práva vypsaných pro doktorské studium.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (29.09.2017)

Základní odborná literatura:

Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního symposia, konaného 22.–26. 9. 1993 v Bayreuthu, SRN; k vydání připravil J. B. Lášek, Praha 1995.

V. Novotný, V. Kybal, M. J. Hus. Život a učení; I/1-2, Život a dílo, napsal V. Novotný, Praha 1919-1921; II/1-3 Učení, napsal Vl. Kybal, Praha 1923-1931.

P. de Vooght, Ľ Héresie de Jean Huss, Husiana, Bibliothéque de la Revue d´ Histoire Ecclésiastique, Fasc. 34 a 35, Louvain 1975; český překlad v Theologická revue 1997-2003.

F. M. Bartoš, Husitská revoluce, I-II (České dějiny, díl II, část 7-8), Praha 1965-1966.

Fr. Šmahel, Husitská revoluce, I-IV., Praha – Historický ústav AV 1993, nové vydání Academia Praha.

Fr. Šmahel, Dějiny Tábora, I-II, České Budějovice 1988-1990.

J. Pekař, Žižka a jeho doba, I-IV, Praha 1927-1933. F. Seibt, Husitenstudien, München 1987.

H. Kaminsky, A History of the Hussite Revolution, Berkeley and Los Angeles 1967.

J. Kejř, Husité, Praha 1984. J. Kejř, Husův proces, Vyšehrad, Praha 2000.

M. Lambert, Středověké hereze, Argo, Praha.

M. Kaňák: Z dějin světových zápasů na poli náboženském. Katolický modernismus. Praha 1961

Z. Kučera, J. B. Lášek (ed. ): Modernismus-historie nebo výzva. Studie ke genezi českého katolického modernismu, Brno 2002

Z.Kučera, J.B.Lášek (ed.): Docete omnes gentes, Brno 2004

Z.Kučera, J. Kořalka, J.B.Lášek (ed.): Živý odkaz modernismu, Brno 2003

Th.M. Loome: Liberal Catholicism, Reform Catholicism, Modernism, Mainz 1979

M.R. O´Connel: Critics on Trial. An Introduction to the Catholic Modernist Crisis, Washington 1994

O. Weiss: Der Modernismus in Deutschland, Regensburg 1995

H. Wolf (Hg):Anti-Modernismus und Modernismus in der karbol. Kirche, Padarborn 1998

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK