PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do liturgiky - L0421
Anglický název: Introduction to Liturgy
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 12 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)
Křesťanská bohoslužba stále tvoří jeden z pilířů života křesťanů v současné společnosti a bývá v mnoha sociálních i zdravotnických zařízeních součástí komplexní spirituální péče o klienty či pacienty. V kurzu je proto křesťanská bohoslužba pojímána především jako nábožensko-kulturní fenomén, jehož základní znalost patří ke standardu teologického, humanitního i sociálně-charitativního vzdělání. Absolventi předmětu znají základní pojmovým aparát a metody, jež při studiu liturgie uplatňuje a dále rozvíjí současná věda o liturgii (liturgika). Charakterizují vybrané koncepty rituálu a rituálního jednání a aplikují je na výklad základní struktury křesťanských obřadů, zejména křesťanské iniciace a eucharistie. Jmenují základní křesťanské svátky, jejich vztah v rámci liturgického roku a charakterizují jejich vliv na konkrétní život křesťanů (postní praxe, observance neděle apod.). Popíší základní komponenty liturgického prostoru a vysvětlí vztah mezi kulturou, jazykem a liturgií.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Liturgika a předmět jejího bádání. Rituál a rituální jednání. Základní struktury liturgického slavení (ordines). Křesťanská iniciace. Slovo, gesto a předměty v liturgii. Liturgický rok. Liturgický prostor. Liturgie hodin. Svátostná služba smíření. Svátostná služba nemocným.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Kurz je zakončen zkouškou ve formě písemného testu, který obsahuje otázky s omezeným počtem možných odpovědí (a-d) a otázky s formulací vlastní odpovědi. Otázky vycházejí z povinné literatury ke kurzu.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
KOLÁŘ, Pavel. Úvod do liturgiky. E-skripta.

BERGER, Rupert. Liturgický slovník. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2008. 592 s. ISBN 9788070219652.

Doporučená literatura:
ADAM, Adolf. Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Přeložili Václav Konzal a Pavel Kouba. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. 472 s. Orig.: Grundriß Liturgie. ISBN 80-7021-420-1.

ADAM, Adolf. Liturgický rok: Historický vývoj a současná praxe. Přeložili Lucie Kolářová, Václav Konzal a Pavel Kouba. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1998. 326 s. Orig.: Kirchenjahr mitfeiern. ISBN 80-7021-269-1.

FILIPI, Pavel. Pozvání k oslavě: Evangelická liturgika. 1. vydání. Praha: Kalich, 2011. 272 s. ISBN 978-80-7017-149-3.

SALAJKA, Milan. Křesťanská bohoslužba. 1. vydání. Praha: Blahoslav, 1985. 147 s.: ilustrace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK